Siyer 2 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Medine döneminde devlet işlerinin görüşüldüğü yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daru’l- Erkan
B) Daru’n-Nedve
C) Mescid-i Haram
D) Mescid-i Nebevi

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Medine Sözleşmesi’nin yapılış nedenlerinden değildir?

A) Medine’de idarî birliği sağlamak
B) Müslümanlara ekonomik destek sağlamak
C) Şehrin savunması sağlamak
D) Müslümanların güvenliğini sağlamak

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber döneminde namaza çağrının nasıl olması gerektiğine dair ileri sürülen görüşlerden değildir?

A) Ateş yakmak
B) Minare yapmak
C) Bayrak çekmek
D) Çan veya boru çalmak

Soru 4
Müslümanların ilk kıblesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mescid-i Aksa
B) Mescid-i Haram
C) Mescid-i Nebevi
D) Mescid-i Kıbleteyn

Soru 5
Ramazan orucu ne zaman farz kılınmıştır?

A) Medine’ye hicretten altı ay kadar sonra
B) Bedir Savaşı’ndan bir ay kadar önce
C) Uhud Savaşı’ndan hemen sonra
D) Hudeybiye Barış Antlaşması esnasında

Soru 6
İslam’a göre aşağıdakilerden hangisi savaşın meşru kabul edildiği durumlar arasında yer almaz?

A) İslam devletini güvence altına almak
B) İnsan hakları ve din hürriyetini korumak
C) İslam ülkesinin sınırlarını genişletmek
D) Antlaşmaları bozanları ve hainlik yapanları cezalandırmak

Soru 7
Aşağıdaki askeri olaylardan hangisi “gazve” niteliğinde değildir?

A) Mute Savaşı
B) Tebük Seferi
C) Hayber’in Fethi
D) Mekke’nin Fethi

Soru 8
Aşağıdaki Mekkeli liderlerden hangisi Bedir Savaşı’nda öldürülmüştür?

A) Ebu Cehil
B) Ebu Leheb
C) Ebu Süfyan
D) Velid b. Mugire

Soru 9
Aşağıdaki kabilelerden hangisi Bedir Savaşı’ndan sonra Medine’yi terketmek zorunda kalmıştır?

A) Harisoğulları
B) Nadiroğulları
C) Kureyzaoğulları
D) Kaynukaoğulları

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Uhud Savaşı’nın sonuçlarından değildir?

A) Müşriklerden yirmi iki kişi öldü.
B) Medineli Müslümanlar kısa süreli güvenlik tehlikesi atlattı.
C) Hz. Hamza şehit oldu.
D) Mekkeli müşriklerin her türlü saldırganlıkları sona erdi.

Soru 11
Hendek Savaşı, çeşitli grupların bir araya gelerek Müslümanlara saldırmaları nedeni ile aşağıdaki hangi isimle anılmıştır?

A) Ahzâb
B) Ayneyn
C) Batn-ı Nahle
D) Beni Mustalik

Soru 12
Hendek Savaşı’nda müşriklerin kuşatması ne kadar sürmüştür?

A) 10 gün
B) 3 hafta
C) Bir ay
D) 40 gün

Soru 13
Hz. Osman, elçi olarak gittiği Mekke’de bir müddet alıkonulmuş ve Müslümanların yanına dönmesi gecikmişti. Bu durum, onun öldürüldüğü yönünde haberlerin dolaşmasına neden oldu. Bunun üzerine sahabe, bir savaş ihtimaline karşı, Hz Peygamber’e müşriklerle savaşacaklarına dair söz vererek biat etti.
Yukarıda bahsedilen biat, İslam tarihinde hangi isimle anılmıştır?

A) Senetü’l-vüfûd
B) I. Akabe Biatı
C) Rıdvan Biatı
D) Muahat

Soru 14
Hudeybiye Barış Antlaşması hangi önemli merkezin Müslümanlarca fethedilmesine zemin hazırlamıştır?

A) Hayber
B) Taif
C) Huneyn
D) Tebük

Soru 15
Hz. Peygamberin İslam’a davet mektubunu getiren elçiyi öldüren ve Mute Savaşı’nın çıkmasına neden olan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran kisrası Perviz
B) Mısır kralı Mukavkıs
C) Busrâ valisi Şurahbil b. Amr
D) Bizans imparatoru Herakliyus

Soru 16
Aşağıdaki savaşlardan hangisi Mekke’nin fethinden hemen sonra yapılmıştır?

A) Tebük Seferi
B) Hayber’in Fethi
C) Huneyn Savaşı
D) Beni Mustalik Gazvesi

Soru 17
Suriye’den gelen bazı tüccarlar, Bizans imparatorunun Hiristiyan Arap kabilelerinin de desteğini alarak Müslümanlara karşı savaş hazırlığına başladığına dair haberler getirdiler. Bunun üzerine Hz. Peygamber büyük bir ordu hazırladı.
Yukarıda bahsedilen hazırlık hangi savaş/sefer için yapılmıştır?

A) Taif
B) Mute
C) Tebük
D) Huneyn

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Kur’an’da peygamberler için kullanılan kavramlar arasında yoktur?

A) Abd
B) Melik
C) Beşer
D) Resul

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in bizim gibi bir insan olduğuna delil oluşturmaz?

A) Kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesi
B) Kendi emeği ile rızkını temin etmiş olması
C) İlahî emirlerden sorumlu tutulması
D) Geçmiş milletlere dair bilgiler vermesi

Soru 20
Hz. Muhammed’in aşağıdaki özelliklerinden hangisi Kur’an’daki bilgilerin başka kaynaklardan alındığı şeklindeki itirazları geçersiz kılmıştır?

A) Ümmi olması
B) Son peygamber olması
C) Evrensel bir elçi olması
D) İnsanüstü bir varlık olması

1.D 2.B 3.B 4.A 5.B 6.C 7.A 8.A 9.D 10.D 11.A 12.B 13.C 14.A 15.C 16.C 17.C 18.B 19.D 20.A