Dem. ve İnsan Hak. 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Belli bir hukuk düzeni içerisinde, hukuk kurallarının kişilere belli yönde davranmaya izin vermesi, belli şeyleri istemeye yetkili kılması hangi kavramla ifade edilir?

A) Hak
B) Eşitlik
C) Özgürlük
D) Kamuoyu

Soru 2
“Kişileri, devlete ve topluma karşı koruyan hak ve özgürlüklere koruyucu haklar denir.”
Aşağıdakilerden hangisi, T.C. Anayasası’nın “Kişinin Hak ve Ödevleri” başlığı altında sayılmış olan koruyucu haklardandır?

A) Dinlenme hakkı
B) Vatandaşlık hakkı
C) Eğitim ve öğrenim hakkı
D) Konut dokunulmazlığı hakkı

Soru 3
‘’Sosyal devlet’’ olmanın gerekleri hangisinde verilmiştir?

A) Ekonomik büyüme ve kalkınma
B) İdarenin hukuka bağlılığı
C) Kanun önünde eşitlik
D) Kuvvetler ayrımı

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi devletin varlığı için zorunlu ögelerden değildir?

A) Halk
B) Ülke
C) Eşitlik
D) Egemenlik

Soru 5
Ülkemizde kanunların anayasaya uygunluğunu denetleyen yüksek mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anayasa Mahkemesi
B) Askeri Yargıtay
C) Sayıştay
D) Yargıtay

Soru 6
Ülkemizde ’’İnsan haklarına dayalı devlet’’ anlayışı aşağıdaki anayasalardan hangisinde yer almıştır?

A) 1921
B) 1924
C) 1961
D) 1982

Soru 7
“Toplumsal sözleşme” anlayışını savunarak demokrasi fikrinin gelişmesine katkı sağlayan 18. yüzyılda yaşamış Fransız düşünürü aşağıdakilerden hangisidir?

A) M. Luther
B) G.Bruno
C) J.Bodin
D) J. J. Rousseau

Soru 8
Seçimlerle ilgili aşağıdaki uygulamalardan hangisi demokratik toplum düzeninin gelişmesine katkı sağlayan bir unsur değildir?

A) Genel oy
B) Kısıtlı oy
C) Gizli oy
D) Açık sayım

Soru 9
• Yasaların yasama, yürütme, yargı organlarını bağlaması
• Temel hak ve özgürlüklerin anayasal güvenceye kavuşturulması
• Yargının hür ve bağımsız olması
Yukarıda verilenler demokrasinin hangi ilkesinin gereklerindendir?

A) Laiklik
B) Hukukun üstünlüğü
C) Seçimler ve temsil
D) Çoğulculuk ve katılım

Soru 10
Demokratik yaşam tarzını benimsemiş olan bireylerden aşağıdaki davranışlardan hangisi beklenmez?

A) Farklı düşünce ve özelliklere sahip insanlara hoşgörü göstermesi
B) İlgi alanlarına uygun sivil toplum örgütleri içinde yer alması
C) Ailenin geleceğiyle ilgili kararlarda aile bireylerinin tamamının görüşünün alınması
D) Kendi hakları çiğnendiğinde pasif durumda kalması

Soru 11
Padişah II. Mahmut döneminde padişahın yetkilerini sınırlayarak, padişahı belli yönde davranmaya zorlayan belge aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1876 Anayasası
B) Senedi İttifak
C) Islahat Fermanı
D) Gülhane Hattı Hümayunu

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi 1921 Anayasası döneminde çıkartılan kanunlardan değildir?

A) Hilafetin kaldırılması
B) Tevhidi Tedrisat Kanunu
C) Milletvekilliliği ve askerliğin aynı kişide birleşmemesi
D) Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi

Soru 13
“İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi“ hangi yılda imzalanmıştır?

A) 1928
B) 1938
C) 1948
D) 1958

Soru 14
Çalışma saatlerinin azaltılması, çalışma ücretlerinin artırılması, çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanması gibi alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Uluslararası PEN Kulübü
B) Uluslararası Çalışma Örgütü
C) Uluslararası Af Örgütü
D) Uluslararası Kızılhaç Komitesi

Soru 15
Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Hukuk Komisyonu
C) Green Peace (yeşil barış) Örgütü
D) Uluslararası PEN Kulübü

Soru 16
Avrupa Birliği, üyelerinden ve Birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili belli kriterleri sağlamasını istemektedir.
Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

A) Kopenhag
B) Paris
C) Sofya
D) Atina

Soru 17
“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”
Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

A) Aydınlanma
B) Hukuk
C) Otokrasi
D) Teokrasi

Soru 18
“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform
B) Devrim
C) Kamuoyu
D) Çağdaşlaşma

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

A) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulması
B) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
C) Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
D) Halkın eşit olması

Soru 20
T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik

1.A 2.D 3.A 4.C 5.A 6.C 7.D 8.B 9.B 10.D 11.B 12.D 13.C 14.B 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D