Siyer 1 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Herşeyin yaratıcısının Allah olduğuna inanmasına rağmen putları ona eş tutan” kimselere ne denir?

A) Müşrik
B) Münafık
C) Mü’min
D) Kafir

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in doğduğu ortamın özelliklerindendir?

A) Okuma-yazma oranı yüksekti.
B) Haniflik yaygın olan inanç biçimiydi.
C) Kadın ve kız çocuklarına değer verilirdi.
D) Edebiyat ve güzel söz söyleme sanatı gelişmişti.

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in yaşadığı Hicaz bölgesinde yer alan şehirlerden değildir?

A) Mekke
B) Medine
C) Taif
D) Tebük

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin kızlarının isimlerinden biri değildir?

A) Rukiye
B) Aişe
C) Zeynep
D) Ümmü Gülsüm

Soru 5
Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi?

A) Bedevî
B) Hadarî
C) Kıptî
D) Mağribî

Soru 6
Peygamberimizin babasının vefatından sonra himayesinde kaldığı şahıslar hangi seçenekte doğru olarak sıralanmıştır?

A) Abdülmuttalip, Amine, Halime, Ebu Talip
B) Amine, Halime, Abdülmuttalip, Ebu Talip
C) Ebu Talip, Abdülmuttalip, Amine, Halime
D) Halime, Amine, Abdülmuttalip, Ebu Talip

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi ilk dönem tarihçilerinden değildir?

A) İbn Kayyım
B) İbn İshak
C) İbn Hişam
D) İbn Sa’d

Soru 8
“Arab-ı müsta’ribe” hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Esas vatanları Yemen’dir.
B) Kureyş kabilesi de bu gruptandır.
C) Bu gruba Adnanîler de denilmektedir.
D) Aslen Arap olmayıp, sonradan Araplaşan kabilelerdir.

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir?

A) Sa’d b. Bekir
B) Varaka b. Nevfel
C) Abdullah b. Cüdan
D) Vehb b. Abdümenaf

Soru 10
Aşağıdaki hangisi Hz. Muhammed’in peygamber olmadan önce ticaret ile meşgul olmasının kazandırdıklarından değildir?

A) Alış-veriş usulleri hakkında bilgi sahibi olması
B) Diğer dinlere ait kitapları okuyup incelemiş olması
C) Farklı ülkelerin kültürlerini tanıma fırsatı elde etmesi
D) İnsanlarla iletişim kurma becerisini geliştirmesi

Soru 11
İslam’a davetin “gizli dönemi” hangi yıllar arasındadır?

A) 610 – 613
B) 610 – 614
C) 613 – 615
D) 613 – 616

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin İslam’ı kabul etmemelerinin nedenleri arasında sayılamaz?

A) Kabileler arası rekabet
B) Atalarına olan bağlılıkları
C) Hz. Muhammed’in kişiliği
D) Ahiret inancını reddetmeleri

Soru 13
615 yılındaki Habeşistan’a ilk hicret eden kafilede aşağıdaki sahabilerden hangisi yer almamıştır?

A) Hz. Osman
B) Hz. Ömer
C) Zübeyr b. Avvam
D) Abdurrahman b. Avf

Soru 14
Mekke döneminde İslam’ı kabul edenlerin gizlice toplanıp dinlerini öğrendikleri yer olan Dâru’lErkâm, aşağıdakilerden hangisinin Müslüman olması ile toplanma yeri olmaktan çıkmıştır?

A) Hz. Abbas
B) Amr b. As
C) Hz. Ömer
D) Halit b. Velid

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Mekkeli müşriklerin Müslümanlara yönelik boykot uygulamasının sebepleri arasında yer almaz?

A) Müslümanların sayısının her geçen gün artması
B) Ebu Talip’in vefat etmesi ile Müslümanların himayesiz kalması
C) Müslümanların Habeşistan’a hicret etmesi
D) Hz. Ömer ile Hz. Hamza’nın Müslüman olması

Soru 16
İsra ve Miraç olayı hangi tarihte gerçekleşmiştir?

A) 619
B) 620
C) 621
D) 622

Soru 17
İslam öncesi Arap toplumunda kabile meclisinin toplandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mele
B) Darünnedve
C) Zü’l-Mecaz
D) Hilf

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Medine’ye hicretin sonuçlarındandır?

A) Mekkelilerin, Müslümanların siyasi varlığını kabul etmesi
B) Yahudilerin dini ve siyasi varlığının sona ermesi
C) Müşriklerle ikili ilişkilerin gelişmesi
D) Medine İslam Devleti’nin kurulması

Soru 19
Müslümanların hicretini engelleyemeyen müşrikler Hz. Peygamber hakkında aşağıdaki kararlardan hangisini almıştır?

A) Hapsetmek
B) Sürgün etmek
C) Süikast tertip etmek
D) Gitmesine izin vermek

Soru 20
“Ey örtüsüne bürünmüş yatan (Muhammed)! Kalk ve uyar. Rabbibini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeyleri terk et.” (Müddessir suresi, 1-5. ayetler) Bu ayetlerde Hz. Peygamber’e verilen görev aşağıdakilerin hangisidir?

A) Tebliğ (Bildirme)
B) Tebyin (Açıklama)
C) Tebşir (Müjdeleme)
D) Nübüvvet (Peygamberlik)

1.A 2.D 3.D 4.B 5.B 6.D 7.A 8.A 9.D 10.B 11.A 12.C 13.B 14.C 15.B 16.C 17.B 18.D 19.C 20.A