T.C İnk. Tar.Ata. 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Verilen cümle, aşağıdaki ifadelerden hangisi ile tamamlanamaz?Cumhuriyetin ilanı ile;

A) kabine sistemine geçildi.
B) Yeni Türk Devleti’nin adı kondu.
C) TBMM Hükûmeti Dönemi sona erdi.
D) Meclis Başkanı, hükûmetin de başkanı oldu.

Soru 2
Cumhuriyetin ilk yıllarında, çok partili hayata geçiş amacıyla yapılan denemelerin başarısızlıkla sonuçlanmasına neden olan olaylar, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) 31 Mart Olayı Şeyh Sait İsyanı
B) Şeyh Sait İsyanı Menemen Olayı
C) Atatürk’e suikast girişimi Menemen Olayı
D) Demirci Mehmet Efe Ayaklanması Şeyh Sait İsyanı 12

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
Türkiye Cumhuriyeti Devleti, aşağıdaki inkılaplardan hangisini yaparken batılı bir ülkeyi örnek almıştır?

A) Medreselerin kapatılması
B) Türk Medeni Kanunu
C) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
D) Tevhidi Tedrisat Kanunu

Soru 4
Mustafa Kemal, Millet Mektebi Talimatnamesi ile aşağıdaki tarihlerin hangisinde Millet Mekteplerinin “Başöğretmeni” unvanını almıştır?

A) 24 Kasım 1981
B) 21 Haziran 1934
C) 24 Kasım 1928
D) 23 Ekim 1923

Soru 5
Yeni Türk Harflerinin kabulüyle ilgili olarak, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? I Ülkede okur yazar oranı artmıştır. II Avrupa ile kültür alışverişi hızlanmıştır.III Bilimsel gelişmeler yakından takip edilmiştir.IV Eğitim kurumları, Millî Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır.

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) III ve IV
D) I, II ve III

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak için yapılan yeniliklerden biri değildir?

A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Kılık kıyafet değişikliğinin yapılması
C) Türk Medenî Kanunu’nun kabul edilmesi
D) Saat ve takvimin değiştirilmesi

Soru 7
Türk kadını; I Mirasta eşitlik II Evlilik birliğini bozabilmeIII Kocasının soyadını almaIV Dilediği mesleği seçebilmehaklarından hangilerini, Medenî Kanun ile elde etmiştir?

A) Yalnız I
B) II ve III
C) I, II ve IV
D) I, II, III ve IV

Soru 8
İzmir İktisat Kongresi’nde alınan kararlara göre kurulan ilk ulusal ticaret bankası, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Esbank
B) İş Bankası
C) Demirbank
D) Pamukbank

Soru 9
Türk Genelkurmay Başkanlığına bağlı kaç tane kuvvet komutanlığı vardır?

A) 3
B) 5
C) 6
D) 7

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, Atatürkçü düşüncede millî dış politikanın ilkelerinden biri değildir?

A) Millî sınırlarımızı genişletmeye çalışmak
B) Bağımsızlığımızı her şeyin üstünde tutmak
C) Dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurmak
D) Diplomaside bilim ve teknolojiyi yol gösterici olarak kullanmak

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi, Yakın Doğu’da barış ve güvenliği sağlamak amacıyla imzalanmıştır?

A) Montrö Sözleşmesi
B) Balkan Antantı
C) Küçük Antant
D) Sadabat Paktı

Soru 12
“Yabancı Okullar Sorunu”nda, aşağıdaki ülkelerden hangisi, Türkiye’ye karşı yabancı okulların haklarını savunmuştur?

A) Almanya
B) İngiltere
C) Fransa
D) İtalya

Soru 13
Türkiye’nin Musul’u, 1926 Ankara Antlaşması ile İngiliz mandası altındaki Irak’a bırakmak zorunda kalması, aşağıdakilerden hangisine göre aykırı bir uygulamadır?

A) Misakımillî’ye
B) Paris Konferansı’na
C) Lozan Antlaşması’na
D) Mudanya Ateşkesi’ne

Soru 14
I Hâkimiyet ve egemenlik tek bir kişinindir. II Egemenliğin kaynağı ve sahibi bir gruba, sınıfa veya zümreye aittir.III Devlet, din kurallarına göre yönetilmektedir.IV Egemenlik milletindir.Yukarıdaki özelliklerden hangisi demokratik bir devlete aittir?

A) I
B) II
C) III
D) IV

Soru 15
Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temelini oluşturan altı temel ilke, aşağıdaki tarihlerin hangisinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin nitelikleri olarak 1924 Anayasası’na girmiştir?

A) 03 Mart 1924
B) 18 Temmuz 1932
C) 05 Şubat 1937
D) 30 Haziran 1939

Soru 16
Atatürk’ün, aşağıdaki sözlerinden hangisini, onun, tüm devletlerle iyi geçinmek üzerine kurulu olan dış politikasına örnek olarak verebiliriz?

A) “Bir Türk dünyaya bedeldir.”
B) “Türk, öğün, çalış, güven!”
C) “Yurtta sulh, cihanda sulh.”
D) “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.”

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Türkiye Cumhuriyeti’ni geri bırakan kurumların kapatılarak yerine çağdaş kurumların açılması, ülkemizde Atatürk’ün hangi ilkesinin uygulandığına kanıttır?

A) İnkılapçılık
B) Milliyetçilik
C) Devletçilik
D) Laiklik 13

Soru 18
Aşağıdaki bilgilerden hangisi İsmet İnönü ile ilgili değildir?

A) Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanıdır.
B) Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanıdır.
C) 25 Aralık 1973 tarihinde hayatını kaybetmiştir.
D) Atatürk’ün vefatı sonrasında TBMM tarafından cumhurbaşkanlığına seçilmiştir.

Soru 19
I Winston Churchill II Josef StalinIII Franklin RooseveltYukarıdakilerden hangileri 14 Ağustos 1941’de “Atlantik Bildirisi”nin yayınlanmasında başrolü oynamışlardır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

Soru 20
Türkiye’nin Kore Savaşı’nda Güney Kore’ye askerî yardım göndermesi, aşağıdakilerden hangisine üye olmasında etkili olmuştur?

A) Avrupa Konseyine
B) Milletler Cemiyetine
C) Batı Avrupa Birliğine
D) Kuzey Atlantik İttifakına

1.D — 2.B — 3.B — 4.C — 5.D — 6.A — 7.C — 8.B — 9.A — 10.A — 11.D — 12.C — 13.A — 14.D — 15.C — 16.C — 17.A — 18.B — 19.D — 20.D