Siyer 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden sonra meydana gelmiştir?

A) Namaza çağrının ezanla yapılması
B) Medine’de nüfus sayımının yapılması
C) Mescidi Nebevi’nin inşa edilmesi
D) Hendek savaşının yapılması

Soru 2
Namaza çağrının ateş yakarak yapılması teklifi Hz. Muhammed (sav.) tarafından neden reddedilmiştir?

A) Mecusilere ait bir adet olması
B) Her zaman ateş yakmanın zorluğu
C) Hristiyanlara ait bir adet olması
D) Uyuyan kişilere faydasının olmaması

Soru 3
Mescidi Nebevi’nin ilk kıble yönü neresiydi?

A) Habeşistan
B) Yemen
C) Kudüs
D) Mekke

Soru 4
“Eğer siz bir acıya uğradınızsa, o kavim de benzer bir acıya uğramıştır. O günleri biz insanlar arasında döndürür dururuz. Taki Allah, iman edenleri ortaya çıkarsın ve aranızdan şahitler edinsin. Allah zalimleri sevmez.”(Ali İmrân suresi, 140. ayet)
Aşağıdakilerden hangisi bu ayetten çıkarılacak sonuçlardan biri değildir?

A) İnananların çeşitli olaylarla imtihan edildiği
B) Allah’ın Müslümanlara üzüntü yaşatmadığı
C) Karşılaşılan imtihanların inananları belirlemek için olduğu
D) Zaferin bazen bir topluma bazen de diğer topluma nasip olduğu

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sebepleri arasında yer almaz?

A) Müslümanların müşrikleri Mekke’den çıkartmak istemeleri
B) Müşriklerin Müslümanlara güçlerini göstermek istemeleri
C) Müslümanların, Mekkelilerin kervanına baskın yapma ihtimali
D) Kervanın gelirinin Müslümanlara karşı yapılacak savaş için kullanılacağı düşüncesi

Soru 6
Hz. Muhammed (sav.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Vefat ettiği yere defnedilmiştir.
B) Veda haccından yaklaşık üç ay sonra vefat etmiştir.
C) Kabri Ravzai Mutahhara olarak adlandırılmıştır.
D) Cenaze namazını Hz. Ebubekir kıldırmıştır.

Soru 7
“İlim müminin yitik malıdır. Onu nerede bulursa alsın.”
Bu hadiste ifade edilene aşağıdakilerden hangisi uygun değildir?

A) İlimde taassup aranmaz.
B) İlim mümin için önemlidir.
C) Müslüman ilmî gelişmelere açıktır.
D) İlim sadece müminlerden öğrenilmelidir.

Soru 8
Aşağıdaki ayetlerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik yönü ile ilgilidir?

A) “Biz, seni bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik”(Sebe suresi, 28. ayet)
B) “Sen de öleceksin onlar da ölecekler”(Zümer suresi, 30. ayet)
C) “O, seni fakir bulup zengin etmedi mi?”(Duha suresi, 8. ayet)
D) “… De ki; ben de ancak sizin gibi bir insanım…”(Fussilet suresi, 6. ayet)

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin yapılış nedenlerinden biri değildir?

A) Şehrin savunmasını sağlamak
B) Medine’de idarî birliği sağlamak
C) Müslümanlara ekonomik destek sağlamak
D) Müslümanların güvenliklerini sağlamak

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından biri değildir?

A) Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
B) Hz. Hamza şehit oldu.
C) Mekkeli müşriklerin her türlü saldırganlıkları sona erdi.
D) Medineli Müslümanlar kısa süreli güvenlik tehlikesi atlattı.

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Kur’anı Kerim’de peygamberler için kullanılan kavramlar arasında yer almaz?

A) Resul
B) Melik
C) Beşer
D) Abd

Soru 12
Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kur’an’daki bilgilerin başka kaynaklardan alındığı şeklindeki itirazları geçersiz kılmıştır?

A) Evrensel bir elçi olması
B) Son peygamber olması
C) İnsanüstü bir varlık olması
D) Okumayazma bilmemesi

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’in bizim gibi bir insan olduğuna delil oluşturmaz?

A) İsmet sıfatına sahip olması
B) Kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesi
C) Kendi emeği ile rızkını temin etmiş olması
D) İlahi emirlerden sorumlu tutulması

Soru 14
Hz. Muhammed (sav.)’in katılmadığı, bir sahabenin komuta ettiği askeri birliklere ne ad verilir?

A) Mübareze
B) Müsalaha
C) Seriyye
D) Gazve

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerden biri değildir?

A) Beni Nadir
B) Beni Bekir
C) Beni Kurayza
D) Beni Kaynuka

Soru 16
Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde “Ey İnsanlar!” şeklinde hitabı onun hangi yönüne işaret etmektedir?

A) Adaletine
B) Merhametine
C) Hoşgörüsüne
D) Evrenselliğine

Soru 17
“(Resulüm!) Biz, seni âlemlere rahmet olarak gönderdik.”(Enbiya suresi, 107. ayet)
Bu ayet peygamberimizin hangi yönüne işaret etmektedir?

A) İnsan olduğuna
B) Güvenilir biri olduğuna
C) Merhametli olduğuna
D) Son peygamber olduğuna

Soru 18
“Senetü’l Vüfud” kavramıyla kastedilen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Savaş yılı
B) Hüzün yılı
C) Fetihler yılı
D) Heyetler yılı

Soru 19
Peygamberimizin Necranlı Hristiyan heyetinin Mescidi Nebi’de ibadet etmelerine izin vermesi O’nun hangi yönüne örnek oluşturur?

A) Sabr
B) Hoşgörü
C) Merhamet
D) Dürüstlük

Soru 20
“… Ne dersiniz? Size şu dağın ardından bir takım atlıların geldiğini haber versem bana inanır mısınız?”
Bu olay Hz. Muhammed (sav.)’in eğitimde kullandığı metotlardan hangisine örnek olur?

A) Müjdeleyici olmasına
B) Kolaylaştırıcı olmasına
C) Tartışarak ikna etmesine
D) Soru sorarak öğretmesine

1.D 2.A 3.C 4.B 5.A 6.D 7.D 8.A 9.C 10.C 11.B 12.D 13.A 14.C 15.B 16.D 17.C 18.D 19.B 20.D