Sosyoloji 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Kültürün tanımı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır.
B) Kültürsüz toplum yoktur.
C) Kültür her zaman değişim ve gelişim gösterir.
D) İnsanın doğayla mücadelesi içerisinde oluşturmuş olduğu her şeydir.

Soru 2
Toplumları birbirinden ayıran kültürel özelliklerin bütünü aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

A) Kültürel katılma
B) Kültürel çatışma
C) Kültürel farklılık
D) Kültürel değişme

Soru 3
Kültür konusunda “hars’’ ve “medeniyet’’ ayırımı yaparak, hars ile milli kültürü, medeniyetle de kültürün evrensel yönünü ifade eden sosyolog kimdir?

A) Ziya Gökalp
B) Auguste Comte
C) Emile Durkheim
D) Max Weber

Soru 4
Aşağıdaki ifadelerden hangisi toplumsal kurumlarla ilgili olarak söylendiğinde yanlış olur?

A) Bir toplumsal kurumdaki değişme diğer kurumları da etkiler
B) Zorunlu olarak bir takım toplumsal gereksinimleri gidermektedirler.
C) Her kurumdan beklenen kural, değer ve davranış örüntüleri farklıdır.
D) Toplumsal kurumlar zaman içinde değişmezler.

Soru 5
• Kadın ve erkeğin tek eşle evlenmesidir.
• Eşlerin, anababalarından ayrı evde oturmasıdır.
Verilenlerin karşılığı olan kavramlar hangisinde birlikte yer almıştır?

A) Egzogami – Poligami
B) Monogami – Neolokal
C) Endogami – Matrilokal
D) Monogami – Patrilokal

Soru 6
Ailenin psikolojik işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuğa, içinde yaşadığı toplumun kültürünü öğretme
B) Aile üyelerinin beslenme, barınma gibi ihtiyaçlarını karşılama
C) Aile üyelerinin sevgi, saygı gibi duygusal ihtiyaçlarını sağlama
D) Neslin devamını sağlama

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi, çekirdek ailenin özelliklerinden değildir?

A) Tek eşliliğin olduğu ailedir.
B) Akrabalık baba tarafından geçer.
C) Evli çift, ana babalarından ayrı bir evde oturur.
D) Evlenme ve boşanma hukuk kurallarıyla gerçekleşir.

Soru 8
Çok tanrılı din anlamına gelir. Çok sayıda tanrıya inanmadır. Tanrıların insanlar gibi yaşayıp insani özellikleri taşıdığına inanılmıştır.
Yukarıda açıklanan dinsel inanış hangisidir?

A) Politeizm
B) Fetişizm
C) Animizm
D) Natürizm

Soru 9
Bireylerin inançlarını özgürce yaşayabilmelerine ve ifade edebilmelerine imkan sağlayan demokratik toplum sisteminin vazgeçilmez ilkesi hangisidir?

A) Laiklik
B) Devletçilik
C) Güçler ayrılığı
D) Milli egemenlik

Soru 10
Üretim sonucunda elde edilen mal ve hizmet değerlerinin, üretime katılanlar arasında paylaşılması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Üretim
B) Tüketim
C) Bölüşüm
D) İş bölümü

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi kapitalist ekonomi sisteminin özelliklerindendir?

A) Hangi malların ne miktarda üretileceğini devletin önceden belirlemesi
B) Malların fiyatının ekonomik plânlama ve maliyete göre belirlenmesi
C) Üretim araçlarının mülkiyetinin devletin elinde olması
D) Hangi malların ne miktarda üretileceği kâra göre belirlenmesi.

Soru 12
Tüketim malı, insan ihtiyaçlarını doğrudan doğruya karşılayan mallardır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi öncelikle tüketim malına örnek olur?

A) Ekmek
B) Traktör
C) Çimento
D) Dikiş makinesi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi siyasetin temel kavramlarından değildir?

A) Devlet
B) Meşruiyet
C) Demokrasi
D) Sermaye

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi baskıcı yönetimlerin belirgin özelliğidir?

A) Sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini desteklemek
B) Halkı siyaset dışında tutmaya çalışmak
C) Temel hakları güvence altına almak
D) Evrensel hukuk normlarını uygulamak

Soru 15
Toplumsal değişme toplumsal hayatın her alanında zaman içerisinde meydana gelen değişmelerdir.
Aşağıda verilen toplumsal değişme ile ilgili yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Toplumsal değişme, bütün toplumlar için kaçınılmaz bir olgudur.
B) Toplumsal değişme süreklidir.
C) Toplumsal değişmenin hızı bütün toplumlarda aynıdır.
D) Bütün toplumlar değişim içindedir.

Soru 16
“Bir toplumda maddî ve manevî kültür ögelerinin bir arada işleyen bir bütün oluşturacak biçimde birbirlerini tamamlayamamasıdır.”
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Toplumsal ilerleme
B) Toplumsal çözülme
C) Toplumsal bütünleşme
D) Toplumsal dayanışma

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünleşmeyi sağlayan nedenlerden değildir?

A) Millî değerleri paylaşma
B) Orta tabakanın genişlemesi
C) Manevi değerler etrafında birleşme
D) Toplumsal değerlerden uzaklaşma

Soru 18
I. Toplumların kendiliğinden ve herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eder.
II. Değişmenin, plân ve programlar aracılığıyla istenen yönde ve belli bir sürede gerçekleştirildiği, şiddet ve terör içermeyen değişmelerdir.
III. Tek bir karar mekanizmasının hazırladığı plân ve programların toplumun onayının alınmadan uygulanmasıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri, toplumsal değişme tiplerinden ”demokratik plânlı değişmenin” özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal gelişme düzeyini belirleyen unsurlardan değildir?

A) Gelir dağılımındaki dengesizlik
B) Orta tabakanın genişlemesi
C) Ekonomik büyüme
D) Toplumsal bütünleşme

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi millî birlik bilincinin zayıflamasının nedenlerindendir?

A) Gelir dağılımının adaletli gerçekleşmesi
B) Yeni değişmelere uygun normların geliştirilmesi
C) Kültürel ögelerin, özellikle dilin yozlaşması
D) Aydınların toplumsal sorunlara duyarlı olması

1.D 2.C 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.A 10.C 11.D 12.A 13.D 14.B 15.C 16.B 17.D 18.B 19.A 20.C