Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
“Din, mezhep, etnik köken, asalet, servet, makam vb. gözetilmeksizin kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesidir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hak
B) Eşitlik
C) Ödev
D) Özgürlük

Soru 2
T.C. Anayasası’nda yer alan “Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” ifadesiyle hangi hak anayasal güvenceye kavuşturulmuştur?

A) Seçme ve seçilme hakkı
B) Mülkiyet edinme hakkı
C) Dilekçe hakkı
D) Yaşama hakkı

Soru 3
• Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
• Benzer suçlara benzer cezalar verilmesi
Verilenler aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilgilidir?

A) Adalet
B) Egemenlik
C) Laiklik
D) Kamuoyu

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi ‘’hukuk devleti’’ olmanın gereklerindendir?

A) Ekonomik büyüme ve kalkınma
B) İdarenin hukuka bağlılığı
C) Sosyal güvenlik
D) Gelir adaleti

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükümeti denetleme yollarından biri değildir?

A) Soru
B) Gensoru
C) Özel görüşme
D) Meclis araştırması

Soru 6
“Demokrasi” kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvetler birliği
B) Halk iktidarı
C) Adalet
D) Devlet

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminde ortaya çıkan düşüncelerden biri değildir?

A) Ulus devlet düşüncesi
B) Liberal devlet anlayışı
C) Doğal hukuk düşüncesi
D) Dine dayalı devlet anlayışı

Soru 8
Çağdaş toplumlarda halkın doğrudan ülke yönetimine katılması mümkün olmadığından, vatandaşların seçimler yoluyla ve seçilen milletvekilleri aracılığıyla ülke yönetimine belli ölçüde katılmaları sağlanır.
Bu açıklama aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A) Çoğulculuk
B) Sosyal devlet
C) Temsili demokrasi
D) Bireysel özgürlük

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi siyasi partilerin işlevlerinden değildir?

A) Halkı eğitmesi
B) İktidarı eleştirip, denetlemesi
C) Ülkeyi yönetecek lider kadroları eğitmesi
D) Farklı düşünce gruplarını birbirine düşürerek toplumda kaos oluşturması

Soru 10
Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır?

A) 1928
B) 1942
C) 1946
D) 1955

Soru 11
Batılı Devletlerin dayatmaları sonucunda 1856 yılında Müslümanlarla gayrimüslümler arasında vergi, eğitim, kamu hizmetlerine katılma gibi konularda farklılık aşağıdakilerden hangisiyle kaldırılmak istenmiştir?

A) Nizamı cedit
B) Senedi İttifak
C) Birinci meşrutiyet
D) Islahat fermanı

Soru 12
Ülkemizde yasaların Anayasa’ya uygunluğu için yargısal denetim aşağıdaki anayasalardan hangisinde ilk kez getirilmiştir?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982

Soru 13
Birleşmiş Milletler Örgütü hangi yıl kurulmuştur?

A) 1942
B) 1945
C) 1955
D) 1960

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
B) İnsan Hakları Komitesi
C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
D) İşkenceye Karşı Komite

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası sivil toplum kuruluşlarından değildir?

A) Türk Demokrasi Vakfı
B) Uluslararası Af Örgütü
C) Uluslararası PEN Kulübü
D) Uluslararası Hukuk Komisyonu

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda demokrasilerde karşılaşılan sorunlardan değildir?

A) Savaşlar
B) Uluslararası terör
C) Hızlı toplumsal değişme
D) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının giderilmesi

Soru 17
Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine ne ad verilir?

A) Reform
B) İnkılap
C) Bilimsellik
D) Gelenekçilik

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından biridir?

A) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
B) Saltanatın kaldırılması
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Harf inkılabı

Soru 19
“Halkçılık” ilkesi aşağıdakilerden öncelikle hangisini ifade eder?

A) Toplumda hiçbir kişiye ya da gruba ayrıcalık tanınmaması
B) Çağdaş medeniyet seviyesinin yakalanması
C) Egemenlik hakkının tek bir kişiye ait olması
D) Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması

Soru 20
Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilen sürekli gelişmeye ve değişmeye elverişli bir toplum yapısının oluşturulabilmesini öngören Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Halkçılık
B) Milliyetçilik
C) İnkılapçılık
D) Cumhuriyetçilik

1.B 2.D 3.A 4.B 5.C 6.B 7.D 8.C 9.D 10.C 11.D 12.C 13.B 14.A 15.A 16.D 17.A 18.B 19.A 20.C