Temel Dini Bilgiler 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
İnsanları akıl ve iradeleri ile dünyada iyiliğe, ahirette mutluluğa götürmeyi amaçlayan ilahi kurallar bütününe ne ad verilir?

A) İbadet
B) Kültür
C) İman
D) Din

Soru 2
Tanrı’nın varlığını inkar ettiği gibi tüm dinlere ve dinlerin tanrı tasavvurlarına karşı çıkan inanç sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ateizm
B) Politeizm
C) Monoteizm
D) Gnostisizm

Soru 3
Hz. İsa ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

A) Allah’tan aldığı emirleri insanlara ulaştırmıştır.
B) Romalılar tarafından çarmıha gerilerek öldürülmüştür.
C) Babasız olarak Hz. Meryem’den doğmuştur.
D) Birçok mucize göstermiştir.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

A) Katolik
B) Ortodoks
C) Protestan
D) Reformist

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi ilk Müslümanlar arasında sayılamaz?

A) Hz. Ali
B) Hz. Zeyd
C) Hz. Ömer
D) Hz. Hatice

Soru 6
Mekke’nin fethinde, Peygamberimiz: “Her kim o kişinin evine girerse emniyettedir.” diye ilan eti.
Bu kişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erkam b. Erkam
B) Selmanı Farisi
C) Ebu Süfyan
D) Ebu Cehil

Soru 7
Peygamberlerin, kendilerine; “Allah tarafından ulaştırılan vahyi insanlara tam olarak aktarmaları” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sıdk
B) Tebliğ
C) Fetanet
D) Emanet

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi namazın hazırlık şartlarından biridir?

A) Setri Avret
B) Kıraat
C) Secde
D) Kıyam

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi abdestin farzlarından biridir?

A) Enseyi meshetmek
B) Kulakları meshetmek
C) Ağza ve burna su vermek
D) Başın dörtte birini mesh etmek

Soru 10
Sözlükte “kulluk” olarak tarif edilen, belli kuralları olan hareketleri ve buyrukları yapmaya ne ad verilir?

A) Temizlik
B) İbadet
C) İman
D) Dua

Soru 11
Aşağıdaki dinlerden hangisi politeist bir inanca sahip değildir?

A) Zerdüştlük
B) Hinduizm
C) Yahudilik
D) Şintoizm

Soru 12
Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalan batı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir.

Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?

A) Hz. Süleyman
B) Hz. İbrahim
C) Hz. Davut
D) Hz. Yakup

Soru 13
Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka bir varlığa ihtiyacının olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tekvin
B) Vahdaniyet
C) Kıyam binefsihi
D) Muhalefetü’n li’l havadis

Soru 14
İnsanları belalardan koruyan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hafaza Melekleri
B) Kiramen Katibin
C) Rıdvan Meleği
D) MünkerNekir Melekleri

Soru 15
Cenaze namazında ikinci tekbirden sonra aşağıdakilerden hangisi okunur?

A) Rabbena duaları
B) Ettehiyyatü duası
C) SalliBarik duaları
D) Sübhaneke duası

Soru 16
Teravih namazının hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Farz
B) Vacip
C) Müstehap
D) Sünneti Müekkede

Soru 17
Nisap kavramı aşağıdaki ibadetlerden hangisiyle daha çok ilişkilidir?

A) Zekât
B) Namaz
C) Oruç
D) Hac

Soru 18
Amentü esasları aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) İslam’ın şartlarını
B) Namazın farzlarını
C) Ahlak esaslarını
D) İmanın şartlarını

Soru 19
“De ki: Ben de sizin gibi bir beşerim ancak bana vahyolunuyor…”(Kehf suresi, 110. ayet)
Bu ayette Hz. Muhammed (sav.)’in hangi özellliği dile getirilmektedir?

A) Peygamber olduğu
B) Güvenilir olduğu
C) Merhametli olduğu
D) Güzel ahlaklı olduğu

Soru 20
“Melekler ve Ruh (Cebrail), oraya miktarı (dünya senesi ile) elli bin yıl olan bir günde yükselip çıkar.”(Mearic suresi, 4. ayet)
Verilen ayette meleklerin hangi özelliğine işaret edilmektedir?

A) Kanatlı olduklarına
B) Hızlı hareket ettiklerine
C) Nurdan yaratıldıklarına
D) Cinsiyetlerinin olmadığına

1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.C 7.B 8.A 9.D 10.B 11.C 12.A 13.C 14.A 15.C 16.D 17.A 18.D 19.A 20.B