Karş.Din. Tar. 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi bilimiyle alakalı olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Herhangi bir dinin savunmasını yapmaz.
B) Dinleri hak-batıl şeklinde ayırarak inceler.
C) Dinlerin, inanç, ibadet ve ahlak sistemlerini inceler.
D) Dinlerin doğuşlarını ve gelişmelerini inceler.

Soru 2
• Dinin görünen (dışa akseden) yönlerini sistematik olarak inceler.
• Dinin tarihi gelişimini dikkate almaksızın dini olguları, görünen yönleriyle konu edinir.
• Çeşitli dinlerin ibadet, ayin, yer, zaman, şahsiyet ve kutsallarını inceler. Hakkında bilgi verilen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Din Fenomolojisi
B) Din Sosyolojisi
C) Din Psikolojosi
D) Din Felsefesi

Soru 3
Müfessirler çalışmalarında aşağıdaki konulardan hangisi için Karşılaştırmalı Dinler Tarihi biliminden faydalanmamışlardır?

A) Garibu’l Kur’an olarak bilinen kelimelerin hangi dilden geldikleri
B) Kur’an’da geçen kıssaların zaman ve yerleri
C) İmanın şartlarının belirlenmesi
D) İsrailiyat olarak bilinen konuların ayırt edilmesi

Soru 4
Karşılaştırmalı Dinler Tarihi alanında yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi Biruni’ye aittir?

A) Kitab’ut Tahkik Mali’l-Hint
B) Dinler Tarihine Giriş
C) Tarih’i Edyan
D) Dinler Tarihi

Soru 5
Evrimci görüşü savunanlar aşağıdaki inançlardan hangisini dinin kaynağı olarak göstermemişlerdir?

A) Atalar kültü
B) Animizm
C) Totemizm
D) Monoteizm

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Müslüman alimlerin dinin kaynağı ile ilgili görüşleri arasında yer almaz?

A) Dinler ilahi ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılırlar.
B) Din, Hz. Adem’le başlayıp Hz. Muhammed’le tamamlanmıştır.
C) Din, Allah’ın peygamberler vasıtasıyla bildirdiği ilahi kurallardır.
D) Hristiyanlık ve Yahudilik değiştirildikleri için beşeri dinlerdendir.

Soru 7
Yahudilere göre Yahudiliğin tarihi aşağıdakilerden hangisiyle başlar?

A) Hz. İbrahim
B) Hz. İshak
C) Hz. Yakup
D) Hz. Yusuf

Soru 8
Yahudi tarihine göre Kudüs’ü aşağıdakilerden hangisi fethetmiştir?

A) Hz. Musa
B) Hz. Yûşâ
C) Hz. Davut
D) Hz. Süleyman

Soru 9
Hz. Süleyman’ın Kudüs’de inşa ettirdiği mabedin İslam geleneğindeki adı nedir?

A) Beyt’ül -Atik
B) Beyt’ül- İzze
C) Beyt’ül -Mamur
D) Beyt’ul- Makdis

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilikteki “On Emir”de yer almaz?

A) Çalmayacaksın
B) Öldürmeyeceksin
C) Zina yapmayacaksın
D) Gıybet etmeyeceksin

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi Yahudilik ve İslam dininin ortak özelliklerinden biri değildir?

A) İbadethanelerinde resim bulundurulmaması
B) Kutsal günlerde çalışılmaması
C) Domuz etinin haram olması
D) Sünnet olmak

Soru 12
Hristiyanlığa; teslis, evharistiya ve ilk günah tasavvuru gibi fikirleri aşağıdakilerden hangisi getirmiştir?

A) Pavlus
B) Petrus
C) Barnaba
D) Yuhanna

Soru 13
Kur’an-ı Kerim’de Hristiyanların en çok eleştirildiği konu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Meryem’e bakış
B) Sünnet olmama
C) İlk günah
D) Teslis

Soru 14
Hz. Muhammed (sav.)’e ilk iman eden aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Hatice
C) Hz. Zeyd
D) Hz. Ali

Soru 15
De ki: “Ey kitap ehli! Bizimle sizin aranızda ortak bir söze gelin: Yalnız Allah’a ibadet edelim. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah’ı bırakıp da kimimiz kimimizi ilâh edinmesin.” Eğer onlar yine yüz çevirirlerse, deyin ki: “Şahit olun, biz Müslümanlarız.” (Al-i İmran suresi, 64. ayet) Bu ayette diğer ilahi din mensupları aşağıdakilerden hangisine davet edilmektedir?

A) İnsanın doğuştan günahsız olduğu anlayışına
B) Allah katında üstünlüğün takva ile olduğuna
C) Ruhbanlıktan vazgeçilmesine
D) Tehvid inancına

Soru 16
Aşağıdaki ibadetlerden hangisinin yapılabilmesi için belirli bir yer (mekan) şartı vardır?

A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Zekat

Soru 17
İslam dini için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Kadına gerçek değerini ve hakkını vermiştir.
B) İnsan ve toplum tabiatına aykırıdır.
C) Dünya ve ahiret dengesi vardır.
D) Akla ve bilime önem verir.

Soru 18
• Kast sistemi
• Karma
• Hulûl Bu kavramlar aşağıdaki dinlerin hangisinde yer alır?

A) Hinduizm
B) Caynizim
C) Budizm
D) Sihizm

Soru 19
Aşağıdaki dinlerden hangisi Çin ve Japon dinleri arasında yer almaz?

A) Konfüçyanizm
B) Şintoizm
C) Caynizim
D) Taoizm

Soru 20
Zerdüştlük aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

A) Hindistan
B) Japonya
C) İran
D) Çin

1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.A 8.C 9.D 10.D 11.B 12.A 13.D 14.B 15.D 16.C 17.B 18.A 19.C 20.C