T.C İnk. Tar.Ata. 1 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Osmanlı Devleti’nin, Trablusgarp Savaşı sırasında karadan Trablusgarp’a yardım göndermesini engelleyen durum, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır’ın, İngiltere işgalinde bulunması
B) Osmanlı donanmasının yetersiz olması
C) Yerli halkın İtalyanların yanında yer alması
D) İtalyanların, Çanakkale Boğazı’nı kuşatması

Soru 2
Balkanlara egemen olmak amacıyla “Panslavizm” politikasını izleyen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Almanya
B) İtalya
C) Fransa
D) Rusya

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
I Romanya II SırbistanIII YunanistanIV BulgaristanYukarıdaki devletlerden hangileri, I. Dünya Savaşı’nda İtilaf Devletleri grubunda yer almıştır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) II, III ve IV

Soru 4
Osmanlı orduları, I. Dünya Savaşı’nın Irak Cephesi’nde, aşağıdakilerden hangisiyle savaşmışlardır?

A) Ruslarla
B) İngilizlerle
C) Yunanlılarla
D) Fransızlarla

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, Osmanlı Devleti’nin BrestLitowsk Antlaşması ile Ruslardan geri aldığı yerlerden biri değildir?

A) Muş
B) Kars
C) Batum
D) Ardahan 7

Soru 6
Mondros Ateşkes Antlaşması’nı, Osmanlı Devleti adına imzalayan kişi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ali Fuat Cebesoy
B) Kazım Karabekir
C) Rauf Orbay
D) Refet Bele

Soru 7
Çukurova Bölgesi’nin, Fransızlar ve Ermeniler tarafından işgal edilmesini önlemek amacıyla kurulan cemiyet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Millî Kongre Cemiyeti
B) Kilikyalılar Cemiyeti
C) İzmir Reddi İlhak Cemiyeti
D) TrakyaPaşaeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti

Soru 8
“Yolunda yürüyen bir yolcunun, ufku görmesi kâfi değildir. Muhakkak ufkun ötesini de görmesi lazımdır.” ATATÜRKAtatürk, bu sözüyle, aşağıdakilerden hangisinin önemini vurgulamıştır?

A) Gerçekçi oluşun
B) İdealist olmanın
C) İleri görüşlülüğün
D) Yaratıcı düşüncenin

Soru 9
Kurtuluş Savaşı’nda, Yunan ilerleyişini durdurmak için Kuvayımilliye birliklerinin oluşturdukları ortak cephe, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batı Cephesi
B) Doğu Cephesi
C) Güney Cephesi
D) Yemen Cephesi

Soru 10
Mustafa Kemal’in, Samsun’dan itibaren bütün doğu illerindeki askerî ve sivil makamlara emir verme yetkisiyle atandığı görev, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı
B) Hareket Ordusu Kurmay Başkanlığı
C) Sofya Ataşemiliterliği
D)9.Ordu Müfettişliği

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Amasya Genelgesi hakkında, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Bağımsızlığın millete dayanılarak sağlanacağı vurgulanmıştır.
B) Kurtuluş Savaşı’nın amacı, gerekçesi ve yöntemi açıklanmıştır.
C) İstanbul Hükûmetinin görevini yerine getiremediği belirtilmiştir.
D) Temsil Heyeti’ne yurdun bütününü temsil etme yetkisini vermiştir.

Soru 12
Osmanlı ordusunun, aşağıdaki rütbelerinden hangisinin karşılığı “Kıdemli Yüzbaşı”dır?

A) Ferik
B) Müşir
C) Kolağası
D) Miralay

Soru 13
Hatay Dörtyol’da, Kurtuluş Savaşı’nın ilk silahlı direnişi, aşağıdakilerden hangisine karşı yapılmıştır?

A) İngilizlere
B) Fransızlara
C) İtalyanlara
D) Yunanlılara

Soru 14
Osmanlı tarihinde Ermeni sorunu, aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile ilk kez uluslararası bir sorun olarak ortaya çıkmıştır?

A) Berlin Antlaşması
B) Londra Antlaşması
C) Ayastefanos Antlaşması
D) SykesPicot Antlaşması

Soru 15
Türkiye Büyük Millet Meclisini ilk tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtalya
B) Rusya
C) Ermenistan
D) Yunanistan

Soru 16
Mustafa Kemal Paşa’nın, “Başkomutan” olarak yönettiği ilk savaş, aşağıdakilerden hangisidir?

A) I. İnönü
B) II. İnönü
C) Sakarya
D) Trablusgarp

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Mehmet Âkif Ersoy’un yazdığı “İstiklal Marşı” şiiri, aşağıdaki tarihlerin hangisinde TBMM tarafından yeni Türk devletinin “Millî Marş”ı olarak kabul edilmiştir?

A) 23 Nisan 1920
B) 12 Mart 1921
C) 08 Ağustos 1921
D) 29 Ekim 1923

Soru 18
Kütahya Eskişehir Savaşları’ndan sonra, TBMM’deki bazı milletvekilleri arasında görülen genel kaygının nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvayımilliyenin dağılması
B) Ankara’nın işgal edileceği haberi
C) Tekâlifimilliye Emirlerinin yayınlanması
D) Son Osmanlı padişahı VI. Mehmet’in ülkeyi terk etmesi

Soru 19
Millî Mücadele Döneminde, aşağıdaki devletlerden hangisinin TBMM’yi desteklemesi, diğer devletleri de olumlu yönde etkilemiştir?

A) Fransa
B) İngiltere
C) Ermenistan
D) Sovyet Rusya

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi, Lozan Barış görüşmelerinin çıkmaza girmesine neden olan konu başlıklarından biri değildir?

A) Türkiye’nin rejimi
B) Osmanlı borçları
C) Kapitülasyonlar
D) Ermeni yurdu

1.A — 2.D — 3.C — 4.B — 5.A — 6.C — 7.B — 8.C — 9.A — 10.D — 11.D — 12.C — 13.B — 14.A — 15.C — 16.C — 17.B — 18.B — 19.D — 20.A