Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 5

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 2. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir?

A) Hak
B) Görev
C) Eşitlik
D) Özgürlük

Soru 2
’’Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.’’Aşağıdakilerden hangisi katılma haklarındandır?

A) Grev hakkı
B) Basın özgürlüğü
C) Sendika kurma hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi adaletle ilgili söylendiğinde yanlış olur?

A) Benzer suçlara benzer cezaların verilmesi
B) Herkesin yasalar karşısında eşit sayılması
C) Devleti yönetenlere ayrıcalıklı davranılması
D) Vatandaşların ‘’nimette ve külfette’’ eşit olmaları

Soru 4
• Kuvvetler ayrımı
• Demokratik rejim
• Kanun önünde eşitlik
• İdarenin hukuka bağlığı
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A) Totaliter devlet
B) Hukuk devleti
C) Sosyal devlet
D) Yasa devleti

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi sosyal devlet anlayışının gereklerindendir?

A) Kanun önünde eşitlik
B) İnanç ve ibadet özgürlüğü
C) Mahkemelerin bağımsızlığı
D) Ekonomik büyüme ve kalkınma

Soru 6
Yargı organının yasama organını denetlemesi aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?

A) Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu
B) Anayasa Mahkemesi
C) Yargıtay
D) Meclis

Soru 7
1921 Anayasasının temel özelliği aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Kuvvetler birliği esasına dayanması
B) Kuvvetler ayrılığı ilkesini benimsemesi
C) Temel hakların güvenceye kavuşturulması
D) İnsan haklarına dayalı devlet anlayışını benimsemesi

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi demokratik siyasal sistemin temel ilkelerindendir?

A) Temsil esasına dayanması
B) Kuvvetler birliğini esas alması
C) Devleti başlı başına bir amaç olarak görmesi
D) Hükümetin siyasal gücünün hiçbir şekilde sınırlandırılmaması

Soru 9
Türkiye’de seçme ve seçilme yaşı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1818
B) 1820
C) 1825
D) 2030

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin çoğulculuk ilkesiyle çelişir?

A) Kültürel tekelciliği dışlaması
B) Birden fazla siyasi partinin olması
C) Hoşgörü ve farklılıklara saygılı olunması
D) Azınlıkta kalanların haklı talep ve isteklerinin göz ardı edilmesi

Soru 11
• İlk Osmanlı anayasası özelliğini taşır.
• Anayasa ile ‘’meclisi Umumi’’ adında bir meclis kurulmuştur.
• ‘’Meclisi Ayan’’ ve ‘’Meclisi Mebusan’’ adında iki meclisten oluşur.
Verilenler aşağıdakilerden hangisinin temel özelliklerindendir?

A) 1924 Anayasası
B) 1921 Anayasası
C) 1908 II. Meşrutiyet
D) 1876 Kanuni Esasi

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi demokrasi ve insan haklarının gerçekleştirilmesinde karşılaşılan engellerdendir?

A) Toplumda hoşgörüsüzlüğün artması.
B) Torpil ve adam kayırmacılığın azalması
C) Kamu düzeni ve temel haklar arasındaki dengenin kurulması.
D) Devletin eğitim, sağlık ve yatırımlara yeterli kaynak aktarması.

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Millet Örgütü bünyesinde bulunan komite ve kuruluşlardandır?

A) Avrupa Konseyi
B) Apartheid’a Karşı Grup
C) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi
D) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı

Soru 14
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Mahkemenin aracılığı ile taraflar arasında dostça çözüm süreci başlatılabilir.
B) Mahkemeye başvuru için iç hukuk yollarının tüketilmiş olması gerekir.
C) Mahkemenin yaptırımı hapis cezası şeklindedir.
D) Üye devletlerden seçilen yargıçlardan oluşur.

Soru 15
Çevre kirliliğinin önlenmesi için uluslararası düzeyde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası PEN kulübü
B) Türk Demokrasi Vakfı
C) Green Peace
D) Mazlumder

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının korunması konusunda karşılaşılan sorunlardandır?

A) Uluslararası terör
B) Bölgeler arası dengeli kalkınma
C) Bilim ve teknolojinin dengeli kullanımı
D) Hukuk kurallarının toplumsal değişime anında cevap vermesi.

Soru 17
15. yüzyılda Avrupa’da ortaya çıkan, Antik çağın eleştirici ve sorgulayıcı tutumuna yönelen anlamı yeniden doğuş olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnkılap
B) Devrim
C) Rönesans
D) Reform

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Atatürk İnkılabının amaçlarından değildir?

A) Barışın kalıcılığını sağlamak
B) Federal bir devlet yapısı oluşturmak
C) Halk egemenliğine dayalı bir sistem kurmak
D) Vatanın bağımsızlığı ve Milletin özgürlüğünü gerçekleştirmek

Soru 19
Birlikte yaşama duygusu zayıf olan toplumlarda aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Ülkeyi başarıya ulaştırma çabasının azalması
B) İç savaş çıkma ihtimalinin artması
C) İnsan hakları ihlallerinin artması
D) Hoşgörünün artması

Soru 20
• Çağdaş medeniyetler seviyesini yakalamak
• Kuru kuruya taklitçilik yapmamak
• Çağın gereklerine uygun kurum ve kuralları oluşturmak
Verilen özellikler aşağıdaki ilkelerden öncelikle hangisinin temel amaçlarındandır?

A) Laiklik
B) İnkılapçılık
C) Milliyetçilik
D) Cumhuriyetçilik

1.A 2.D 3.C 4.B 5.D 6.B 7.A 8.A 9.C 10.D 11.D 12.A 13.B 14.C 15.C 16.A 17.C 18.B 19.D 20.B