Temel Dini Bilgiler 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
I Gizli konuşma
II Yazıyla bildirme
III İşaret etme
IV Tane tane okuma
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri “vahiy” kelimesinin sözlük anlamıdır?

A) Yalnız I
B) Yalnız IV
C) III ve IV
D) I, II ve III

Soru 2
Vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vahyin bir anlamı da haberleşmedir.
B) Kur’an’a göre Allah canlı cansız bütün varlıklara vahyetmiştir.
C) Vahiy Allah’tan insana ve insandan Allah’a olmak üzere çift yönlüdür.
D) Vahiy, Cebrail’in peygamberlere getirdiği ilahî bilgidir.

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
Aşağıdakilerden hangisi Tevrat’ın bölümlerinden biridir?

A) Nebiler Kitabı
B) Ahitler Kitabı
C) Resullerin İşleri
D) On Emir

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin vahiyleri korumaya yönelik aldığı tedbirlerden değildir?

A) Unutulmaması için ezberletmek.
B) Yassı kemik ve benzeri şeylere yazdırmak
C) Her yıl mevcut vahiyleri Cebrail ile karşılıklı okumak
D) Vefatından hemen önce, tüm vahiyleri kitaplaştırmak

Soru 5
“Ey insanlar!” ifadesi ile başlayan ayetler Kur’an’ın hangi özelliğine delil oluşturur?

A) Mucizeviliğine
B) Evrenselliğine
C) Yol göstericiliğine
D) Açıklayıcılığına

Soru 6
Kur’an’daki her bir cüzde kaç tane hizb vardır?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 10

Soru 7
Aşağıdaki kişilerden hangisinin Kur’an meali vardır?

A) Mustafa Sabri Efendi
B) Rıfat Börekçi
C) Hasan Basri Çantay
D) Kamil Miras

Soru 8
Aşağıdaki peygamber kıssalarından hangisinin konusu öncelikle akıl yürütme ve insanları düşünmeye çağırmaktır?

A) Hz. Eyyüb
B) Hz. Musa
C) Hz. Davud
D) Hz. İbrahim

Soru 9
Aşağıdaki peygamber isimlerinden hangisi Kur’an’da geçmez?

A) Hz. İdris
B) Hz. Şit
C) Hz. İlyas
D) Hz. Şuayb

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi İslam tarihinde “hüzün yılı” olarak bilinen senede vefat etmiştir?

A) Hz. Hamza
B) Ebu Talib
C) Hz. Aişe
D) Abdülmuttalib

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Hz. Muhammed, Mekke’de kurulan panayırlarda tevhid hakikatini anlatacak kimseler arıyordu. Bu sırada tanıştığı Medineli altı kişi onu kendi şehirlerine davet ettiler.İslam tarihinde bu görüşme hangi isimle bilinmektedir?

A) Medine Sözleşmesi
B) Hilfu’l Fudul
C) Akabe Görüşmesi
D) Medine Antlaşması

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Medine dönemi olaylarındandır?

A) Kardeşlik Antlaşması
B) II. Akabe Biatı
C) Taif Ziyareti
D) Hz. Hatice’nin vefatı

Soru 13
Bedir Savaşı’nda Müslüman ve müşrik ordularının sayısı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 

Müslümanlar Müşrikler
A) 300 1000
B) 550 1500
C) 700 2000
D) 1000 3000

Soru 14
Hz. Peygamber hangi olaydan sonra Bizans ve Sâsânî imparatorları başta olmak üzere çevre ülke yöneticilerine İslam’a davet mektubu göndermeye başlamıştır?

A) Bedir Savaşı
B) Hendek Savaşı
C) Hudeybiye Antlaşması
D) Mekke’nin Fethi

Soru 15
Medyun ona cemiyeti, medyun ona ferdiMedyundur o masuma bütün bir beşeriyetM.A.Ersoy bu ifadeleri ile aşağıdakilerden hangisini dile getirmek istemiştir?

A) Hz. Muhammed’in son peygamber oluşunu
B) Hz. Muhammed’in barış elçisi olduğunu
C) Hz. Muhammed’e duyulan ihtiyacı
D) Hz. Muhammed’e itaat edilmesi gerektiğini

Soru 16
Peygamberimiz aşağıdakilerden hangisinin münafıklığın alametlerinden olduğunu söylemiştir?

A) Namuslu bir kadına iftira etmeyi
B) Söz verdiğinde sözünde durmamayı
C) Müslüman kardeşinin arkasından kötü konuşmayı
D) Yetimleri gözetmemeyi

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Dini bir terim olarak “sui zan” ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

A) Bir kimsenin ardından, duyduğunda hoşuna gitmeyeceği sözler sarfetmek
B) Birine haksız yere bir suç isnat etmek
C) Bir kişinin özel hayatını araştırmak
D) Başkaları hakkında önyargılı bir şekilde olumsuz tahminlerde bulunmak

Soru 18
İblis, Hz. Adem’e secde etmesi emredildiğinde “O, topraktan yaratıldı. Ben ise ateşten yaratıldım. Ateş, topraktan üstündür.” demiş ve emri yerine getirmemiştir.Aşağıdakilerden hangisi İblis’in bu tutumunu ifade eder?

A) Kin ve Düşmanlık
B) Kibir ve Hasetlik
C) Sui zan
D) Ateizm

Soru 19
“Dünya, ahiretin tarlasıdır.” Hadisi ŞerifBu hadis, aşağıdakilerden hangisini vurgulamaktadır?

A) İslam’a göre dünya hayatı bir denenmeden ibarettir.
B) İslam, dünya ve ahiret dengesini gözetmiştir.
C) Kişi tüm gayreti ile ahireti için çalışmalıdır.
D) Kişi dünyadaki amellerine göre ahirette muamele görecektir.

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kelam ilminin amaçlarından biridir?

A) Kur’an’ın açıklanmasını ve anlaşılmasını sağlamak
B) Kur’an’ın iman ve bilgi anlayışını öğretmek
C) İbadet, ahlak ve sosyal hayata dair konularda hükümler vermek
D) Kalbi kötü duygulardan temizlemek ve iyi huylarla doldurmak

1.D — 2.C — 3.A — 4.D — 5.B — 6.A — 7.C — 8.D — 9.B — 10.B — 11.C — 12.A — 13.A — 14.C — 15.C — 16.B — 17.D — 18.B — 19.D — 20.B