Karş.Din. Tar. 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam Bilimleri’nden biri değildir?

A) Fıkıh
B) Tefsir
C) Siyer
D) Kelam

Soru 2
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlış bir bilgidir?

A) Temel İslam Bilimleri ile ilişkilidir.
B) Tüm dinleri inceleme konusu yapar.
C) Dinleri doğruluk ve yanlışlık bakımından değerlendirir.
D) Dinlerin tarihi gelişimini incelerken, tarihi karşılaştırmalı metoda başvurur.

Soru 3
325 yılında İmparator Konstantin’in emriyle toplanan konsilde, İsa’nın tanrı olduğu tartışılarak kabul edilmiştir. Bu konsil aşağıdakilerden hangisidir?

A) İznik konsili
B) Efes konsili
C) Vatikan konsili
D) İstanbul konsili

Soru 4
Yahudilikte “Arz-ı Mevud”un anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Seçilmiş özel millet
B) Kudüs’te bulunan Süleyman Mabedi
C) Olağanüstü güçlere sahip kurtarıcı
D) Yahudilere vaat edilmiş kutsal topraklar

Soru 5
Hristiyanlığın ortaya çıktığı miladi yılın başlarında Filistin’de hangi din mensupları yaşıyordu?

A) Sabiiler
B) Yahudiler
C) Zerdüştler
D) Mecusiler

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan inançlarından olan “Vaftiz”i ifade eder?

A) Evlenen çiftler için kilisede yapılan törendir.
B) Şükretmek anlamına gelen bir ayinin adıdır.
C) Hristiyanlığa giren kişinin suyla günahtan arındırılmasıdır.
D) Hastalıkta ve özellikle ölüm anında kişiyi rahatlatmak için yapılan bir ayindir.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özelliklerinden değildir?

A) İslam inanç ilkeleri ve ibadet esasları Kur’an-ı Kerim’de belirtilmiştir.
B) Peygamberler ilahi niteliklere sahip kişilerdir.
C) Bütün insanlar günahsız olarak doğarlar.
D) Allah vardır ve birdir.

Soru 8
Zerdüştlük dini aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğmuştur?

A) İran
B) Filistin
C) Hindistan
D) Arabistan

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi Budizm’deki “sekiz dilimli yol”dan biri değildir?

A) Sürekli çaba
B) Doğru bilgi, kesin iman
C) Tek olan tanrıya inanmak
D) Doğru amaç, doğru düşünce

Soru 10
“İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?

A) Hz. Musa
B) Hz. Yahya
C) Hz. Davud
D) Hz. Yakup

Soru 11
• Firavunun sarayında büyüdü.
• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.
• Mısır’ı terk edip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

A) Hz. Davud
B) Hz. Yakup
C) Hz. Musa
D) Hz. İsa

Soru 12
Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) İran
B) Mısır
C) Babil
D) Roma

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlığın hem de Yahudiliğin ortak özelliklerinden biridir?

A) Mesihçilik
B) Teslis
C) Sakramentler
D) Seçilmişlik

Soru 14
Protestanlık, hangi mezhebin dini uygulamalarına tepki olarak ortaya çıkmıştır?

A) Metodist
B) Baptist
C) Ortodoks
D) Katolik

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyan mezheplerinden biri değildir?

A) Katolik
B) Reformist
C) Ortodoks
D) Protestan

Soru 16
Kurucusu Siddharta Gautama olan din aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taoizm
B) Sihizm
C) Budizm
D) Caynizm

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi yaşayan kabile dinlerinin genel özelliklerindendir?

A) Yüce tanrı inancına sahiptirler.
B) Evrensel özelliğe sahiptirler.
C) Kutsal kitaplara sahiptirler.
D) Dinlerinin kurucusu vardır.

Soru 18
Türkiye Yahudilerinin yasal temsilcisi kimdir?

A) Papa
B) Patrik
C) Haham
D) Hahambaşı

Soru 19
Cahiliyye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi?

A) Sabiî
B) Hanif
C) Havari
D) Hadari

Soru 20
Peygamberimiz, ilk vahyi aldıktan sonra başından geçenleri Hz. Hatice’ye anlatınca, o peygamberimizi kimin yanına götürmüştür?

A) Varaka b. Nevfel
B) Hz. Ebu Bekir
C) Ebu Talip
D) Bahira

1.C 2.C 3.A 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.C 10.D 11.C 12.D 13.A 14.D 15.B 16.C 17.A 18.D 19.B 20.A