Sosyoloji 1 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Toplumsal olay; toplumsal ilişkiler sonucunda tek tek ortaya çıkan, yeri ve zamanı belli olan değişmelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi, toplumsal olaya örnek olur?

A) II. Dünya Savaşı
B) Evlilik
C) Göç
D) Seçim

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin özelliklerinden değildir?

A) Laboratuvar ortamında deney yapan bir bilim değildir.
B) Var olan ile değil, olması gereken ile ilgilenir.
C) Bireysel değil, toplumla ilgili sorunlarla ilgilenir.
D) Bilimsel araştırmalarında yanlış ve ön yargılı düşüncelerden uzak durmaya çalışır.

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
• İnsanın kökenini, biyolojik özelliklerini, evrimini, ilkel toplulukları ve kültürlerini inceleyen bir bilimdir.
• Gözlenebilir insan ve hayvan davranışlarını inceleyen bir bilimdir.
• Bireylerin birbirleriyle ve toplumla ilişkilerini düzenleyen ve uyulması zorunlu olan yazılı kuralları ele alan bilim dalıdır.Yukarıda tanımları verilen bilim dalları, hangisinde birlikte yer almıştır?

A) Sosyoloji Psikoloji Hukuk
B) Antropoloji Psikoloji Sosyoloji
C) Sosyoloji Antropoloji Hukuk
D) Antropoloji Psikoloji Hukuk

Soru 4
“Doğruluğu ya da yanlışlığı kesin olmayan, kanıtlanmak üzere ortaya atılmış, araştırmacının geçici açıklamasıdır.”Tanımı verilen kavram hangisidir?

A) Yasa
B) Gözlem
C) Varsayım
D) Genelleme

Soru 5
• İleri sürülen varsayımların sınanması aşamasıdır.
• Araştırmacı bazı koşulları kendisi hazırlar.
• Daha çok doğa bilimlerinde kullanılır.Verilenler aşağıdakilerden hangisine ait özelliklerdir?

A) Deneyleme
B) Öngörü
C) Kuram
D) Tümdengelim

Soru 6
“Bir konunun çeşitli yönleri vardır. Araştırmacı incelediği konunun sınırlarını çizmeli, neyi araştıracağını belirlemelidir.”Yukarıda bilimsel çalışmanın ilkelerinden hangisi açıklanmıştır?

A) Toplumsal olayların değişebilirliği
B) Konunun sınırlandırılması
C) Bilmediğini var saymak
D) Somutluk

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi bilimin temel niteliklerinden değildir?

A) Sistemli olma
B) Mantıksal olma
C) Öznel olma
D) Evrensel olma

Soru 8
Toplumu oluşturan nüfusun bir ya da daha fazla ölçüte göre hiyerarşik olarak sıralanmasıdır. Bu sıralamada yapılan iş, gelir durumu, statü, otoriteyi kullanma, sınıf bilinci vb. rol oynar.”Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?

A) Toplumsal yapı
B) Toplumsal ilişki
C) Fiziksel çevre
D) Toplumsal tabakalaşma 16

Soru 9
I Yazılı normlara dayalı olması II Duygusal boyutlu, samimi olmasıIII Resmî ve çıkara dayalı olmasıYukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ikincil toplumsal ilişkilerin özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I ve III

Soru 10
Verilmiş statülerden olanlar hangisinde birlikte yer almıştır?

A) Erkek olmak Zenci olmak
B) Öğretmen olmak Kadın olmak
C) Tüccar olmak Baba olmak
D) Zengin olmak Mühendis olmak

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Bireyin yerine getirdiği roller birbirine benziyorsa bu roller birbirini kolaylaştırabilir. Buna rol pekiştirmesi denir.Aşağıdakilerden hangisi rol pekiştirmesine örnek olur?

A) Kent merkezindeki hastanede çalışan bir doktorun, ilçe hastanesine atanması
B) Bir avukatın daha sonra savcı olması
C) Babamızın okuldaki veli toplantısına katılması
D) Kendi çocuğunun öğretmeni olan bir kadının, evde de çocuğuna öğretmen gibi davranması

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin işlevlerinden değildir?

A) Toplumda istenilen düşünme ve davranma yollarının belirleyicilerindendir.
B) Statüler belirlenirken etkili olur.
C) Bireylerde, ortaklaşa bir toplumsal kimliğin oluşmasını engeller.
D) Bireyler üzerinde toplumsal baskılar uygulayarak bireylerin davranışlarını kontrol eder.

Soru 13
“Aynı fiziksel mekânı paylaşmayan ancak yaş, cinsiyet, meslek, eğitim, gelir gibi ortak bir takım özellikleri olan topluluklardır.”Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Toplumsal kategori
B) Toplumsal sapma
C) Toplumsal norm
D) Toplumsal değer

Soru 14
I Aile II Arkadaş grubuIII DernekIV Siyasi partiYukarıda verilenlerden hangileri resmî toplumsal gruplardandır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve IV
D) III ve IV

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerindendir?

A) Nüfus yapısının homojen olması
B) Gelenek ve göreneklerin etkili olması
C) Ekonominin sanayi, ticaret ve hizmete dayalı olması
D) Birincil toplumsal ilişkilerin yaygın olması

Soru 16
I Zengin bir hatıra mirasına sahip olma II Beraber yaşama isteğinde olmaIII Tarihsel mirası sahiplenip, bunu sürdürmede ortak iradeye sahip olmaYukarıda verilenlerden hangileri Atatürk’ün millet anlayışında yer alan unsurlardandır?

A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Gelişmiş toplumlarda toplumun refah seviyesi yükselmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun en önemli göstergelerinden biridir?

A) Toplumda, alt tabakanın daha geniş olması
B) Toplumda, alt tabakanın orta tabakadan daha geniş olması
C) Toplumda, orta tabakanın daha geniş olması
D) Toplumda, orta tabakanın daha gelişmemiş olması

Soru 18
“Gelir düzeyi, yaşam biçimi, eğitim, saygınlık, üretim araçlarına sahip oluş gibi özellikler bakımından birbirine benzeyen insanların oluşturduğu bir kategoridir.”Yukarıda açıklanan kavram hangisidir?

A) Toplumsal hareketlilik
B) Toplumsal değişme
C) Toplumsal sınıf
D) Toplumsal norm

Soru 19
I Tabakalar arasında geçiş yapmak olanaklıdır. II Bireylerin hangi tabaka içinde yer alacağı doğumla belirlenir.III Kölelik ve kast sistemi buna en uygun örneklerdir.Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri kapalı tabakalaşmanın özelliklerindendir?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) I ve II
D) II ve III

Soru 20
Bir insanın köyden kente göç etmesi toplumsal hareketlilik çeşitlerinden hangisine örnek olur?

A) Toplumsal yapıda yatay hareketliliğe
B) Coğrafi alanda yatay hareketliliğe
C) Aşağı doğru dikey hareketliliğe
D) Yukarı doğru dikey hareketliliğe

1.A — 2.B — 3.D — 4.C — 5.A — 6.B — 7.C — 8.D — 9.D — 10.A — 11.B — 12.C — 13.A — 14.D — 15.C — 16.D — 17.C — 18.C — 19.D — 20.B