Fıkıh 1 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Kur’an ve Sünnet gibi fıkhi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimselere ne ad verilir?

A) Müfessir
B) Müçtehit
C) Muhaddis
D) Murakıp

Soru 2
Borçlar, alımsatım, kira ve sözleşme gibi mali konularla ilgili hükümler fıkhın aşağıdaki konularından hangisinin içerisinde incelenir?

A) Ukubât
B) Münakehât
C) Muamelât
D) Feraiz

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh usûlünün konuları arasında yer almaz?

A) Kaynaklardan nasıl hüküm çıkarılacağını belirlemek
B) Bir fıkhî hükmün hangi kaynaklardan alınacağını belirlemek
C) Fıkhın dayandığı temel ilke ve esasların neler olduğunu belirlemek
D) Karşılaşılan meseleler hakkında haram, mekruh gibi hükümler vermek

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin yararlandığı temel İslam bilimlerinden biri değildir?

A) Felsefe
B) Siyer
C) Kelam
D) Hadis

Soru 5
Fıkıh usûlüne dair yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisi İmam Şafii’ye aittir?

A) ElMuvafakat
B) ElMustasfa
C) ErRisale
D) ElUsûl

Soru 6
“Gücünüzün yeteceği işleri yapınız, vallahi siz yorulmadıkça Allah yorulmaz.”Bu hadis fıkıh ilminin temel ilkelerinden hangisi için dayanak oluşturur?

A) Helallerde genişlik
B) Haramlarda sınırlılık
C) Mükellefiyette kolaylık
D) Hükümlerde tedricilik

Soru 7
Aşağıdaki fıkhi uygulamalardan hangisi tedricilik ilkesi kapsamında değerlendirilemez?

A) İçkinin üç aşamada yasaklanması
B) Namazın iki vakitten beş vakte çıkması
C) Zekât mecbur değilken zorunlu hale gelmesi
D) Hastalık, yolculuk gibi durumlarda ibadetlerde kolaylık getirilmesi

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Medine Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer alır?

A) Cihat, aile, miras, ceza vb. konularda ilkeler konulmuştur.
B) Kur’an’ın yaklaşık üçte biri nazil olmuştur.
C) Tebliğin ana konusu tevhid ve ahirettir.
D) Fıkhi hükümler azdır.

Soru 9
Rey ekolünün temelleri aşağıdaki sahabelerin hangisi tarafından atılmıştır?

A) İbn Ömer
B) İbn Mesut
C) İbn Abbas
D) Zeyd b.Sabit

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi Tabiiler Dönemi fıkhının özellikleri arasında yer almaz?

A) Tedvin edilen hadisler, fıkhi konulara göre düzenlenmiştir.
B) Fıkıh ilmiyle ilgili eserler yazılmaya başlanmıştır.
C) Mezheplerin oluşumu bu dönemde başlamıştır.
D) Şûra içtihadı ile hükümler verilmiştir.

Soru 11
İmam Yusuf, İmam Muhammed ve İmam Zufer hangi mezhebin en tanınmış isimleridir ?

A) Hanefilik
B) Malikilik
C) Şafilik
D) Hanbelilik

Soru 12
• Fıkhi görüş bakımından Hanefiliğe yakındır.
• Şia’nın en büyük koludur.
• İmamiyye ve İsnaaşeriyye olarak da adlandırılır.
Hakkında bilgi verilen mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hanbeli Mezhebi
B) Maliki Mezhebi
C) Şafi Mezhebi
D) Caferi Mezhebi

Soru 13
Vücub ehliyeti ne zaman başlar?

A) Doğmakla
B) Akıllı olmakla
C) Ergenlik çağına girmekle
D) On sekiz yaşına girmekle

Soru 14
Aşağıdaki durumların hangisi kişiden mükellefiyeti kaldıran müktesep arızalardan biri değildir?

A) Bilgisizlik
B) Sarhoşluk
C) Bunaklık
D) Savurganlık

Soru 15
Şari’in yapılmasını kesin ve bağlayıcı bir şekilde istediği fiillere ne denir ?

A) Farz
B) Sünnet
C) Mübah
D) Müstehab

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi sünneti gayri müekkededir?

A) Ezan okumak
B) Kamet getirmek
C) Farz namazları cemaatle kılmak
D) İkindi namazının sünnetini kılmak

Soru 17
Hanefi mezhebi dışındaki mezhepler sünnet ve müstehab kavramlarının yerine aşığıdakilerden hangisini kullanmışlardır?

A) Vacip
B) Mendup
C) Mübah
D) Makbul

Soru 18
İnsanların özürlerinden dolayı geçici olarak konulmuş hükümlere ne denir?

A) Azimet
B) Ruhsat
C) Sahih
D) Fâsid

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi icma ile belirlenmiş durumlardan biri değildir?

A) Sünnetin dinin temel kaynaklarından kabul edilmesi
B) Kur’an’ın Mushaf haline getirilmesi
C) Alkollü içeceklerin haram kılınması
D) Cuma vaktinde iki ezan okunması

Soru 20
İçtihat ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Müçtehit sahabeler sorunları istişare yoluyla çözmüşlerdir.
B) İçtihat sonucu verilen hüküm kesin ve tek doğru değildir.
C) Hz. Muhammed (sav.) döneminde içtihada gerek görülmemiştir.
D) İçtihatla verilen hükümler bağlayıcı değildir.

1.B 2.C 3.D 4.A 5.C 6.C 7.D 8.A 9.B 10.D 11.A 12.D 13.A 14.C 15.A 16.D 17.B 18.B 19.C 20.C