Fıkıh 1 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Daha önce gelen hükmün önceki hükmü kaldırması” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesih
B) İstislah
C) Avarız
D) İskât

Soru 2
Hz Peygamberin “Müellefe-i Kulûb’a” zekattan tahsis ettiği fon aşağıdaki halifelerden hangisinin görüşü ve müdahalesiyle kaldırılmıştır?

A) Hz. Ebu Bekir
B) Hz. Osman
C) Hz. Ömer
D) Hz. Ali

Soru 3
“Dince yapılmasında sakınca bulunmayan, yapılması günah ya da sevap olmayan” davranışlar için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanamayız?

A) Mübah
B) Müstehap
C) Caiz
D) Helal

Soru 4
Hz Peygamber Yemen’e İslam’ı öğretmesi için gönderdiği Muaz b. Cebel’e: “Gittiğin yerde ne ile hükmedeceksin?” diye sormuş, o da: “Önce Allah’ın kitabı, sonra Hz. Peygamberin sünneti ile” cevabını vermiş ve bu ikisinde de çözümünü bulamadığı konuları, kendi rey ve içtihadı ile çözeceğini söylemiştir. Metinden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz?

A) İslam’ın öğretilmesinde sahabenin de görev aldığı
B) Hüküm vermede öncelikli kaynağın Kur’an olduğu
C) Rey ve içtihadın hüküm vermede kullanılabileceği
D) Muaz b. Cebel’in rey ve içtihad konusunda uzman olduğu

Soru 5
Ev sahibi-kiracı arasındaki ilişki fıkıh ilminin konularından hangisinin alanına girer?

A) Münakehat
B) Muamelat
C) Ukubat
D) Feraiz

Soru 6
Aşağıdaki fakihlerden hangisi Hicaz ekolündendir?

A) Alkame b. Kays
B) İbrahim en-Nehai
C) Nafi Mevla İbnu Ömer
D) Hammad b. Ebi Süleyman

Soru 7
“O, fıkhi hükümler çıkarmada kitap, sünnet, icma ve kıyas delillerine başvurmuştur. Ayrıca Medine halkının uygulamasını ve Mesalih-i mürseleyi dikkate alması onun fıkhının karakteristik özelliklerini oluşturur.” Yukarda bahsedilen mezhep imamı kimdir?

A) İmam Ahmed b. Hanbel
B) İmam Malik b. Enes
C) İmam-ı Azam Ebu Hanife
D) İmam Muhammed b. İdris EşŞafiî

Soru 8
Hanefilere göre sünnet, ravilerin sayısı bakımından üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu tasnifin dışında kalır?

A) Müekked sünnet
B) Mütevatir sünnet
C) Meşhur sünnet
D) Ahad sünnet

Soru 9
Kişinin bir takım haklara sahip olmaya elverişli bulunması ve sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğine fıkıhta ne ad verilir?

A) İkrah
B) Ehliyet
C) Edille-i Şeriyye
D) Efal-i Mükellefîn

Soru 10
Bir mazaretten dolayı geçici ve özel olmak üzere konulmuş hükümlere ne ad verilir?

A) Mübah
B) Mekruh
C) Ruhsat
D) Azimet

Soru 11
Kur’an’da bir insanın istediği birisine vasiyet edebileceği ifade edilmiştir. Sünnet ise varislere vasiyet edilemeyeceği hükmünü getirmiştir. Yukarıdaki örnek olay sünnetin hangi yönüne örnek oluşturur?

A) Teyit ediciliğine
B) Açıklayıcılığına
C) Sınırlandırıcılığına
D) Kolaylaştırıcılığına

Soru 12
Fıkıh usulüne dair yazılan ilk eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) El-Muhtasar
B) El-Muvatta
C) El-Mebsût
D) Er-Risale

Soru 13
Caferî mezhebi, fıkhî görüş bakımından genel olarak hangi mezhebe daha yakındır?

A) Hanefî
B) Malikî
C) Şafiî
D) Hanbelî

Soru 14
Ebu Hanife’nin fıkha dair görüşlerini “Zahirü’r-Rivaye” adı ile derleyen öğrencisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İmam Züfer
B) İmam Yusuf
C) İmam Serahsi
D) İmam Muhammed

Soru 15
Anne karnındaki ceninin vücub ve eda ehliyeti ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Vücub Ehliyeti Eda Ehliyeti

A) Vücub Ehliyeti : Eksik  –  Eda Ehliyeti: Yok
B) Vücub Ehliyeti : Tam  –  Eda Ehliyeti:  Yok
C) Vücub Ehliyeti : Tam  –  Eda Ehliyeti:  Eksik
D) Vücub Ehliyeti : Eksik  –  Eda Ehliyeti:  Tam

Soru 16
Fıkıh literatüründe “avaruzu’lehliyye” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilir?

A) Eda Ehliyeti
B) Vücub Ehliyeti
C) Ehliyet Şartları
D) Ehliyet Engelleri

Soru 17
Aşağıdaki ibadetlerden hangisi belli bir vakitte yapılması şart olmayan farzlara örnektir?

A) Oruç tutmak
B) Hacca gitmek
C) Zekât vermek
D) Namaz kılmak

Soru 18
Rükû, secde gibi rükûnlerinden birisi terk edilen namazın hükmü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Batıl
B) Sahih
C) Tahrimen Mekruh
D) Tenzihen Mekruh

Soru 19
Aşağıdaki konulardan hangisi Kur’an’da yer almaz?

A) Miras taksimi
B) Boşanma ile ilgili bazı hükümler
C) Borçların yazılmasına dair tavsiye
D) Hangi mallardan ne kadar zekât verileceği

Soru 20
Kötülüğe neden olan kapının kapatılması anlamına gelen şer’î delil aşağıdakilerden hangisidir?

A) İstishab
B) İstihsan
C) Sedd-i zeraî
D) Mesalih-i Mürsele

1.A 2.C 3.B 4.D 5.B 6.C 7.B 8.A 9.B 10.C 11.C 12.D 13.A 14.D 15.A 16.D 17.C 18.A 19.D 20.C