Siyer 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Hz. Muhammed (sav.)’in hayatında kardeşleştirme diye bilinen “muahat” üç kez yapılmıştır Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir?

A) Muhacir ve Ensar’ın kardeşleştirilmesi
B) Müslümanlarla Ehli Kitabın kardeşleştirilmesi
C) Evs ve Hazreç kabilelerinin kardeşleştirilmesi
D) İslam ilk yıllarında Müslümanla rın kardeşleştirilmesi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi “Kardeşlik Antlaşması”nın sonuçlarından biri değildir?

A) Ensar Muhacir arasında fikir birliği sağlanmıştır.
B) Kardeşlik anlayışı genişleyerek tüm müminleri içine almıştır.
C) Medine ekonomisi zayıflamış, halkın alım gücü düşmüştür.
D) Muhacirler Medine’deki hayatlarına daha kolay intibak etmişlerdir.

Soru 3
Mescidi Nebi’nin aşağıdaki fonksiyonlarından hangisi günümüzde devam etmemektedir?

A) İlim öğretilmesi
B) İbadet yeri olması
C) Vaaz ve sohbet edilmesi
D) Devlet işlerinin yürütülmesi

Soru 4
Medine Vesikası aşağıdaki sahabelerden hangisinin evinde karara bağlanmıştır?

A) Enes b. Malik
B) Mus’ab b.Umeyr
C) Ebu Eyyûp el Ensârî
D) Abdullah b.Ümmü Mektum

Soru 5
Hz. Peygamberin yaptırdığı ilk nüfus sayımında Medine’deki Müslümanların sayısı ne kadar çıkmıştır?

A) On bin
B) Yedi bin
C) Üç bin
D) Bin beşyüz

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’ne gerek duyulmasının nedenlerinden biri değildir?

A) Şehrin savunmasını sağlamak
B) Medine’de idari birliği sağlamak
C) Müslümanların güvenliğini sağlamak
D) Yahudilerin Mekke’ye göç etmelerini sağlamak

Soru 7

• Dışarıdan bir saldırı halinde şehir birlikte savunulacaktır. Ancak şehrin dışında yapılacak bir savaşta tarafların birbirine yardım etme zorunluluğu yoktur.
• Müslümanlarla Yahudiler arasında bir anlaşmazlık çıkması halinde ,hakem Hz. Peygamber olacaktır.
• Kan diyetleri kabilelerce eşit ödenecektir.Bu kararlar aşağıdakilerin hangisinde alınmıştır?

A) Hılful Fudul’da
B) Akabe Biatları’nda
C) Medine Vesikası’nda
D) Hudeybiye Antlaşması’nda

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi, namaza çağrının nasıl olacağına dair ortaya atılan görüşlerden biri değildir?

A) Çan veya boru çalmak
B) Sokaklarda davul çalmak
C) Yüksek bir yerde ateş yakmak
D) Yüksek bir yere bayrak çekmek

Soru 9
Batn’ı Nahle Seriyyesi’ne aşağıdaki sahabeden hangisi komutanlık etmiştir?

A) Hz. Hamza
B) Ubeyd b. Haris
C) Abdullah b. Cahş
D) Sa’d b. Ebi Vakkas

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Bedir Savaşı’nın sonuçları arasında yer almaz?

A) Savaşı Müslümanlar kazandı.
B) Müslümanlardan yetmiş kişi şehit oldu.
C) İslam’ın daha hızlı yayılmasının yolu açıldı.
D) Bu savaşla Müslümanlar itibar ve güç kazandılar.

Soru 11
Aşağıdaki sahabelerden hangisi Uhud Savaşı’nda şehit olmuştur?

A) Mus’ab b.Umeyr
B) Osman b. Affan
C) Bilal’i Habeşî
D) Halid b.Velid

Soru 12
Bey’at ürRıdvân (Rıdvan Biatı) nerede yapılmıştır?

A) Hayber’de
B) Medine’de
C) Akabe’de
D) Hudeybiye’de

Soru 13
Hz. Peygamber, İslam’a davet mektubu gönderdiği ülke krallarından hangisinin ölümü üzerine gıyabi cenaze namazı kılmıştır?

A) Bizans İmparatoru Herakliyus
B) Habeş Kralı Necaşi
C) İran Kisrası Perviz
D) Mısır Mukavkısı

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Medine’de yaşayan Yahudi kabilelerinden biri değildir?

A) Beni Teymiye
B) Beni Kaynuka
C) Beni Kureyza
D) Beni Nadir

Soru 15
Müslümanlar Hayber’de kimlere karşı savaşmıştır?

A) Hrıstiyanlar
B) Yahudiler
C) Mecusiler
D) Putperestler

Soru 16
Kâbe’nin tamiri esnasında çıkan anlaşmazlıkta Hz. Muhammed’in hakem olması, tarafları sevindirmişti.Onları sevindiren Hz. Muhammed (sav)’in hangi özelliğidir?

A) Sabrı
B) Adaleti
C) Cesareti
D) Merhameti

Soru 17
Hz. Peygamber, davasından vazgeçmesi karşılığında kendisine teklif edilen dünyalıkları kabul etmemiştir. “Güneş’i sağ elime, Ay’ı sol elime verseler yine de bu davamdan vazgeçmem” demiştir.Bu olayda Hz. Peygamberin hangi özelliği öne çıkmaktadır?

A) Diğerkamlığı
B) Merhameti
C) Kararlılığı
D) Adaleti

Soru 18
Hz. Muhammed (sav.) aşağıdaki konulardan hangisi hakkında kesin bir bilgi vermemiştir?

A) Namazların kaçar rekât olduğu
B) İbadetlerin yapılış şekilleri
C) Kıyametin kopacağı saati
D) Kimlerin zekât vereceği

Soru 19
Ahzâb suresinin 33. ayeti nazil olunca Hz. Peygamber yanında bulunan yakınlarını kollarının altına alarak “Allah’ım, bunlar benim Ehli Beyt’imdir. Onları günahlardan temizle” demiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu olayda orada bulunanlardan biri değildir?

A) Hz. Hatice
B) Hz. Fatıma
C) Hz. Hasan
D) Hz. Hüseyin

Soru 20
Hz. Peygamberin aşağıdaki sözlerinden hangisinde ilim sahiplerine övgü vardır?

A) Allah beni bir muallim olarak göndermiştir.
B) İlim öğrenmek kadınerkek her Müslüman’a farzdır.
C) İlim, mü’min’in yitik malıdır onu nerede bulursa alsın.
D) Alimler gökteki yıldızlar gibidir. Yıldızlar nasıl karanlıkta yol gösterirse, alimlerde yeryüzünde rehberdirler.

1.B 2.C 3.D 4.A 5.D 6.D 7.C 8.B 9.C 10.B 11.A 12.D 13.B 14.A 15.B 16.B 17.C 18.C 19.A 20.D