Siyer 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları O’na eş tutan kimselere ne denir?

A) Kafir
B) Müşrik
C) Mü’min
D) Münafık

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)’ın doğduğu ortamın özelliklerindendir?

A) Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.
B) Kadınlar ile kız çocuklarına değer verilirdi.
C) Haniflik en yaygın inanç biçimiydi.
D) Okumayazma oranı yüksekti.

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin kızlarından biri değildir?

A) Ümmü Gülsüm
B) Zeynep
C) Rukiye
D) Aişe

Soru 4
Arap toplumunda göçebe hayatı yaşayan ve hayvancılıkla uğraşanlara ne ad verilirdi?

A) Kıptî
B) Bedevî
C) Hadarî
D) Mağribî

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?

A) Vehb b. Abdümenaf
B) Abdullah b. Cüdan
C) Varaka b. Nevfel
D) Sa’d b Bekir

Soru 6
İslam’a davetin gizli dönemi hangi yıllar arasındadır?

A) 610-614
B) 613-615
C) 610-613
D) 613-616

Soru 7
615 yılında Habeşistan’a ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır?

A) Hz. Osman
B) Hz. Ebu Bekir
C) Zübeyr b. Avvam
D) Abdurrahman b. Avf

Soru 8
İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Darü’n Nedve
B) Darü’l Erkam
C) Zü’l Mecaz
D) Hilf

Soru 9
Müslümanların hicret etmesini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almışlardır?

A) Hapsetmek
B) Sürgün etmek
C) Suikast tertip etmek
D) Gitmesine izin vermek

Soru 10
“Ey örtüsüne bürünmüş yatan (Muhammed)! Kalk ve uyar.
Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 15. ayetler)
Bu ayetlerde peygamberimize verilen görev aşağıdakilerden hangisidir?

A) Tefsir (Yorumlama)
B) Tebyin (Açıklama)
C) Tebşir (Müjdeleme)
D) Nübüvvet (Peygamberlik)

Soru 11
İslam öncesi Arap toplumundaki sosyal sınıflar aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) HristiyanYahudiMecusi
B) PutperestBedeviMevali
C) MecusiHadariKöleler
D) HürMevaliKöle

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi llk Müslümanlar arasında sayılmaz?

A) Hz. Ali
B) Hz. Hatice
C) Halid b. Velid
D) Zeyd b. Harise

Soru 13
İslam’ın ilk mescidi nerede inşa edilmiştir?

A) Mekke
B) Kuba
C) Taif
D) Şam

Soru 14
Peygamberimizin eşi Hz. Hatice ile amcası Ebu Talip’in vefat ettiği yıla ne isim verilir?

A) Ölüm yılı
B) Ayrılık yılı
C) Hüzün yılı
D) Hicret yılı

Soru 15
Aşağıdaki olaylardan hangisi Hicret’ten sonra gerçekleşmiştir?

A) Akabe biatları
B) Hudeybiye antlaşması
C) Hz. Ömer’in Müslüman olması
D) Hz. Muhammed’in Taif yolculuğu

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Kâbe’nin isimlerinden biri değildir?

A) Beytü’l Hikme
B) Beytü’l Haram
C) Beytü’l Mamur
D) Beytü’l Atik

Soru 17
Hz. Muhammed (sav.) hangi çocuğunun ismiyle künyelenmiştir?

A) Abdullah
B) İbrahim
C) Fatma
D) Kasım

Soru 18
Hz. Muhamed (sav.) ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kâbe hakemliği yapmıştır.
B) Kız çocuklarına değer vermiştir.
C) Ebu Cehil ile ticari ortaklığı vardır.
D) Peygamberlik öncesi de güvenilir kişi olarak anılmaktadır.

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi II. Akabe Biatı’nda Müslümanların söz verdiği konulardan biri değildir?

A) İyiliği emredip kötülüğe engel olmak
B) Bollukta ve darlıkta mali yardım yapmak
C) Ailelerini korudukları gibi Hz. Muhammed (sav.)’i korumak
D) Ticari ilişkilerini faiz üzerine temellendirmek

Soru 20
Hz. Muhammed (sav.)’in peygamberlik öncesi hayatıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yaşadığı toplumun ahlakını benimsemişti.
B) Ticari hayatı başarı ve güven vericiydi.
C) İnsan haklarına saygılı birisiydi.
D) Yetimleri ve fakirleri gözetirdi.

1.B 2.A 3.D 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D 11.D 12.C 13.B 14.C 15.B 16.A 17.D 18.C 19.D 20.A