Dem. ve İnsan Hak. 2 – Test 1

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2014 – 1. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi insan haklarının özelliklerinden değildir?

A) Vazgeçilmez olması
B) Doğuştan kazanılması
C) Dokunulmaz olması
D) Devredilebilir olması

Soru 2
I- Hümanizm düşüncesi II- Doğal haklar anlayışı III- Kuvvetler ayrılığı prensibi Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri insan hakları düşüncesinin gelişmesinde etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Vatandaşların ülke yönetimine katılmasını sağlayan hak hangisidir?

A) Dilekçe hakkı
B) Eğitim ve öğrenim hakkı
C) Yaşama hakkı
D) Seçme ve seçilme hakkı

Soru 4
Hukuk kurallarının tüm kişileri, kurumları ve devlet organlarını bağlaması öncelikle aşağıdakilerden hangisinin gereğidir?

A) Hukuk devletinin
B) Üniter devletin
C) Sosyal devletin
D) Laik devletin

Soru 5
“Kuvvetler ayrımı” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Her devletin kendi vatandaşlarının haklarını uluslararası normlara göre koruması
B) Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız olması
C) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması
D) Kişilerin yasalar karşısında eşit muamele görmesi

Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin hükûmeti denetleme yollarından biri değildir?

A) Meclis dışı araştırma
B) Genel görüşme
C) Gensoru
D) Soru

Soru 7
“Demokrasi“ kavramının kelime anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kamu hizmeti
B) Halk iktidarı
C) Ayrıcalık
D) Azınlık

Soru 8
Aşağıdaki seçimlerle ilgili uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin kurulmasını sağlayan bir unsur değildir?

A) Gizli oy
B) Kısıtlı oy
C) Genel oy
D) Açık sayım

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi çoğulcu demokrasinin gereklerindendir?

A) Toplumun genelinde kabul görmeyen düşüncelerin yasaklanması
B) Bireylerin sivil toplum örgütlerine katılımlarının engellenmesi
C) Toplumda farklı inanç ve düşüncelere saygı gösterilmesi
D) Toplumda sadece çoğunluğun istek ve beklentilerinin dikkate alınması

Soru 10
• Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması,
• Yasaların yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlaması,
• Yargının hür ve bağımsız olması, demokrasinin hangi ilkesinin gereğidir?

A) Çoğulculuk ve katılım
B) Seçimler ve temsil
C) Kuvvetler ayrımı
D) Hukukun üstünlüğü

Soru 11
Ülkemizde çok partili ilk seçim hangi yılda yapılmıştır?

A) 1938
B) 1942
C) 1946
D) 1950

Soru 12
Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi.
B) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması.
C) Ailenin geleceğiyle ilgili kararlarda aile bireylerinin tamamının görüşünün alınması.
D) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması.

Soru 13
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“ hangi yılda imzalanmıştır?

A) 1928
B) 1938
C) 1948
D) 1958

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Birleşmiş Milletler Örgütü bünyesinde yer almaz?

A) Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
B) Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Komitesi
C) Kadınlara Karşı Ayrımcılığın Kaldırılması Komitesi
D) İşkenceye Karşı Komite

Soru 15
Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Hukuk Komisyonu
C) Green Peace (yeşil barış) Örgütü
D) Uluslararası PEN Kulübü

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi, insan haklarının korunmasına engel oluşturur?

A) Bilim alanındaki gelişmelerin kontrollü kullanımı
B) Hızlı toplumsal değişmenin olumsuz etkilerinin önlenmesi
C) Terörle uluslararası düzeyde mücadele edilmesi
D) Bölgeler arası kalkınmışlık farklarının olması

Soru 17
“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Aydınlanma
B) Hukuk
C) Otokrasi
D) Teokrasi

Soru 18
“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.” Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform
B) Devrim
C) Çağdaşlaşma
D) Kamuoyu

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

A) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulması
B) Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
C) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
D) Halkın eşit olması

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi siyasal alanda yapılmış Atatürk inkılaplarından biridir?

A) Harf inkılabı
B) Soyadı Kanunu’nun kabul edilmesi
C) Medeni Kanun’un kabulü
D) Saltanatın kaldırılması

1.D 2.D 3.D 4.A 5.B 6.A 7.B 8.B 9.C 10.D 11.C 12.D 13.C 14.A 15.C 16.D 17.A 18.B 19.B 20.D