T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Balkanlara egemen olmak amacıyla “ Panslavizm” politikası izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) İtalya
C) Rusya
D) Fransa

Soru 2
Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Dünya Savaşı’nda İttifak Devletleri grubunda yer almıştır?

A) İngiltere
B) Fransa
C) Rusya
D) Almanya

Soru 3
Osmanlı orduları I . Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde aşağıdakilerden hangisiyle savaşmıştır?

A) İngilizlerle
B) Ruslarla
C) Fransızlarla
D) Yunanlılarla

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin Brest – Litowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

A) Kars
B) Muş
C) Ardahan
D) Batum

Soru 5
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Fuat Cebesoy
B) Kazım Karabekir
C) Rauf Orbay
D) Refet Bele

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra İtalya tarafından işgal edilen yerlerden biri değildir?

A) Antalya
B) Urfa
C) Muğla
D) Konya

Soru 7
Aşağıdaki azınlık cemiyetlerinden hangisi Rumlar tarafından kurulmuştur?

A) Taşnak Cemiyeti
B) Makabi Cemiyeti
C) Hınçak Cemiyeti
D) Pontus Cemiyeti

Soru 8
Mustafa Kemal’in ataşemiliterlik görevinde bulunduğu yer, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sofya
B) Şam
C) Selanik
D) İstanbul

Soru 9
Kurtuluş Savaşı’nın Batı Cephesi, aşağıdaki devletlerden hangisinin işgallerine karşı kurulmuştur?

A) Yunanistan
B) İtalya
C) Fransa
D) İngiltere

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı’nın hazırlık dönemi ile ilgili gelişmelerden değildir?

A) Amasya Genelgesi
B) Sivas Kongresi
C) Ankara Antlaşması
D) Erzurum Kongresi

Soru 11
Mustafa Kemal, Temsil Heyeti başkanlığına ilk defa nerede seçilmiştir?

A) Sivas Kongresi’nde
B) Erzurum Kongresi’nde
C) Amasya Genelgesi’nde
D) Alaşehir Kongresi’nde

Soru 12
Müdafaai Hukukçuların Son Osmanlı Mebusan Meclisinde oluşturdukları grup, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstiklal Grubu
B) Islahat Grubu
C) Tesanüt Grubu
D) Felahı Vatan Grubu

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Kuvayımilliye taraftarı olmasına rağmen sonradan TBMM’ye karşı isyan etmiştir?

A) Ali Batı
B) Şeyh Eşref
C) Demirci Mehmet Efe
D) Ahmet Anzavur

Soru 14
Londra Konferansı aşağıdakilerden hangisinin siyasi sonuçlarından biridir?

A) I. İnönü Savaşı
B) II. İnönü Savaşı
C) Sakarya Meydan Savaşı
D) Dumlupınar Meydan Savaşı

Soru 15
TBMM Hükûmetinin uluslararası alanda kazandığı ilk başarı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kars Antlaşması
B) Gümrü Antlaşması
C) Ankara Antlaşması
D) Moskova Antlaşması

Soru 16
Kurtuluş Savaşı’nın Doğu Cephesi komutanlığını aşağıdakilerden hangisi yapmıştır?

A) Kazım Karabekir
B) İsmet İnönü
C) Refet Bele
D) Rauf Orbay

Soru 17
Mustafa Kemal Paşa aşağıdaki savaşların hangisinden sonra “Mareşal” rütbesini almıştır?

A) Trablusgarp
B) Çanakkale
C) Sakarya
D) Dumlupınar

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Mudanya Ateşkes Antlaşması’yla işgalden kurtarılmış olan yerlerden değildir?

A) Edirne
B) Çanakkale
C) Tekirdağ
D) Kırklareli

Soru 19
I. ve II. İnönü Muharebeleri aşağıdakilerden hangisiyle yapılmıştır?

A) İtalyanlarla
B) İngilizlerle
C) Fransızlarla
D) Yunanlılarla

Soru 20
Lozan Antlaşması’nda Suriye sınırımız aşağıdaki antlaşmalardan hangisine göre belirlenmiştir?

A) Moskova
B) Gümrü
C) Ankara
D) Kars

1.C 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.D 8.A 9.A 10.C 11.B 12.D 13.C 14.A 15.B 16.A 17.C 18.B 19.D 20.C