T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
II. Meşrutiyet’in ilanında etkili olan grup, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Meclisi Mebusan
B) İttihat ve Terakki
C) Felahı Vatan
D) Jön Türkler

Soru 2
Osmanlı ülkesindeki bütün milletlere Kanunuesasi’yle Mecliste temsil hakkı verilmesinde, aşağıdaki düşüncelerden hangisi etkili olmuştur?

A) Halkçılık
B) Türkçülük
C) İslamcılık
D) Osmanlıcılık

Soru 3
Birinci Dünya Savaşı’nın aşağıdaki cephelerinden hangisi, Almanya’nın kara yoluyla İran ve Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek amacıyla İngilizler tarafından açılmıştır?

A) Irak
B) Kafkas
C) Çanakkale
D) SuriyeFilistin

Soru 4
Lozan Antlaşması’na göre Rodos Adası, aşağıdaki devletlerden hangisine bırakılmıştır?

A) Fransa
B) İtalya
C) İngiltere
D) Yunanistan

Soru 5
Birinci Dünya Savaşı’nda yenilen devletlerin yeni statüsünü tespit etmek amacıyla toplanan konferans, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Londra Konferansı
B) İstanbul Konferansı
C) San Remo Konferansı
D) Paris Barış Konferansı

Soru 6
• Saltanat ve hilafet yanlısıdırlar.
• Millî varlığa zararlıdırlar.
• Manda ve himaye taraftarıdırlar.
• Düşman devletlerle zaman zaman iş birliği içindedirler.
Verilen özellikler, aşağıdakilerin hangisine aittir?

A) Millî cemiyetlere
B) İtilaf Devletleri’ne
C) Millî varlığa düşman cemiyetlere
D) Azınlıklar tarafından kurulan cemiyetlere

Soru 7
İtilaf Devletleri, Mondros Ateşkes Antlaşması’nın aşağıdaki maddelerinden hangisine dayanarak Osmanlı topraklarını işgal etmişlerdir?

A) Toros tünelleri işgal edilecek
B) İstanbul ve Çanakkale Boğazları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
C) Demir yolları ve haberleşme vasıtaları İtilaf Devletleri’nin kontrolüne bırakılacak
D) Güvenliklerini tehdit eden bir durumda İtilaf Devletleri, herhangi bir stratejik yeri işgal edebilecek

Soru 8
İskoç yazar Lord Kinross, “… Kemal Atatürk, yeni bir Türkiye yaratmıştır. … Ülkesini Orta Çağ’dan çağımızın eşiğine, hatta bundan bir adım ileriye getirmiştir.” sözleriyle Atatürk’ün hangi kişilik özelliğine atıf yapmıştır?

A) İleri görüşlülüğüne
B) Birleştirme gücüne
C) İnkılapçılığına
D) Millet sevgisine

Soru 9
Mustafa Kemal’in 459 öğrenci arasında sekizinci olarak bitirdiği okul, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstanbul Harp Okulu
B) Manastır Askerî İdadisi
C) Selanik Askerî Rüştiyesi
D) İstanbul Harp Akademisi

Soru 10
İşgallere karşı koyarak vatanı koruma ve bağımsız yaşama isteğinin bir sonucu olarak Anadolu’da yer yer oluşturulan millî teşkilatlara verilen isim, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvayımilliye
B) Hareket Ordusu
C) Yıldırım Orduları
D) Kuvayıinzibatiye

Soru 11
Kurtuluş Savaşı’nın ilk siyasi belgesi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Wilson İlkeleri
B) Amasya Genelgesi
C) Misakımillî Kararları
D) Amasya Görüşmeleri

Soru 12
Millî Mücadele Dönemi’nde TBMM’nin varlığına ve otoritesine karşı çıkanları cezalandırmak amacıyla çıkarılan kanun, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Takriri Sükûn Kanunu
B) Başkomutanlık Kanunu
C) Tevhidi Tedrisat Kanunu
D) Hıyaneti Vataniye Kanunu

Soru 13
Türk tarihinde, Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan I. TBMM’nin açılmasına kadar geçen döneme ne ad verilir?

A) Kongreler Dönemi
B) Cumhuriyet Dönemi
C) Millî Mücadele Dönemi
D) Meclis Hükûmeti Dönemi

Soru 14
Misakımillî’ye temel olan “Millî sınırlar içinde bulunan vatan bir bütündür, parçalanamaz.” kararı, aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Son Osmanlı Mebusan Meclisi’nde
B) Amasya Görüşmelerinde
C) Erzurum Kongresi’nde
D) Amasya Genelgesi’nde

Soru 15
Temsil Heyeti’ne Millî Mücadele’yi sevk ve idare yetkisi, aşağıdakilerden hangisiyle verilmiştir?

A) Misakımillî’yle
B) Sivas Kongresi’yle
C) Havza Genelgesi’yle
D) Cumhuriyetin ilanıyla

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi “Elviyei Selase” olarak kabul edilen şehirlerden değildir?

A) Kars
B) Batum
C) Ardahan
D) Erzurum

Soru 17
TBMM’nin İkinci İnönü galibiyeti sonrasında TBMM ile olan ilişkisini düzelterek ilerletmek isteyen ve bu amaçla da Malta’da tuttuğu Türk esirleri serbest bırakan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Almanya
D) Rusya

Soru 18
“Türk kuvvetlerinin – – – – Savaşı’nı kazanmasından sonra İtilaf Devlet leri, Londra’da bir konferans düzenlemeye karar vermişlerdir.”Verilen bilginin doğru olabilmesi için cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

A) Dumlupınar
B) Sakarya
C) I. İnönü
D) II. İnönü

Soru 19
TBMM, aşağıdaki kişilerden hangisini 8 Kasım 1920’de Moskova’ya büyükelçi olarak atamıştır?

A) Ali Fuat Cebesoy
B) Kâzım Karabekir
C) İsmet İnönü
D) Refet Bele

Soru 20
Millî Mücadele Dönemi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılan ilk inkılap, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Saltanatın kaldırılması
B) Halifeliğe son verilmesi
C) Tekke ve zaviyelerin kapatılması
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

1.B 2.D 3.A 4.B 5.D 6.C 7.D 8.C 9.A 10.A 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.D 17.B 18.C 19.A 20.A