Karş.Din. Tar. 2 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Hint dinleri arasında yer almaz?

A) Sihizm
B) Budizm
C) Caynizm
D) Konfüçyanizm

Soru 2
• Dini bir inanıştır ve Rigveda’ya dayanır.
• Aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sıkı bir şekilde bağlı insanların oluşturduğu birlik anlamına gelir.
• Tanrı Brahman’ın insan şeklinde tasavvur edilen vücudunun değişik yerlerinden yaratıldığına inanılır. Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kast
B) Tenasüh
C) Karma
D) Reenkarnasyon

Soru 3
Yoga ve meditasyon aşağıdaki dinlerden hangisiyle daha çok ilişkilendirilebilir?

A) Taoizm
B) Hinduizm
C) Zerdüştlük
D) Konfüçyanizm

Soru 4
“Sekiz dilimli yol” hangi dine ait bir kavramdır?

A) Budizm
B) Sihizm
C) Caynizm
D) Konfüçyanizm

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi Sihizm’in özelliklerinden biridir?

A) Tenasüh fikri kabul edilir.
B) Kast sistemi dini bir inanıştır.
C) Tabiat güçlerine ve ruhlara tapınılır.
D) Sekiz dilimli yol dinin temelini oluşturur.

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Konfüçyanizm’de iktidar sahiplerinin değer vermesi gereken beş üstün şeyden biri değildir?

A) Aşırı derecede harcama yapmadan faydalı olmak
B) Gururlu olmadan itibar kazanmak
C) Kast sistemine önem vermek
D) Korkutucu olmadan yüce olmak

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi eski Türklerin inançlarına ait bir terim değildir?

A) Dağ kültü
B) Kam
C) Gök Tanrı
D) Tao

Soru 8
Musa b. Meymun aşağıdaki dinlerden hangisine mensup bir din adamıdır?

A) Yahudilik
B) İslamiyet
C) Hristiyanlık
D) Zerdüştlük

Soru 9
I- Sihizm
II- Budizm
III- Yahudilik IV- Konfüçyanizm
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri monoteist dinlerdendir?

A) I ve II
B) II, III ve IV
C) I, II ve III
D) I ve III

Soru 10
I- Tanrının oğludur.
II- Kendisine kitap verilmiştir.
III- Ona gelen din aynı şekilde
Hz. İsa’ya da gelmiştir.
Hz. Musa hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri Hristiyanlık inancına göre doğrudur?

A) Yalnız I
B) I, II ve III
C) I ve II
D) Yanlız II

Soru 11
Aşağıda Hz. İsa hakkında verilen bilgilerden hangisi İslam’a göre yanlıştır?

A) Bir kul ve Peygamberdir.
B) Babasız olarak doğmuştur.
C) Hz. Meryem’den doğmuştur.
D) İncil’i Havarilere vahyetmiştir.

Soru 12
• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
Kendisi hakkında yukardaki bilgileri veren din kurucusu kimdir?

A) Hz. İsa
B) Konfüçyüs
C) Zerdüşt
D) Mahavira

Soru 13
Kıyametin kopması, ölülerin sur sesiyle kalkması, cismen haşrolma, cennet-cehennem gibi konularda ortak anlayışa sahip iki din aşağıdakilerden hangileridir?

A) Taoizm – Caynizm
B) Yahudilik – Budizm
C) Zerdüştlük – Sihizm
D) Hristiyanlık – İslamiyet

Soru 14
• Ahir zamanda, Allah tarafından gönderileceğine inanılır.
• Müslümanları zulümden kurtaracağı kabul edilir.
• Müslüman bir dünya imparatorluğu kuracağına inanılır.
Yukarıda hakkında bilgi verilen şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müceddid
B) Mehdi
C) Hızır
D) Havari

Soru 15
Yahudilerin sözlü kültürü olan Talmut’un aşağıdaki İslamî ilim dallarından hangisiyle benzerlik gösterdiği söylenebilir?

A) Hadis
B) Tefsir
C) Kelam
D) Fıkıh

Soru 16
Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?

A) Eski Ahit
B) Tora
C) Yeni Ahit
D) Talmut

Soru 17
Gatalar-Avesta aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır?

A) Zerdüştlük
B) Sihizm
C) Budizm
D) Şintoizm

Soru 18
Yom – Kippur’da (Tevbe Günleri) yapılan yıllık ibadet aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

A) Yahudilik
B) Hristiyanlık
C) Hinduizm
D) Taoizm

Soru 19
“Ve Rab Allah yedinci günü mübarek kıldı ve onu takdis etti, çünkü Allah, yaratıp yaptığı bütün işten o günde istirahat etti.”
Yukarıdaki bilgiler hangi kutsal kitaptan alınmıştır?

A) Avesta
B) Tevrat
C) İncil
D) Adi-Grant

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de yaşayan Hristiyan gruplardan değildir?

A) Ermeniler
B) Süryaniler
C) Evangelistler
D) Arap Ortodokslar

1.D 2.A 3.B 4.A 5.A 6.C 7.D 8.A 9.D 10.D 11.D 12.B 13.D 14.B 15.B 16.C 17.A 18.A 19.B 20.C