Girişimcilik 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Ekonomik durumu üst düzeyde olan insanların karşılanmasını istedikleri ihtiyaçlara ne ad verilir?

A) Emek
B) Sermaye
C) Lüks ihtiyaçlar
D) Zorunlu ihtiyaçlar

Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir?

A) Doğa
B) Talep
C) Hizmet
D) Kültür

Soru 3
Elektronik ticarete ne ad verilir?

A) İnternet
B) Eticaret
C) Edevlet
D) Eposta

Soru 4
Ekonomistler, bir mal veya hizmeti elde edebilme isteğini neden talep olarak kabul etmezler?

A) İstekler yeterli satın alma gücüyle desteklenmelidir.
B) Arz – talep dengesi korunmalıdır.
C) Alıcı ile satıcı birbirini tanımalıdır.
D) Satın alma sürekli ve güdüleyici olmalıdır.

Soru 5
Ekonomistler kıt malı nasıl tanımlamışlardır?

A) Kıymetli mallar
B) Piyasada olmayan mallar
C) Çok pahalı satılan mallar
D) Fiyatı olan ve bedelini ödemek suretiyle alınabilen mallar

Soru 6
Bazı bilim adamlarınca girişimcilik kavramının yaratıcısı olarak görülen ünlü ekonomist, aşağıdakilerden hangisidir?

A) John Law
B) Eli Whitney
C) Richard Cantillon
D) Edward Harriman

Soru 7
“Girişimcilik; sürekli artan bir refah yaratan dinamik bir süreçtir.”“Girişimcilik; bir işe girişme, bunun için gerekli kaynakları düzenleme, işten doğacak riskleri ve başarısızlıkları üstlenme sürecidir.”“Girişimcilik; parasal ve kişisel tatmin ödülü karşılığında, finansal, psikolojik ve sosyal riskleri üstlenerek gerekli zaman ve çabayı harcayıp farklı değerde mal ve hizmet yaratma sürecidir.”Aşağıdakilerden hangisi, verilen “Girişimcilik” kavramıyla ilgili tanımların ortak noktalarından biri değildir?

A) Tekelleşmek
B) İnisiyatif sahibi olmak
C) Risk ve başarısızlığı kabul etmek
D) Piyasadaki kaynakları değerlendirmek

Soru 8
Aşağıdaki kavramlardan hangisi ekonomi literatüründe “yenilenme”, “yenilik” anlamlarında kullanılır?

A) Deflasyon
B) İnovasyon
C) İthal ikamesi
D) Devalüasyon

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi, girişimcide bulunması gereken kişisel özelliklerinden biri değildir?

A) Hayalcilik
B) Kendine güven
C) Karamsarlık
D) Esneklik

Soru 10
“Yasal teşviklerden yararlanarak arkadaşlarıyla pastane dükkanı açan Leyla hanım” örneğini, aşağıdaki girişimciliği teşvik eden faktörlerden hangisi için verebiliriz?

A) Mevzuat
B) Güven
C) Aile
D) Din

Soru 11
Aşağıdaki tabloda;
A. Geleneksel Yöneticilerin;
B. Girişimcilerin,
C. İç Girişimcilerin
“Kararlar” ile “Başarısızlık ve Hatalar” konusundaki tutumları verilmiştir.

Tabloda boş bırakılan yerlere gelmesi gereken uygun ifadeler, aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) (I) Direkt katılım söz konusudur. – (II) Kendini ve müşterilerini memnun eder.
B) (I) Karar almada hayallerini izler. – (II) Hata ve başarısızlıktan kaçar.
C) (I) Başkalarını memnun eder. – (II) Risk alır.
D) (I) Risk alır. – (II) Temsilci olmaktan çok direkt katılım söz konusudur.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi, insanları girişimci olmaya iten nedenlerinden biri değildir?

A) Bağımsız çalışabilme
B) Finansal kontrol
C) Başarma hissi
D) Para kaybetme

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik türlerinden değildir?

A) Sosyal Girişimcilik
B) Kadın Girişimciliği
C) Sanatsal Girişimcilik
D) Kamu Girişimciliği

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi girişimciliğin avantajlarındandır?

A) Özerklik
B) Yalnızlık
C) Sorumluluk yükü
D) Hayır diyememe

Soru 15
• Toprak Bağış Hareketi’nin kurucusu ve lideridir.
• Hindistan’ın toprak sahibi olmayan fakir köylülerine yaklaşık 3 milyon dönüm toprağın bağışlanmasını sağlamıştır.
Hakkında kısa bilgi verilen sosyal girişimci, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Grameen Bank
B) Vinoba Bhave
C) Susan B. Anthony
D) Florance Nightingale

Soru 16
Verilen şemanın ismi, aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) Girişimci Olmanın Şartları
B) Girişimcilik İçin Gerekli Kaynaklar
C) Girişimcinin Özellikleri
D) Girişimcilerin Fonksiyonu

Soru 17
“Girişimci, işlerin kötü gittiği anlarda bile – – – – yönetimi yaparak ayakta kalmayı başarabilmelidir.”Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Zarar
B) Kâr
C) Kriz
D) Sınıf

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi, girişimcilerin başarısızlığa neden olan hatalarından biri değildir?

A) Taklit
B) Esneklik
C) Hedefsizlik
D) Hatalı istihdam

Soru 19
I. Performans yönetiminde
II. İnsan kaynakları geliştirilmesinde
III. Stratejik bir plan geliştirilmesi aşamasında
IV. Yeni bir pazara girerken pazarın yapısının çözümlenmesinde
Verilenlerin hangilerinde SWOT Analizi kullanılır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I, II ve III
D) I, II, III ve IV

Soru 20
İyi bir girişimci; yerinde duramayan, sürekli bir şeyler yapmak için çabalayan, gücünü arttırmaya çalışan ve gücünü başarıya giderken dengeli olarak kullanmanın yollarını arayan insandır.Yukarıda girişimcide olması gereken özelliklerden hangisine uygun bir örnek verilmiştir?

A) Vizyon
B) Hırslılık ve kararlılık
C) Problem çözme
D) Enerjik olma

1.C 2.A 3.B 4.A 5.D 6.C 7.A 8.B 9.C 10.A 11.B 12.D 13.C 14.A 15.B 16.D 17.C 18.B 19.D 20.D