Fıkıh 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İcaz
B) Nesih
C) Avarız
D) Sebebi Nuzul

Soru 2
Peygamberimizin “Müellefei Kulûb’a” zekâttan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

A) Hz.Ebu Bekir
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

Soru 3
Ev sahibiKiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

A) Feraiz
B) Ukubat
C) Münakehat
D) Muamelat

Soru 4
Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

A) Ehliyet
B) Emanet
C) Edillei Şerriyye
D) Ef’ali Mükelefin

Soru 5
Caferi mezhebi, fikhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

A) Hanbeli
B) Maliki
C) Şafii
D) Hanefi

Soru 6
Fıkıh ilminde “Avarızu’l ehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

A) Ehliyet Engelleri
B) Ehliyet Şartları
C) Vücub Ehliyeti
D) Eda Ehliyeti

Soru 7
Aşağıdaki farz ibadetlerden hangisini yapmak için belli bir vakit aranmaz?

A) Oruç tutmak
B) Hacca gitmek
C) Zekât vermek
D) Namaz kılmak

Soru 8
Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mesalihi Mürsele
B) Seddi Zeraî
C) İstihsan
D) İstihsab

Soru 9
Aşağıdaki durumlardan hangisinde mükellefiyet ortadan kalkmaz?

A) Bayılma
B) Cehalet
C) Çocukluk
D) Akıl hastalığı

Soru 10
Şer’î bir problemin çözümü noktasında, hangi kaynaklara başvurulacağını ve hangi temel ilkeler çerçevesinde çözüleceğini konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam Felsefesi
B) Hadis Usulü
C) Tefsir Usulü
D) Fıkıh Usulü

Soru 11
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi Hanefi mezhebine göre vaciptir?

A) Ramazan ayı dışında oruç tutmak
B) Cenaze namazı kılmak
C) Kurban kesmek
D) Sadaka vermek

Soru 12
Şarabın haram kılınmasından yola çıkarak tüm alkollü içecekler de haram kabul edilmiştir.
Bu hüküm aşağıdakilerden hangisine örneklik oluşturur?

A) Sünnet
B) Kitap
C) Kıyas
D) İcma

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi müçtehitte bulunması gereken özellikler arasında yer almaz?

A) Kur’anı ezbere bilmesi
B) Arapçaya hakim olması
C) Fıkıh usulüne vakıf olması
D) İçinde yaşadığı toplumun şartlarını ve ihtiyaçlarını bilmesi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi fıkhın ukûbât bölümünün konusudur?

A) Vasiyet ve Miras
B) Suçlar ve Cezalar
C) Akitler ve Borçlar
D) Nikâh ve Boşanma

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebine göre müekked sünnettir?

A) Sabah namazının sünneti
B) İkindi namazının sünneti
C) Cenaze namazı
D) Vitir namazı

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin konusudur?

A) Meleklerin özellikleri
B) Kur’an’ın yorumlanması
C) Hadislerin sıhhat derecesi
D) Dini hükümlerin kaynakları

Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi İmam Şafii’nin fıkıh usulüne dair eseridir?

A) ErRisale
B) ElMutasfa
C) ElMuvafakat
D) ElFıkhu’l Ekber

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Hanefi mezhebinin önde gelen imamlarından değildir?

A) İmam Yusuf
B) İmam Züfer
C) İmam Nevevi
D) İmam Muhammed

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi fıkhî hükümlerin aslî kaynaklarından biridir?

A) Seddi Zeraî
B) İstihsan
C) İstihsab
D) İcma

Soru 20
İçtihat ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini söylemek doğru değildir?

A) Fıkıh tarihinde bir zenginliktir.
B) Dinin yaşanmasını zorlaştırır.
C) Yeni çıkan sorunlara çözümler üretir.
D) Fıkhın, hayatla paralel gitmesini sağlar.

1.B 2.C 3.D 4.A 5.D 6.A 7.C 8.B 9.B 10.D 11.C 12.C 13.A 14.B 15.A 16.D 17.A 18.C 19.D 20.B