T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna öncülük eden devlet adamlarından biri değildir?

A) Rauf Orbay
B) İsmet İnönü
C) Kâzım Karabekir
D) Ali Fuat Cebesoy

Soru 2
Çok partili hayata geçiş dönemi sırasında kurulan siyasi partilerin ekonomi alanında uygulayacaklarını duyurdukları programları, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisine ters düşmüştür?

A) Laiklik
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 3
17 Şubat 1926 tarihi, aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilendirilebilir?

A) Türk Medeni Kanunu’nun kabulüyle
B) Türk Dil Kurumunun kurulmasıyla
C) Medreselerin kapatılmasıyla
D) TBMM’nin açılmasıyla

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi, harflerde yeniliğe gidilmesinin nedenlerinden biri değildir?

A) Arap harflerinin öğreniminin zorluğu
B) Okuryazar oranının artırılmak istenmesi
C) Arap harflerinin Türkçe’nin ses uyumuna uymayışı
D) Arapça’nın bilim dalı olmasını engelleme düşüncesi

Soru 5
Atatürk, Kastamonu gezisi sırasında aşağıdaki inkılaplardan hangisinin yapılacağına dair işaretler vermiştir?

A) Harf
B) Şapka
C) Takvim
D) Ölçü – Tartı

Soru 6
Türkiye’de hangi yıldan itibaren planlı kalkınma politikası izlenmeye başlanmıştır?

A) 1923
B) 1927
C) 1931
D) 1934

Soru 7
Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması, Atatürk’ün hangi ilkesi doğrultusunda yapılan bir yeniliktir?

A) Laiklik
B) Halkçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 8
Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayıflamasıyla Ege Denizi’ndeki Türk denizciliğinin yeniden güç kazanmasında, aşağıdakilerden hangisinin etkisi olmuştur?

A) Osmanlılar tarafından Kıbrıs Adası’nın fethinin
B) Batı Anadolu’da Türk beyliklerinin kurulmasının
C) Memlük Devleti’nin yıkılmasının
D) İstanbul’un fethinin

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden değildir?

A) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde tutmak
B) Millî sınırlarımız içinde kalmak
C) Gerçekleştiremeyeceğimiz emeller peşinde koşmamak
D) Millî politikayı yürütürken liderin görüşünü dikkate almak

Soru 10
İstanbul’daki Rumlar ile Batı Trakya’daki Türkler dışında, Türkiye’de yaşayan Rumlarla Yunanistan’daki Türklerin, aşağıdakilerden hangisine göre yer değiştirmeleri kabul edilmiştir?

A) Misakımillîye
B) Balkan Antantı’na
C) Teşkilâtı Esasiye’ye
D) Lozan Barış Antlaşması’na

Soru 11
Aşağıdaki gelişmelerden hangisi Balkan Antantı’nın kurulmasında doğrudan etkili olmuştur?

A) II. Dünya Savaşı’nın çıkması
B) Boğazlar Komisyonu’nun kaldırılması
C) Almanya ve İtalya’nın saldırgan politikalar izlemesi
D) II. Dünya Savaşı’nda ABD’nin Japonya’ya atom bombası atması

Soru 12
Atatürk Döneminde gerçekleşen aşağıdaki olaylardan hangisi, Türk – Sovyet ilişkilerinde ayrılığın ilk adımını oluşturmuştur?

A) Sadabat Paktı’nın kurulması
B) Hatay’ın ana vatana katılması
C) Türkiye’nin Birleşmiş Milletlere üye olması
D) Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin imzalanması

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, hâkimiyetin kaynağına göre devlet şekillerinden biri değildir?

A) Teknokratik
B) Teokratik
C) Oligarşik
D) Monarşik

Soru 14
Türkiye Cumhuriyeti’nin ikinci cumhurbaşkanı olan İsmet İnönü’nün mezarı, aşağıdaki yerlerden hangisindedir?

A) Anıtkabir’de
B) I. TBMM binasında
C) Etnografya Müzesinde
D) Çanakkale Millî Parkı’nda

Soru 15
Osmanlı Devleti’nde Müslüman teb’a ile gayrimüslimler, Tanzimat Fermanı’yla eşit haklara sahip olmuşlardır.Bu uygulama, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle yakından ilgilidir?

A) Milliyetçilik
B) Halkçılık
C) Devletçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 16
İstiklal Savaşı’mızın başlangıcından itibaren birleştirici rol oynayan ilke, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

Soru 17
II. Dünya Savaşı yıllarında İtalya’daki mevcut iktidarın ideolojisi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Liberalizm
B) Komünizm
C) Nazizm
D) Faşizm

Soru 18
II. Dünya Savaşı’nın Müttefik Devletlerce kazanılmasında, aşağıdaki devletlerden hangisinin savaşa girmesi etkili olmuştur?

A) ABD
B) Japonya
C) Finlandiya
D) Sovyetler Birliği

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi, Cumhuriyet Halk Partisinden siyasi iktidarı devralan siyasi partidir?

A) Demokrat Parti
B) Doğruyol Partisi
C) Millî Kalkınma Partisi
D) Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi

Soru 20
Kore Sorunu, aşağıdaki savaşlardan hangisinin sonunda ortaya çıkmıştır?

A) I. Dünya
B) II. Dünya
C) I. Balkan
D) II. Balkan

1.B 2.C 3.A 4.D 5.B 6.D 7.C 8.B 9.D 10.D 11.C 12.D 13.A 14.A 15.B 16.C 17.D 18.A 19.A 20.B