Sosyoloji 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Yeri ve zamanı belli olmayan değişimlerdir
II. Sayılarla ifade edilir
III. Soyuttur
IV. Geneldir
Yukarıda verilenlerden hangileri “sosyal olgu”nun özelliklerindendir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I, II ve III
D) I, III ve IV

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir?

A) Toplumsal ilişkileri doğru olarak anlamak
B) Bireyi daha iyi anlayabilmek için toplumu incelemek
C) Toplumlar arası benzerlik ve farklılıkları saptayarak genellemelere ulaşmak
D) Toplumsal değişimlerin yönelimleri hakkında öngörülerde bulunmak

Soru 3
Aynı fiziksel mekanı paylaşmayan ancak yaş, cinsiyet, meslek, gelir, eğitim gibi ortak özellikleri olan bireylerin gruplandırılması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir?

A) Toplumsal kategori
B) Gösteri topluluğu
C) Toplumsal grup
D) Toplumsal yığın

Soru 4
Ortaçağ’da İmparatorluklar döneminin zanaatkarlarının mesleki örgütlenme biçimi Anadolu’da hangi adla bilinirdi?

A) Monarşi
B) Lonca
C) Ahilik
D) Serf

Soru 5
Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklaması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Deneyleme
B) Varsayım
C) Gözlem
D) Sınıflama

Soru 6
Sosyolojik bir inceleme yapan araştırmacı kendi değer yargılarından arınmış olarak çalışmasına başlamalı, değer yargılarına ters düşse bile tarafsız davranmaktan vazgeçmemelidir.Yukarıda verilen açıklama bilimsel çalışmalarda uyulması gereken ön kabullerden hangisiyle ilgilidir?

A) Konunun sınırlandırılması ilkesi
B) Nedensellik ilkesi
C) Nesnellik ilkesi
D) Somutluk ilkesi

Soru 7
Bir şehrin lise öğrencilerinin gelecekten beklentilerini belirlemeye yönelik bir araştırma yapılacaktır. Problem belirlendikten sonra, hipotezleri test etmek amacıyla sorular hazırlanır ve araştırmanın kapsamına giren öğrencilerden seçilen gruba bu sorulara açık ve doğru cevap vermeleri istenir.Bu araştırmada kullanılan araştırma tekniği hangisidir?

A) Anket
B) Görüşme
C) Gözlem
D) Sosyometri

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal ilişkilerde bulunması gereken özelliklerden değildir?

A) Belli bir zaman sürecinde devam etmesi
B) Bireylerin birbirinden haberdar olması
C) Bireyler arasında etkileşim olması
D) En az üç kişi arasında olması

Soru 9
Kazanılmış statüler bireyler tarafından emek, eğitim ve deneyimlerle sonradan edinilir ve değiştirilebilirler.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi “kazanılmış statüye” örnektir?

A) Çorumlu olmak
B) Erkek olmak
C) Baba olmak
D) Azeri olmak

Soru 10
Toplumsal yapı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Binalar, yollar maddi kültür öğesidir.
B) Toplumsal yapı öğeleri birbirleriyle etkileşim halindedir.
C) Toplumsal ilişkiler olmadan toplumsal yapıdan söz etmek mümkün değildir.
D) Bir toplumsal öğede meydana gelen değişim diğer toplumsal öğeleri etkilemez.

Soru 11
Okulda kendi çocuğunun öğretmeni olan bir adamın evde baba gibi davranması gerekirken öğretmen gibi davranması aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?

A) Rol çatışması
B) Rol pekiştirmesi
C) Statü belirsizliği
D) Anahtar statü

Soru 12
Toplumsal değerlerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bireyler üzerinde baskı kurarak bireylerin davranışlarını kontrol ederler.
B) Bireylere toplumsal rollerini seçmelerinde rehberlik ederler.
C) Toplumsal değerler toplumsal dayanışmayı güçlendirirler.
D) Manevi değerler maddi değerlerden daha hızlı değişir.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yazılı toplumsal normların yaptırımlarındandır?

A) Kınama
B) Ayıplama
C) Toplumdan dışlanma
D) Özgürlüğün kısıtlanması

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ikincil toplumsal grupların özelliklerindendir?

A) İlişkiler amaca yönelik ve resmidir
B) Grup üyelerinde “biz” bilinci hakimdir
C) Yardımlaşma ve sevgi bağları yüksektir
D) Bireyler arasındaki ilişkilerde süreklilik vardır

Soru 15
Cemaatler yüz yüze ilişkilerin ve geleneklerin etkili olduğu nüfusu az yapılardır. Cemaat üyeleri arasında yardımlaşma üst düzeydedir. Çıkar ilişkileri ön planda değildir. Evlenmelerde eş seçiminde anne ve babanın onayı etkilidir.Buna göre toplumsal grup örneklerinden cemaat(topluluk) ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Cemaatlerde yazılı hukuk toplumsal düzeni sağlayan temel faktördür.
B) Cemaatlerde yüz yüze samimi ilişkiler görülür.
C) Evlilik ilişkilerinde geleneksel kalıplar hakimdir.
D) Cemaat ilişkileri daha çok küçük gruplarda görülür.

Soru 16
Tarihsel süreç içinde insanların göçebelikten yerleşik hayata geçmelerinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özel mülkiyetin ortaya çıkması
B) Tarımsal faaliyetin başlaması
C) Savaşların artması
D) Yazının icadı

Soru 17
Kentleşmenin nedenlerinden olan köyün iticiliği ve kentin çekiciliği ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) Hızlı nüfus artışı sonucu oluşan işsizlik köyleri daha cazip hale getirmektedir.
B) Tüketim ürünlerinin bol ve çeşitli olması kentin çekici özelliklerindendir.
C) Eğitim, sağlık gibi olanakların yetersizliği şehirleri itici kılmaktadır.
D) Sakin ve huzurlu bir yaşam isteği köyleri bir cazibe merkezi yapmaktadır.

Soru 18
Tabakalar arası geçiş yapmanın mümkün olmadığı ve bireylerin hangi tabakadan olacağının doğumla belirlendiği Kast sistemi hangi tabakalaşma türüne örnek olarak verilebilir?

A) Yarı kapalı tabakalaşma
B) Açık sınıf tabakalaşması
C) Kapalı sınıf tabakalaşması
D) Tabakalar arası geçişin belli ölçütlere dayandığı tabakalaşma

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi yatay hareketliliğe örnektir?

A) Bir işçinin kendisine kalan bir mirasla fabrikanın yeni sahibi olması
B) Bir işçinin bir fabrikadan başka bir fabrikaya geçmesi
C) Bir işyeri sahibinin iflas ederek işçi olması
D) Bir bakkalın marketler zinciri açması

Soru 20
I. Beraber yaşama isteği ve arzusunda olunması
II. Ortak bir kültürel mirasa dayanmaması
III. Milletin saf bir ırka ve kökene dayanması
IV. Türk olma duygusuna sahip olma
Yukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün Millet anlayışına uygunluk gösterir?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV

1.D 2.B 3.A 4.C 5.B 6.C 7.A 8.D 9.C 10.D 11.A 12.D 13.D 14.A 15.A 16.B 17.B 18.C 19.B 20.C