Sosyoloji 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

A) Bireylerin psikolojik özelliklerini incelemek.
B) Toplumsal değişimlerin yönelimleri hakkında öngörülerde bulunmak.
C) Toplum içindeki ilişkileri bilimsel yöntemlerle incelemek.
D) Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak.

Soru 2
I. Tek tek gerçekleşir. II. Soyuttur.
III. Sayılarla ifade edilir.
IV. Yeri ve zamanı belli olan değişimlerdir.
Verilenlerden sosyal olayın özelliklerinden olanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV

Soru 3
• Toplum yaşamında insanların ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmetlerin nasıl üretildiğini, dağıtıldığını, bölüşüldüğünü ve tüketildiğini inceleyen bilimdir.
• Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır.
• Gözlenebilir insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A) Ekonomi – Psikoloji – Hukuk
B) Hukuk – Psikoloji – Ekonomi
C) Psikoloji – Hukuk – Ekonomi
D) Ekonomi – Hukuk – Psikoloji

Soru 4
Bilimsel bir çalışmada izlenmesi gereken aşamalar aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir?

A) Gözlem – Varsayım – Deneyleme – Genelleme
B) Varsayım – Deneyleme – Gözlem – Genelleme
C) Deneyleme – Gözlem – Genelleme – Varsayım
D) Genelleme – Gözlem – Deneyleme – Varsayım

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bilimin niteliklerinden değildir?

A) Genelleyici olma
B) Evrensel olma
C) Sistemli olma
D) Öznel olma

Soru 6
“Sınırları belirlenmiş tek bir konunun derinlemesine incelenmesidir.”
Tanımı verilen araştırma tekniği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anket
B) Monografi
C) Sosyometri
D) İstatistik analizler

Soru 7
Toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal kurumların, grupların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir varlıktır.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Toplumsal Yapı
B) Toplumsal Statü
C) Toplumsal Değer
D) Toplumsal Norm

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal ilişkinin oluşması için gerekli olan koşullardan değildir?

A) Bireyler arasında etkileşimin olması
B) En az üç kişi arasında olması
C) Bireylerin birbirinden haberdar olması
D) Belli bir zaman sürecinde devam etmesi

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi verilmiş statüye örnektir?

A) Mühendis olmak
B) Öğrenci olmak
C) Kadın olmak
D) Tüccar olmak

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi olumsuz toplumsal sapma davranışının nedenleri arasında yer almaz?

A) Farklı kültürlerden gelme
B) Psikolojik uyumsuzluk
C) Ekonomik kalkınma
D) İşsizliğin artması

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “bireyin bireyle” olan ilişkisine örnek olur?

A) Ayşegül ve Elif’in arkadaş olması
B) Galatasaray ile Fenerbahçe’nin birlikte maç yapması
C) Öğretmenin sınıfta ders yapması
D) Babamızın okuldaki veli toplantısına katılması

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi birincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

A) Çıkara dayalı olması
B) Resmi ilişkiler olması
C) Duygusal boyutlu olması
D) Yazılı normlara dayalı olması

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi sosyal grup niteliği taşımaktadır?

A) Otobüs kuyruğunda bekleyenler
B) Yolda kırmızı ışıkta bekleyenler
C) Bir futbol karşılaşmasını izleyenler
D) Bir okulun aynı sınıfında okuyan öğrenciler

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir?

A) Birincil ilişkilerin hâkim olması
B) Nüfus yapısının heterojen olması
C) Uzmanlaşmanın gelişmiş olması
D) Statü değiştirmenin çok sık görülmesi

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi toprağa yerleşmenin nedenlerinden değildir?

A) Nüfus sayısı ve yoğunluğu arttığı için göçün zorlaşması
B) Hayvanların evcilleştirilmesi ve bitkilerin yetiştirilmesi
C) Toplayıcılık ve avcılık alanlarının artması
D) Üretim araç ve gereçlerinin geliştirilmesi

Soru 16
Fert başına düşen millî gelir, bireylere dengeli yansıyarak arttıkça, bireyler arasında gelişen güçlü ilişkiler millet temeline dayalı bir sosyal yapı geliştirir.
Yukarıda milleti meydana getiren unsurlardan hangisi açıklanmaktadır?

A) Soy birliği
B) Ekonomi birliği
C) Tarih birliği
D) Dil birliği

Soru 17
• Tabakalar arasında geçiş yapmak olanaklı değildir.
• Bireylerin içinde yer alacağı tabaka doğumla belirlenir.
• Kölelik ve kast sistemi buna en uygun örneklerdir.
Verilenler aşağıdakilerden hangisini açıklar niteliktedir?

A) Yatay hareketlilik
B) Açık sınıf tabakalaşması
C) Yarı kapalı tabakalaşma
D) Kapalı tabakalaşma

Soru 18
Bir insanın bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek olur?

A) Yukarıya doğru dikey hareketliliğe
B) Coğrafi alanda yatay hareketliliğe
C) Aşağıya doğru dikey hareketliliğe
D) Toplumsal yapıda yatay hareketliliğe

Soru 19
Açık sınıf tabakalaşmasında, bireylerin statülerinin artması ya da azalmasında belirleyici olan temel faktör hangisidir?

A) Doğuştan verilen statüler
B) Yetenek ve başarılar
C) Dinsel inanış
D) Cinsiyet

Soru 20
Toplumsal tabakalaşma ile ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Toplumsal tabakalar, toplumdaki birtakım farklılıklar, benzerlikler ve eşitsizlikler üzerine kurulur.
B) Gelişmiş ülkelerde orta tabakayı oluşturan bireylerin sayısı daha çoktur.
C) Her toplumda tabakalaşma farklı biçimlerde karşımıza çıkar.
D) Açık sınıf tabakalaşmasının olduğu toplumlarda toplumsal hareketlilik daha azdır.

1.A 2.C 3.D 4.A 5.D 6.B 7.A 8.B 9.C 10.C 11.A 12.C 13.D 14.A 15.C 16.B 17.D 18.B 19.B 20.D