Girişimcilik 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
İhtiyaçlar hiyerarşisine göre insanın fizyolojik ihtiyaçlarından sonra ortaya çıkan ihtiyacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Güvenlik ihtiyacı
B) Saygı ihtiyacı
C) Başarma ihtiyacı
D) Sevgi ve ait olma ihtiyacı

Soru 2
Müteşebbis ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kâr amacı güder.
B) Örgütsel birimler oluşturur.
C) Mal ve hizmet üretimi yapar.
D) Doğabilecek risklerden uzak durur.

Soru 3
Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?

A) Yardımcı araçlar
B) İşletme gereçleri
C) Yatırım donatım malları
D) Üretim gereçleri ve parçaları

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi müteşebbisliğin en önemli özelliklerden birisidir?

A) Uyumluluk
B) Kararlılık
C) İş bitiricilik
D) İnisiyatif kullanma

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerin teminat altına alınmış haklarından biri değildir?

A) İstediği kârı elde etme hakkı
B) Sözleşme yapma hakkı
C) Meslek seçme hakkı
D) Mülkiyet hakkı

Soru 6
Üretim yönetimi dönüşüm sürecinde aşağıdakilerden hangisi çıktı olarak kabul edilir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Girişimci
D) Hizmetler

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi talebin özelliklerinden biri değildir?

A) Satın alma gücü
B) Piyasanın olması
C) Satın alma isteğinin var olması
D) Geniş bir zaman dönemini kapsaması

Soru 8
Etkili denetimin ilkelerine aykırı bir açıklama hangi seçenekte verilmiştir?

A) Denetleme gizli olmalıdır.
B) Denetleme esnek olmalıdır.
C) Denetleme şekli işletmeye uygun olmalıdır.
D) Denetlenme standartları önceden belirlenmelidir.

Soru 9
Bir işletmenin kuruluş sürecinde, projenin niteliğine göre kuruluş ve konum yeri durumu, fabrika binası, üretim teçhizatı, güvenlik araştırması, doğal afet ve çevre kirliliği gibi konularda yapılan araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekonomik araştırma
B) Teknik araştırma
C) Mali araştırma
D) Yasal araştırma

Soru 10
Satış sürecinin sunuş aşamasıyla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dikkat çekme
B) İlginin isteğe dönüşmesi
C) İsteğin arza dönüşmesi
D) Satışın gerçekleştirilmesi

Soru 11
Mal ve hizmet üretiminde insanların sarf ettikleri bedensel ve zihinsel çabalara ne denir?

A) Emek
B) Rant
C) Ücret
D) Fayda

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?

A) Emek
B) Mal
C) Tabiat
D) Sermaye

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi müteşebbislerde olması gereken özelliklerden değildir?

A) Kararlılık
B) Tutarlılık
C) Riski göze alabilme
D) Sorumluluktan kaçınma

Soru 14
İşletme kurma sürecinde devlet teşvikleri ve alınması gereken izinler, hangi araştırmaları kapsar?

A) Ekonomik araştırmaları
B) Teknik araştırmaları
C) Yasal araştırmaları
D) Mali araştırmaları

Soru 15
Girişimcilerin üretim elemanlarını bir araya getirip kâr amacıyla mal ve hizmet üretmek için oluşturdukları hukuki, mali ve örgütsel yapılara ne ad verilir?

A) Girişim
B) Fabrika
C) Dükkân
D) Mağaza

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin özel amaçlarındandır?

A) Kâr sağlamak
B) Topluma hizmet etmek
C) İşletmenin yaşamını devam ettirmek
D) Mal ve hizmet kalitesini sürekli arttırmak

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin temel işlevlerinden biridir?

A) Koordinasyon
B) Pazarlama
C) Planlama
D) Denetim

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilerin ekonomik hayattaki önemini vurgular?

A) Topluma hizmet ederek sosyal yarar sağlaması
B) Pazardaki şartları günün koşullarına uyarlaması
C) İnsan yaşamını kolaylaştıran yenilikler çıkarması
D) İnsan ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmet üretmesi

Soru 19
Başka mal ya da hizmet üretiminde kullanılan mallara üretim malları denir.Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi üretim mallarına örnek olur?

A) Torna tezgâhı
B) Cep telefonu
C) Makarna
D) Elbise

Soru 20
İşletme kurma sürecinde, ön proje çalışmalarından kârlılık ve verimlilik sağlanacağı sonucu çıktığında hangi aşamaya geçilir?

A) Ön araştırmalara
B) Deneme üretimine
C) Kesin projeye
D) Ön projeye

1.A 2.D 3.B 4.D 5.A 6.D 7.D 8.A 9.B 10.C 11.A 12.B 13.D 14.C 15.A 16.D 17.B 18.D 19.A 20.C