Temel Dini Bilgiler 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Kelime olarak gizli konuşma, ima, fısıldama, işaret etme ve yazıyla bildirme anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vahiy
B) Tefsir
C) Tebliğ
D) Tevatür

Soru 2
Bütün peygamberin akıllı ve zeki olmaları aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Sıdk
B) İsmet
C) Fetanet
D) Emanet

Soru 3
İlahi kitapların gönderiliş sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kur’an-Tevrat-Zebur-İncil
B) İncil-Tevrat-Zebur-Kur’an
C) Zebur-İncil-Tevrat-Kur’an
D) Tevrat-Zebur-İncil-Kur’an

Soru 4
Hz. Ebubekir’in emriyle Kur’an ayetlerini iki kapak arasına toplamakla görevlendirilen komisyonun başkanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Abdullah b. Ömer
B) Zeyd b. Sabit
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

Soru 5
Kur’anı Kerim hangi halife döneminde çoğaltılmıştır?

A) Hz. Ebubekir
B) Hz. Ömer
C) Hz. Osman
D) Hz. Ali

Soru 6
Fetretü’lVahiy’in anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed’e ilk vahiy geldikten sonra vahyin bir süre kesilmesi
B) Hz. Muhammed’e vahyin yoğun olarak gelmesi
C) Hz. Muhammed’e ilk vahyin gelmeye başlaması
D) Hz. Muhammed’in vefatıyla vahyin kesilmesi

Soru 7
“Oğulcuğum! Namazı dosdoğru kıl ve iyiliği emret. Kötülüğü yasakla. Başına gelen belaya sabret…”
Bu ayette oğluna nasihatte bulunan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Muhammed
B) Hz. Lokman
C) Hz. Musa
D) Hz. İsa

Soru 8
Nemrut tarafından ateşe atılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Musa
C) Hz. Salih
D) Hz. İbrahim

Soru 9
Hz. Muhammed (sav.)’in hicretten önce, mesajını ulaştırmak için gittiği ve hoş karşılanmadığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taif
B) Tebük
C) Medine
D) Habeşistan

Soru 10
Hz. Muhammed (sav.) Medine’ye hicret ettiğinde Medineli Yahudiler, Müslümanlar ve diğer gruplar arasında toplumsal barışa yönelik yaptığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. Akabe Biatı
B) Medine Vesikası
C) Hudeybiye Sözleşesi
D) Kardeşlik Antlaşması

Soru 11
Hz. Muhammed (sav.)’in söz ve davranışlarını konu edinen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tasavvuf
B) Tefsir
C) Fıkıh
D) Hadis

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “Hüzün Yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir?

A) Abdülmuttalip
B) Ebu Talip
C) Hz. Hamza
D) Hz. Aişe

Soru 13
Hz. Muhammed (sav.), Mekke’de kurulan panayırlarda tevhid hakikatini anlatacak kimseler arıyordu. Bu sırada tanıştığı Medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler.
İslam tarihinde bu görüşme hangi isimle bilinmektedir?

A) Akabe Biatları
B) Hilfu’lFudul
C) Medine Sözleşmesi
D) Medine Antlaşması

Soru 14
İblis, Hz. Adem’e secde etmesi emredildiğinde: “O, topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş, topraktan üstündür.” demiş ve emri yerine getirmemiştir.
Aşağıdakilerden hangisi İblis’in bu tutumunu ifade eder?

A) Sui Zan
B) Hüsnü Zan
C) Kin ve Düşmanlık
D) Kibir ve Hasetlik

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir?

A) Kalbi kötü duygulardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak
B) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konularda hükümler vermek
C) Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek
D) Kur’an’ın açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamak

Soru 16
Kur’anı Kerim’in en uzun suresi kaç ayettir?

A) 286
B) 200
C) 114
D) 99

Soru 17
Kendinden önce gelen peygamberlerin şeriatını uygulamakla görevli peygambere ne denir?

A) Müceddit
B) Müçtehit
C) Nebi
D) Veli

Soru 18
Kur’anı Kerim’in ağır ağır okunmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tecvit
B) Tertil
C) Mukabele
D) Tadili Erkan

Soru 19
Mekkeli müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykot kaç yıl sürmüştür?

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

Soru 20
Hendek savaşında hendek kazılması fikrini ortaya atan sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ali
B) Hz. Ömer
C) Bilali Habeşî
D) Salmanı Farisî

1.A 2.C 3.D 4.B 5.C 6.A 7.B 8.D 9.A 10.B 11.D 12.B 13.A 14.D 15.C 16.A 17.C 18.B 19.B 20.D