Temel Dini Bilgiler 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik, o kimsenin yaptığıdır ki Allah’a, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. (Allah’ın rızasını gözeterek) yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar, namaz kılar, zekat verir…” (Bakara suresi, 177. ayet)Bu ayetin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmanın en önemli esası, Allah inancıdır.
B) Yetimlere ve yoksullara iyilik yapmalıyız.
C) Dünyanın doğusu da batısı da Allah’ındır.
D) İyilik, iman ve ibadetlerle anlam kazanır.

Soru 2
Allah’ın insanlardan yapmalarını emrettiği veya yasakladığı iş ve davranışların bilgisine ne ad verilir?

A) İman
B) Vahiy
C) Tebliğ
D) Salih Amel

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi İslam ahlâkına uygun bir davranıştır?

A) Kötü zanda bulunmak
B) Kibirli olmak
C) Haset etmek
D) İmrenmek

Soru 4
“Ey iman edenler! Kendi evinizden başka evlere geldiğinizi fark ettirip, ev halkına selam vermedikçe girmeyin. Bu sizin için daha iyidir, herhalde (bunu) düşünüp anlarsınız.” (Nur suresi, 27. ayet)Bu ayette tavsiye edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

A) Başkasının evine izin alarak girmek
B) Misafirlere ikramda bulunmak
C) Selamlaşmayı yaymak
D) Güleryüzlü olmak

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi temel İslam bilimleri arasında yer almaz?

A) Kelam
B) Tarih
C) Tasavvuf
D) Mezhepler Tarihi

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi hadis ilminin amaçları arasında gösterilemez?

A) Kur’an’ı; indiği tarihî zemin içinde tanıtmak
B) Dinin anlaşılmasında sünnetin önemini fark ettirmek.
C) Hz. Muhammed (sav.)’in Kur’an’daki konumunu kavratmak
D) Hz. Muhammed (sav.)’in sünnetinin evrensel boyutunu tanıtmak

Soru 7
Sosyoloji ve toplum psikolojisi alanında ilk eser olarak kabul edilen “Mukaddime” aşağıdaki bilim adamlarından hangisine aittir?

A) İbni Heysem
B) İbni Haldun
C) Ebu Bekir erRazi
D) Ahmet Cevdet Paşa

Soru 8
Zekeriyya elKazvini, Yakut elHamevi, Katip Çelebi ve İbni Batuta aşağıdaki bilim dallarından hangisinin en tanınmış alimleridir?

A) Eczacılık
B) Coğrafya
C) Matematik
D) Astronomi

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi kendisine suhuf verilen peygamberlerdendir?

A) Hz. İdris
B) Hz. Harun
C) Hz. Yunus
D) Hz. Yusuf

Soru 10
Kur’anı Kerim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Evrensellik özelliği taşır.
B) İlk nüshasına Mushaf adı verilir.
C) Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.
D) İndiriliş süreci otuz üç yılda tamamlanmıştır.

Soru 11
Mekke Dönemi’nde inen ayetler daha çok hangi konulardan bahsetmektedir?

A) Aile içi ilişkiler
B) Miras hukuku
C) İnanç esasları
D) Savaş hukuku

Soru 12
Kur’anı Kerim’in her biri diğerinden besmele ile ayrılmış bölümlerine ne ad verilir?

A) Ayet
B) Sure
C) Hizb
D) Cüz

Soru 13
Kur’anı Kerim ayetlerinin anlamlarını açıklamaya, hükümlerini ve bu hükümlerin dayandığı gerekçeleri açığa çıkarmaya ve ayetleri belli bir yöntem çerçevesinde yorumlamaya – – – – denir.Tanımda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tefsir
B) Meal
C) Tecvit
D) Mukabele

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın ana konuları arasında yer almaz?

A) İman
B) İbadet
C) Ticaret
D) Ahlak

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’ın eğitici niteliklerinden biri olamaz?

A) Öğrenmeyi teşvik eder.
B) İyiye yönlendirir, kötülüklerden sakındırır.
C) Aklı kullanmayı öğütler.
D) Atalara uymaya önem verir.

Soru 16
• “… Biz, peygamber göndermedikçe kimseye azap etmeyiz.” (İsrâ suresi, 15. ayet)• “Hiçbir ümmet yoktur ki onların içinden bir uyarıcı gelip geçmiş olmasın.” (Fâtır suresi, 24. ayet)Bu ayetlerde aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Peygamberlerin sayısı bilinmemektedir.
B) Peygamberlerin isimleri Kur’an’da geçmektedir.
C) Her millete peygamber gönderilmiştir.
D) Peygamberlik çalışarak elde edilmez.

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin görevlerinden değildir?

A) Yaratılış amacını bildirmek
B) Kıyametin vaktini bildirmek
C) İnsanlara Allah’ı tanıtmak
D) Nasıl ibadet edileceğini öğretmek

Soru 18
“Ey Resulüm! Rabb’inden sana indirilmiş olanı duyur. Eğer bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun…” (Mâide suresi, 67. ayet)Bu ayette Peygamberlerin ortak niteliklerinden hangisine vurgu yapılmıştır?

A) İsmet
B) Sıdk
C) Tebliğ
D) Fetanet

Soru 19
Aşağıdaki olayların hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in Medine Dönemi’nde gerçekleşmiştir?

A) Kardeşlik Antlaşması
B) Hz. Hatice’nin vefatı
C) Akabe Biatları
D) Taif ziyareti

Soru 20
Müslüman, insanların elinden ve dilinden emin olduğu kimsedir.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

A) Cesaret
B) Hoşgörü
C) Sabır
D) Güvenilirlik

1.D 2.B 3.D 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.A 10.D 11.C 12.B 13.A 14.C 15.D 16.C 17.B 18.C 19.A 20.D