Dem. ve İnsan Hak. 1 – Test 1

Soru 1
Kişilerin başkalarına zarar vermeden, herhangi bir kısıtlamaya tabi olmaksızın diledikleri gibi davranabilmeleri hangi kavramla açıklanır?

A) Eşitlik
B)Özgürlük
C) Hukuk
D) Adalet

Soru 2
Kişinin siyasal gücün kullanılmasına katılmasını sağlayan haklara katılma hakları denir.Aşağıdakilerden hangisi bu haklardan değildir?

A) Vatandaşlık hakkı
B) Sendika kurma hakkı
C) Seçme ve seçilme hakkı
D) Kamu hizmetlerine girme hakkı

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi şehir (site) devletlerinin özelliklerinden değildir?

A) Mesleki ve teknik iş bölümünün yaygınlaşması
B) Toplumsal sınıfların ortaya çıkması
C) Yönetenyönetilen ayrımının bulunmaması
D) Askerlik, yöneticilik gibi mesleklerin ortaya çıkması

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

A) Kuvvetler ayrımı
B) Kanun önünde eşitlik
C) İdarenin hukuka bağlılığı
D) Yargının yürütmeye bağlılığı 44

Soru 5
• Ekonomik kalkınma ve yoksullukla mücadele
• Gelir adaleti ve eşitlik
• Fırsat eşitliği
• Sosyal güvenlikVerilenler aşağıdakilerden hangisinin gereklerindendir?

A) Sosyal devlet
B) Kuvvetler ayrımı
C) Hukuk devleti
D) Mahkemelerin bağımsızlığı

Soru 6
Devlet erkinin tek bir kişinin veya grubun eline geçmesini önlemek ve yargı bağımsızlığını sağlamak için 18.yy’da yaşamış olan Montesquieu tarafından savunulan ilke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kuvvetler birliği
B) Kuvvetler ayrılığı
C) Pozitif hukuk
D) Laiklik

Soru 7
Adaleti, şerefli yaşama, herkese payına düşeni verme ve kimseye zarar vermeme olarak tanımlayan düşünür hangisidir?

A) Grotius
B) Platon
C) Hobbes
D) Kant

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti devlet sisteminin dayandığı temel esaslardan değildir?

A) Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması
B) Üniter devlet yapısı ve laiklik
C) Yasaların sadece yasama ve yürütme organlarını bağlaması
D) Yurtta ve dünyada barış

Soru 9
“Hukuk devleti” “polis devleti” nin karşıtı olarak kullanılan bir ifadedir.Burada “polis devleti” kavramı hangi anlamda kullanılmaktadır?

A) Kamu düzenini sağlamak için hukuka uyan devlet.
B) Sorunların çözümünde devleti hakem olarak gören anlayış.
C) Kişilerin davranışlarına müdahalede bulunmayan devlet.
D) Kamu düzenini sağlamak için hukuk dışı yollara başvuran devlet.

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti olmanın gereklerinden değildir?

A) Temel hak ve özgürlüklerin güvence altında olması
B) Devlet faaliyetlerinin belirsizliği
C) İdarenin mali sorumluluğu
D) Kanun önünde eşitlik

Soru 11
Sosyal devlet; kişiler, sosyal sınıf ve zümreler ile farklı din ve mezheplere mensup olanları öncelikle yasalar karşısında eşit muamele görmelerini sağlama ve kişilerin mensup oldukları sınıf, zümre, ırk, din veya mezhep nedeniyle ya da sahip oldukları ekonomik güçten dolayı ayrıcalıklı muamele görmelerini engellemeye çalışması sosyal devletin aşağıda verilen görevlerinden öncelikle hangisinin gereği olan uygulamalardır?

A) Ekonomik büyüme ve kalkınma
B) Tam istihdam ve işsizlikle mücadele
C) Sosyal denge ve barışı sağlamak
D) Sosyal güvenlik

Soru 12
Anayasaya göre, idarenin hukuka uygunluğunun, düzenli ve verimli şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla, Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak kurulan kurul aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan Hakları İnceleme Kurulu
B) Yüksek Denetleme Kurulu
C) Devlet Denetleme Kurulu
D) Kamu Güvenliği Kurulu

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

A) Demokrasilerde hükümetin siyasal gücü anayasa ile sınırlıdır.
B) Demokrasi çoğunluğun tüm istek ve taleplerinin karşılandığı bir yönetim biçimidir.
C) Yasama, yürütme ve yargı organları birbirlerinin alanlarına müdahale edemeyecek biçimde ayrılmışlardır.
D) Demokrasilerde insanlar yasalar önünde ve kamu hizmetinden yararlanma bakımından eşit sayılırlar.

Soru 14
Bir yönetim biçimi olarak demokrasiyi ilk uygulayan uygarlık olarak Yunanlılar kabul edilir. Eski Yunan’da uygulanan demokrasiye ait aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Atina dışında yaşayanlar da oy kullanabiliyordu.
B) Atina meclisi aynı zamanda yargılama görevini de yürütüyordu.
C) Mutlak anlamda ekonomik ve politik bir eşitlik sağlanıyordu.
D) Toplumun yarısını oluşturan kadınların oy kullanma hakları yoktu.

Soru 15
Çevre kirlenmesinin önlenmesi için dünyada faaliyet gösteren uluslararası sivil toplum kuruluşu hangisidir?

A) Uluslararası Kızılhaç Komitesi
B) Uluslararası Hukuk Komisyonu
C) Green Peace (yeşil barış) Örgütü
D) Uluslararası PEN Kulübü

Soru 16
Avrupa Birliği, üyelerinden ve Birliğe dahil olmak isteyen ülkelerden demokrasi ve insan haklarıyla ilgili belli kriterleri sağlamasını istemektedir.
Bu kriterler hangi Avrupa şehrinin ismiyle ifade edilmektedir?

A) Kopenhag
B) Paris
C) Sofya
D) Atina

Soru 17
“Bireylerin ya da toplumların günlük yaşamı düzenleyen kuralları, devletin işleyişine ilişkin yapıları akla, özgür düşünceye, eleştiri ve sorgulamaya dayanarak oluşturmalarıdır.”
Verilen düşünce aşağıdakilerden hangi kavramla ifade edilir?

A) Aydınlanma
B) Hukuk
C) Otokrasi
D) Teokrasi

Soru 18
“Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Reform
B) Devrim
C) Kamuoyu
D) Çağdaşlaşma

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi halkçılık ilkesinin gereği olan bir durum değildir?

A) Halkın egemenliğine dayalı bir yönetim oluşturulması
B) Halk arasında sosyal dayanışmanın olması
C) Bazı kişi ya da gruplara ayrıcalık tanınması
D) Halkın eşit olması

Soru 20
T.C Devletinin kurulduğu dönemde özel teşebbüsün gerekli olan atılımları başaramamış olması nedeniyle devletin kalkınmasına hız veren yatırımlar aşağıdaki ilkelerden hangisiyle gerçekleşmiştir?

A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik

1.B 2.B 3.C 4.D 5.A 6.B 7.D 8.C 9.D 10.B 11.C 12.C 13.B 14.D 15.C 16.A 17.A 18.B 19.C 20.D