Girişimcilik 2 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
Aşağıda verilen etmenlerden hangisi bir işletmenin dış çevresinde yer alır?

A) İş gücü
B) Personel
C) Üretim
D) Finans

Soru 2
Ön proje çalışmasına yönelik yapılan açıklamalardan hangisi doğrudur?

A) Kesin yatırım kararı alındıktan sonra yapılır.
B) Kesin proje, ön projenin minyatürüdür.
C) Yatırıma yönelik kesin bilgiler elde edilir.
D) Düşük bir maliyetle yatırım verimliliği test edilir.

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
Bir işletme kurma sürecinde, kesin proje aşamasından sonra hangi aşamaya geçilmelidir?

A) Yatırım kararı verme
B) Deneme üretimi
C) Açılış ve üretim
D) Ön araştırmalar

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde müteşebbisliğin çok önemli bir konuma sahip olmasının nedenlerinden biri olarak gösterilemez?

A) İthalatın artmasını sağlar.
B) Kamu hizmetlerinin kalitesini artırır.
C) Vergi gelirlerinin artmasını sağlar.
D) Alt yapı hizmetlerinin giderilmesini sağlar.

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmenin kuruluş yeri etmenlerinden birisi olarak düşünülemez?

A) Sermaye faizi
B) Askeri tehlike
C) Personel giderleri
D) Sosyal kültürel şartlar

Soru 6
Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre, bir insanın saygı ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkacak ihtiyaçları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fizyolojik
B) Başarma
C) Güvenlik
D) Sevgi ve ait olma

Soru 7
Üretim yöntemi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi girdi olarak kabul edilmez?

A) Mallar
B) Emek
C) Sermaye
D) Girişimci

Soru 8
Mal ve hizmet elde etmek için kullanılan yöntemlerin tümüne ne ad verilir?

A) Sermaye
B) Emek
C) Doğal kaynak
D) Teknoloji

Soru 9
Çelik üretiminde kullanılan pik demir, hangi tür üretim mallarındandır?

A) Hammaddeler
B) Yatırım donatım malları
C) Üretim gereçleri ve malları
D) Yardımcı araçlar

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi, bir ürünün yaşam eğrisi dönemine ait değildir?

A) Gerileme
B) Tanıma süreci
C) Üretilme süreci
D) Doygunluk dönemi

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Bir kişinin araba satın alması aşağıdakilerden hangisine örnek teşkil eder?

A) Arz
B) Talep
C) İstek
D) Piyasa

Soru 12
Verilen açıklamalardan hangisi işletmenin özel amaçlarından birisidir?

A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
D) Tüketicide iyi izlenim bırakmak

Soru 13
Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin “Harekete Geçiricilik“ niteliğini göstermektedir?

A) Kişilere karşı güvenini gösterme
B) Kişisel güveni ifade etme
C) Tutarlı davranışlar gösterme
D) Görüşlerini rahatça ifade edebilme

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi karar vermenin özelliklerine uygun bir açıklama değildir?

A) Karar verme bir planın yapılmasıdır.
B) Karar verme süreci geleceğe yöneliktir.
C) Karar süreci rasyonelliğe dayanır.
D) Karar verme sorun çözme sürecidir.

Soru 15
Çevre ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) ISO 8000
B) ISO 9000
C) ISO 14000
D) ISO 22000

Soru 16
“Sermaye Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler“, özel işletmelere göre aşağıda yapılan sınıflamalardan hangisinin kapsamına girmektedir?

A) Ortaklıklar
B) Kooperatifler
C) Tek Kişi İşletmeleri
D) Dernek ve Vakıfların İktisadi İşletmeleri 79

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Aşağıdakilerden hangisi kamu iktisadi kuruluşlarından birisidir?

A) Türkiye Kömür İşletmeleri
B) Devlet Malzeme Ofisi
C) Toprak Mahsulleri Ofisi
D) Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Soru 18
Bir şirketin diğer işletmelere ait hisse senetlerine sahip olması yolu ile onları finansal ve yönetim olarak kontrolüne alma biçimine ne ad verilir?

A) Tröst
B) Holding
C) Kartel
D) Konsorsiyum

Soru 19
Satışın temel ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

A) Pazar şartları bilinmelidir.
B) Satış için tüm çabalar sarf edilmelidir.
C) Satış, satıcıya göre düzenlenmelidir.
D) Pazarlama elemanlarına uygun şartlar yaratılmalıdır.

Soru 20
“Hizmet işletmesi reklamı“ hangi reklam çeşidi kapsamında değerlendirilmelidir?

A) Reklam içeriği açısından
B) Hedef kitle açısından
C) Amaçlar açısından
D) Yapanlar açısından

1.A — 2.D — 3.B — 4.A — 5.C — 6.B — 7.A — 8.D — 9.C — 10.C — 11.B — 12.D — 13.B — 14.A — 15.C — 16.A — 17.D — 18.B — 19.C — 20.D