T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Cumhuriyetin ilanından sonra ilk meclis başkanı aşağıdakilerden hangisi olmuştur?

A) İsmet İnönü
B) Fethi Okyar
C) Rauf Orbay
D) Refet Bele

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924’te yapılan inkılaplardan biri değildir?

A) Halifeliğin kaldırılması
B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun çıkarılması
C) Erkânı Harbiyei Umumiye Vekâletinin kaldırılması
D) Türk Medeni Kanunu’nun kabul edilmesi

Soru 3
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kapatılmasında aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?

A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) 31 Mart Olayı
D) Atatürk’e suikast girişimi

Soru 4
Mustafa Kemal Paşa’nın isteği üzerine Ali Fethi Okyar’ın kurduğu parti, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyet Halk Fırkası
B) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
C) Serbest Cumhuriyet Fırkası
D) Millî Kalkınma Partisi

Soru 5
Türkiye’de sosyal ve ekonomik alanda kadınerkek eşitliğini sağlamış olan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Soyadı Kanunu
B) Medeni Kanun
C) Kabotaj Kanunu
D) Teşviki Sanayi Kanunu

Soru 6
Tevhidi Tedrisat Kanunu aşağıdaki alanlardan hangisiyle ilgilidir?

A) Eğitim
B) Sanat
C) Ekonomi
D) Ordu

Soru 7
Ülkemizde okuryazar oranının artması aşağıdakilerden hangisinin bir sonucudur?

A) Kılık kıyafet değişikliğinin
B) Soyadı Kanunu’nun çıkarılmasının
C) Saat ve takvimde değişikliğin
D) Harf inkılabının kabulünün

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal yaşayışı düzenlemek amacıyla yapılan inkılaplardan değildir?

A) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
B) Medreselerin kaldırılması
C) Kıyafette değişiklik yapılması
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

Soru 9
Türk kadını milletvekili seçme ve seçilme hakkına hangi yıl sahip olmuştur?

A) 1934
B) 1933
C) 1932
D) 1930

Soru 10
Yeni Türk Devleti’nin ekonomik hedeflerinin belirlendiği ilk ekonomi kongresi aşağıdaki illerin hangisinde toplanmıştır?

A) Sivas
B) Ankara
C) İzmir
D) İstanbul

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi tarımı geliştirmek için yapılmıştır?

A) Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
B) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
C) Etibank’ın açılması
D) Aşar vergisinin kaldırılması

Soru 12
Türk karasularında yalnızca Türk gemilerine yük ve yolcu taşıma hakkını tanıyan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Türk Medeni Kanunu
B) Kabotaj Kanunu
C) Teşviki Sanayi Kanunu
D) Soyadı Kanunu

Soru 13
Mahmut Şevket Paşa, Türk ordusunu oluşturan aşağıdaki kuvvetlerden hangisinin temelini atmıştır?

A) Hava Kuvvetleri
B) Kara Kuvvetleri
C) Deniz Kuvvetleri
D) Jandarma Kuvvetleri

Soru 14
Sadabat Paktı’nın imzalanmasında aşağıdaki devletlerden hangisinin oluşturduğu tehdit etkili olmuştur?

A) İtalya
B) Fransa
C) Rusya
D) İngiltere

Soru 15
Atatürk “Kırk asırlık Türk yurdu ecnebi elinde kalamaz.” sözünü aşağıdaki yerlerden hangisi için söylemiştir?

A) Musul
B) Batum
C) Hatay
D) Kars

Soru 16
Eğitilmiş ve teknik bilgilerle donatılmış, kültürlü insanların oluşturduğu güçtür.Yukarıda tanımı verilmiş olan millî güç unsuru, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Siyasi güç
B) Askerî güç
C) Ekonomik güç
D) Sosyokültürel güç

Soru 17
Türk ekonomisinin geliştirilmesinde uygulanmış olan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Devletçilik
C) Laiklik
D) Halkçılık

Soru 18
Atatürk’ün naaşı hangi tarihte Anıtkabir’e konulmuştur?

A) 10 Kasım 1953
B) 20 Ekim 1945
C) 10 Kasım 1940
D) 10 Kasım 1938

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Mihver Devletlerden değildir?

A) Fransa
B) İtalya
C) Almanya
D) Japonya

Soru 20
Türkiye’nin Kore Savaşı’na katılması aşağıdaki uluslararası kuruluşlardan hangisine üye olmasında etkili olmuştur?

A) Birleşmiş Milletler Teşkilatı
B) Batı Avrupa Birliği
C) Kuzey Atlantik Paktı
D) Kellogg Paktı

1.B 2.D 3.A 4.C 5.B 6.A 7.D 8.B 9.A 10.C 11.D 12.B 13.A 14.A 15.C 16.D 17.B 18.A 19.A 20.C