Sosyoloji 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Kültür ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Her toplumun kendine özgü kültürel değerleri vardır.
B) Kültür, her zaman bir değişme ve gelişme gösterir.
C) Kültürün maddi ve manevi ögesi birbiriyle etkileşim içindedir.
D) Kültür, doğuştan kalıtım yoluyla kazanılır.

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bireyin, kültürün genel unsurlarına katılmasına örnek olur?

A) İçinde bulunduğu toplumun ana dilini öğrenmesi
B) Zorunlu eğitim aşamalarından geçerek öğretmen olması
C) İstediği bir siyasî partiye katılması
D) Yetenekli olduğu bir sanatsal etkinliğe katılması

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
“Bireyin içinde yaşadığı toplumun kurallarını ve değerlerini öğrenmesidir.”Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Sosyalleşme
B) İş bölümü
C) Sanat
D) Örgüt

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi manevi kültürel ögenin değişimine örnek gösterilebilir?

A) Teknolojinin ilerlemesi
B) Geleneklerin değişmesi
C) Üretim araçlarının değişmesi
D) Ulaşım olanaklarının artması

Soru 5
Örgütler; rol ve statülerin belirlendiği, amaca uygun iş bölümünün yapıldığı, yetki ve sorumlulukların basamaklandırıldığı, akılcı ve resmî ilişkilerle oluşturulan bürokratik yapılanmadır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi örgüte örnek gösterilemez?

A) Okul
B) Banka
C) Aile
D) Dernek

Soru 6
• Bireyin üyesi olduğu grubun dışından evlenmesidir.
• Genelde kabul gören bir evlilik türüdür.
• Yaygın olarak görülür.Yukarıda açıklanan evlilik türü hangisidir?

A) Endogami
B) Egzogami
C) Poligami
D) Poliandri

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi büyük ailenin özelliklerinden değildir?

A) Anne, baba ve evlenmemiş çocuklardan oluşur.
B) Ailenin reisi genellikle en yaşlı erkektir.
C) Sanayi öncesi toplumlarda yaygın olarak görülür.
D) Bu aile anaerkil ve ataerkil özellikler gösterir.

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dinin toplumsal işlevlerindendir?

A) Bireyin nasıl bir hayat sürmesi gerektiği hakkında birtakım öneriler sunması
B) Bireyin korkularından, günlük kaygılarından uzaklaşmasına yardımcı olması
C) Birtakım kurallar koyarak toplumsal düzeni sağlaması
D) İnsanların psikolojik olarak rahatlamalarını sağlaması

Soru 9
“Siyasi bir kuruluş olan devleti, din kurallarına dayandırmayan ve kişilerin dinsel inanç ve tapınma özgürlüklerini inanç ve din farkı gözetmeksizin güvence altına alan bir sistemdir.”Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

A) Totemizm
B) İhtilal
C) Halk
D) Laiklik

Soru 10
• Bir malın ya da hizmetin en etkin ve verimli bir şekilde üretilmesidir.
• Üretim için en uygun araç ve yöntemlerin kullanılmasını gerektirir.
• İnsanın ihtiyaçları arasında bir tercih yaparak, ilk önce temel ihtiyaçlarını gidermesini gerektirir.Yukarıda verilenler hangisiyle ilgilidir?

A) Ekonomide rasyonellik
B) Bireysel dağılım
C) Millî gelir
D) Bölüşüm

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
• Doğa
• Emek
• Sermaye
• GirişimYukarıda verilenler, aşağıdakilerden hangisinin yapılabilmesi için bir araya gelmesi gerekli unsurlardır?

A) Üretim
B) Tüketim
C) Tasarruf
D) Serbest mal

Soru 12
Ekonominin, “Hangi mallar ne miktarda üretilecektir?” sorusuna kapitalist ekonomi sisteminin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisidir?

A) Devlet önceden merkezi planlama yoluyla belirler.
B) Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar üretilir.
C) Kârlılık ve verimlilik durumuna göre belirlenir.
D) İhtiyaçların önemlilik sırasına göre belirlenir.

Soru 13
Kanunlar yapmak ve uygulamak, vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını gidermek, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak, aşağıdakilerden hangisinin temel işlevlerindendir?

A) Sivil toplum kuruluşları
B) Siyasi partiler
C) Baskı grupları
D) Devlet örgütü

Soru 14
Egemenliğin kaynağını halkın iradesine dayandıran devlet biçimi hangisidir?

A) Monarşik devlet
B) Demokratik devlet
C) Teokratik devlet
D) Oligarşik devlet

Soru 15
“Bir parti aldığı oy ölçüsünde milletvekili çıkarır. Partiler, kendilerini destekleyen seçmen oranına göre parlâmentoda temsil edilir. Birçok parti parlamentoya girdiğinden muhalefet güçlü olur.”Yukarıdaki açıklama hangisiyle ilgilidir?

A) Yatay yapılı partiler
B) Nispî temsili seçim sistemi
C) Dikey yapılı partiler
D) Sivil toplum kuruluşları

Soru 16
I Eşitlik II ÖzgürlükIII AdaletYukarıda verilenlerden hangileri demokratik yönetimin temel ilkelerindendir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değişme kuramlarından biri olan “büyük boy kuramcılarıyla” ilgili söylendiğinde yanlış olur?

A) Toplumsal değişmenin ilkelerinin bütün toplumlar için geçerli olduğunu savunurlar.
B) Bir toplumda daha çok 3050 yıl gibi dönemler çerçevesinde ve belli yöndeki değişmeleri konu edinirler.
C) Toplumların tarihsel süreçte, her zaman gelişme ve ilerleme yönünde değiştiğini savunurlar.
D) Birbirinden farklı ölçütler kullanarak toplumları sınıflandırırlar. 22

Soru 18
Nüfus artışı, bilim ve teknoloji alanındaki yenilikler, üretim artışı gibi iç etkenler ya da yabancı bir kültürle temas gibi dış etkenlerle ortaya çıkan; toplumların herhangi bir müdahale olmadan değişimini ifade eden toplumsal değişme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Serbest toplumsal değişme
B) Müdahale yoluyla değişme
C) Demokratik planlı değişme
D) Baskı yoluyla değişme

Soru 19
Ekonomik büyümesini, orta tabaka genişlemesini, toplumsal bütünleşmesini sağlamış olan bir toplum için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Kapalı toplumsal tabakalaşmaya sahip olduğu
B) Kültürel gecikme oranının arttığı
C) Toplumsal gelişmeyi gerçekleştirdiği
D) Millî birlik bilincinin zayıf olduğu

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan önce yapılan toplumsal değişimlerdendir?

A) Medenî Kanun’un kabul edilmesi
B) Kanunı Esasî’nin ilan edilmesi
C) Kamu iktisadi teşebbüslerinin özelleştirilmesi
D) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması

1.D — 2.A — 3.A — 4.B — 5.C — 6.B — 7.A — 8.C — 9.D — 10.A — 11.A — 12.C — 13.D — 14.B — 15.B — 16.D — 17.B — 18.A — 19.C — 20.B