Biyoloji 8 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I İklim
II Beslenme
III Sosyoekonomik durum
Tek yumurta ikizlerinde, genetik yapı aynı olmasına rağmen dış görünüşlerinde bazı farklılıklar olabilmektedir. Yukarıdakilerden hangileri bu farklılığın oluşmasında etkilidir?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 2
Bireyin sahip olduğu genlerin toplamına ne denir?

A) Genotip
B) Fenotip
C) Alel gen
D) Homolog kromozom

Soru 3
Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

A) Bireyin sahip olduğu genlerden çekinik olanları anneden gelir.
B) Genlerin kromozom üzerinde bulunduğu bölüme lokus denir.
C) Heterozigot genotipe sahip bireyin fenotipinde baskın genin etkisi görülür.
D) Bir karakterin iki ya da daha fazla farklı şekline alel gen denir.

Soru 4
Heterozigot sarı tohumlu bir bezelyeden, yeşil renk genini içeren gamet oluşma oranı % kaçtır? (Bezelyelerde sarı tohumluluk yeşil tohumluluğa baskındır.)

A) 75
B) 50
C) 25
D) 0

Soru 5
Bir karakter bakımından melez bireylerin çaprazlanmasındaki genotipik ayrışım oranı aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) 1:1
B) 3:1
C) 1:2:1
D) 9:3:3:1

Soru 6
Vücut hücrelerinin kromozom dağılımı 2n = 6+xy şeklinde gösterilen sirke sineği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

A) Bireyin cinsiyeti yoktur.
B) Vücut hücrelerinde 8 otozom vardır.
C) Eşey hücrelerinde 1 gonozom vardır.
D) Eşey hücrelerinde 4 çift kromozom bulunur.

Soru 7
I Yumurta
II Sperm
III Eşey ana hücresi
Yukarıdakilerden hangileri insanda mayoz bölünme sonucu oluşup, vücut hücrelerinin yarısı kadar kromozom taşır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
İnsanda;
I 21+x
II 23+x
III 22+x
kromozomlu yumurta hücrelerinden hangileri mayoz bölünmede ayrılmama sonucu oluşur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
İnsanda, doğumdan sonraki ilk beş gün içerisinde bebeğe uygulanan test ile erken teşhis edilebilen, enzim eksikliğine bağlı olarak zeka gelişimini olumsuz etkileyen kalıtsal hastalık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hemofili
B) Albinizm
C) Fenilketonüri
D) Orak hücreli anemi

Soru 10
Hemofili hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Kalıtsal bir hastalıktır.
B) Y kromozomu üzerinde taşınır.
C) Erkeklerde daha çok görülür.
D) Çekinik bir özellik gösterir.

Soru 11
İnsanlarda renk körlüğü geni X kromozomu üzerinde taşınıp çekinik özellik gösterdiğine göre, renk körü bir dişinin genotipi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) XRXR
B) XRXr
C) XrXr
D) XRY

Soru 12
I Gen mutasyonları
II Nokta mutasyonları
III Kromozom mutasyonları
Yukarıdakilerden hangileri, gende bir nükleotidin değişmesi ile oluşan ve yalnız bir aminoasidin şifrelenmesini etkileyen mutasyondur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi popülasyonun tanımıdır?

A) Bir bireyin kalıtsal yapısıdır.
B) Bir genin frekansının hesaplanmasında, matematiğin genetiğe uygulanmasıdır.
C) İnsanlar tarafından ırk veriminin arttırılması amacıyla, gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesidir.
D) Belirli bir alanda yaşayan, kendi aralarında çiftleşebilme yeteneğine sahip olan aynı türün bireylerinin oluşturduğu topluluktur.

Soru 14
HardyWeinberg kuralı hangi popülasyonlar için geçerlidir?

A) Kararlı popülasyonlar
B) Kararsız popülasyonlar
C) Küçülen popülasyonlar
D) Büyüyen popülasyonlar

Soru 15
Kararlı bir popülasyonda homozigot baskın birey frekansı 0,09 ise baskın genin frekansı kaçtır?

A) 0,3
B) 0,6
C) 0,9
D) 1,8

Soru 16
İnsanlar tarafından ırk veriminin arttırılması amacıyla gelecek dölün anababalarının seçilerek üretilmesine ne denir?

A) Mutasyon
B) İzolasyon
C) Melez gücü
D) Yapay seleksiyon

Soru 17
I Tıp
II Zooloji
III Arkeoloji
Biyoteknoloji yukarıda verilen bilim dallarından hangileriyle ortak çalışır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 18
Rekombinant DNA aşağıdakilerin hangisiyle elde edilir?

A) Çeşitli yöntemlerle ana DNA zincirinden kesilen parçaların tekrar eski yerine bağlanmasıyla
B) Kesilmiş bir DNA parçacığının yabancı DNA parçacığı ile birleştirilmesiyle
C) DNA’ların küçük parçalara ayrılmasıyla
D) mRNA’ların birbirlerine bağlanmasıyla

Soru 19
I Ligaz enzimi
II Sıcaklık şoku
III Yoğun tuz çözeltisi
Yukarıdakilerden hangilerine maruz bırakılan hücrelerin hücre zarındaki delikler genişler?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 20
Çeşitli yöntemlerle rekombinant DNA’nın hücre zarından, herhangi bir canlı hücreye aktarılmasına ne ad verilir?

A) Fosfataz
B) İzolasyon
C) Transformasyon
D) Restriksiyon endonükleaz

1.D 2.A 3.A 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.C 10.B 11.C 12.B 13.D 14.A 15.A 16.D 17.D 18.B 19.C 20.C