Karş.Din. Tar. 1 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi Temel İslam bilimlerinden biri değildir?

A) Siyer
B) Tefsir
C) Fıkıh
D) Kelam

Soru 2
Kendine özgü metotlarla, Kur’an ve sünnetten çıkardığı hükümleri düzenleyen ve inceleyen, bunu yaparken de kural koyucunun amacını belirlemeye çalışan ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadis
B) Fıkıh
C) Tefsir
D) Kelam

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisinin İslam açısından diğer dinleri öğrenmenin faydalarından biri olduğu söylenemez?

A) İslam dininin diğer dinlerden farkı daha iyi anlaşılır.
B) İsrailayat konuları daha iyi anlaşılır.
C) İtikadî bakımdan müminlerin imanını daha güçlü hâle getirir.
D) Misyonerlik faaliyetlerine engel olmada önemli katkı sağlar.

Soru 4
Dini, bir cemaatin meydana gelmesini sağlayan ayin ve inançlar sistemi olarak tarif eden Emil Durkheim bu tarifiyle dinin hangi yönünü öne çıkarmaktadır?

A) Psikolojik
B) Sosyolojik
C) Felsefi
D) Pedagojik

Soru 5
• Kutsal bir hikâye anlatılır.
• Konusu gerçek olaylardan alınmıştır.
• Meydana gelen hadiseler insanların anlayabileceği mecazi dille ve sembollerle anlatılır.
Bu bilgiler aşağıdakilerden hangisine aittir?

A) Din
B) Hikâye
C) Destan
D) Mitos

Soru 6
İlahi dinlerdeki vahiy geleneği hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Yahudilere göre Tora, Hz. Musa’ya levhalar hâlinde vahyedilmiştir.
B) Hristiyanlığın Katolik mezhebi, kilise kurumuna günümüzde de vahyin ilham suretinde gelmeye devam ettiğine inanmaktadır.
C) Hristiyanlara göre Ahd-i Cedid, Hz. İsa’ya Allah tarafından vahyedilmiştir.
D) İslam’a göre vahiy, peygamberlerin insanlara iletmek üzere Allah’tan aldığı bilgilerdir.

Soru 7
• M.Ö. 15. yüzyılda Filistin’de göçebe olarak yaşayan kabilenin adıdır.
• “Öte tarafın insanları” anlamına gelmektedir.
Bununla Fırat ve Ürdün nehirlerinin öte kıyısından gelen göçmenler kastedilmiştir. Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından Yahudilere verilen bu ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) İsrail
B) İbranî
C) Musevi
D) Kenanî

Soru 8
“İsrail” aşağıdaki peygamberlerden hangisinin lakabıdır?

A) Yahya
B) Yakup
C) Davud
D) Musa

Soru 9
• Firavunun sarayında büyüdü.
• İsrailli birine destek olmak isterken yanlışlıkla bir Mısırlı’nın ölümüne sebep oldu.
• Mısır’ı terkedip Medyen’e gitti ve orada Hz. Şuayb’ın kızıyla evlendi.
Yukarıda hakkında bilgi verilen peygamber kimdir?

A) Hz. İsa
B) Hz. Yakup
C) Hz. Davud
D) Hz. Musa

Soru 10
Yahudi isyanları nedeniyle 70 yılında Kudüs’ü işgal edip, Yahudilerin inşa ettikleri mabedi yıkan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A) Roma
B) İran
C) Babil
D) Mısır

Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hem Hristiyanlığın hem de Yahidiliğin ortak özelliklerinden biridir?

A) Seçilmişlik
B) Mabed
C) Mesihçilik
D) Sakramentler

Soru 12
I- Hz. İsa’nın Yahudi soyundan gelmesi
II- Hz. İsa’ya ilk inananların Yahudi olması
III- Yahudilerin seçilmişliğinin, işledikleri günahlar sebebiyle Hristiyanlara geçtiğine inanılması
Yukarıdakilerden hangileri Hristiyanlara göre Yahudiliğin önemini açıklar?

A) I ve III
B) II ve III
C) Yalnız I
D) I ve II

Soru 13
Hristiyanlıkta hayatını dinî hizmetlere adamayı kabul eden kimselere, yapılan bir ayinle bazı unvanlar verilir. Bu ünvan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Keşiş
B) Kardinal
C) Ruhban
D) Papa

Soru 14
Hristiyanların Yahudilere II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan II. Vatikan Konsülüne kadar tarih boyunca baskı uygulamalarının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kudüs’teki Süleyman Mabedinin yıkılması
B) Hz. İsa’nın Yahudiler tarafından çarmıha gerilmesi
C) Pavlus’un içtihadlarının Hristiyanlığı karıştırmış olması
D) Hz. İsa’nın Yahudi soyundan gelmesi

Soru 15
Hristiyanlıkta vaftiz edilen kişinin kutsanmış bir yağla, vücudun çeşitli yerlerinin yağlanması şeklinde yapılan ayin aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvetlendirme (Konfirmasyon)
B) Son yağlama (Hasta gizemi)
C) Evharistiya (Kominyon)
D) Günah itirafı (Tövbe)

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Hristiyanlık tarihinde önemli olan ilk dört konsülden biridir?

A) İznik Konsülü
B) Roma Konsülü
C) Fener Konsülü
D) Hatay (Antakya) Konsülü

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi İslam dininin temel özellikleri arasında yer almaz?

A) İslamiyet evrensel bir dindir.
B) Bütün peygamberler birer İslam peygamberidir.
C) Allah’ı bütün isim ve sıfatlarında bir olarak kabul eden tevhid inancını savunur.
D) Peygamberler dışında hiçbir kimse ilahi niteliklere sahip değildir.

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi İslam kelimesinin sözlük anlamlarından biridir?

A) İtaat etmek
B) Yüksek, yüce
C) İyilik, doğruluk
D) Eşsiz, benzersiz

Soru 19
Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi?

A) Sabiî
B) Havarî
C) Hanif
D) Hadarî

Soru 20
Peygamberimiz Hira mağrasında ilk vahy’i aldığında başından geçenleri eşi Hz. Hatice’ye anlatınca o, Peygamberimizi teselli ederek kimin yanına götürmüştür?

A) Bahira
B) Ebu Talib
C) Hz. Ebu Bekir
D) Varaka b. Nevfel

1.A 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B 8.B 9.D 10.A 11.C 12.D 13.C 14.B 15.A 16.A 17.D 18.A 19.C 20.D