Biyoloji 7 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
I. Yağ
II. Protein
III. Karbonhidrat
Yukarıda verilen organik besinleri, enerji kaynağı olarak hangi sırayla kullanırız?

A) I – II – III
B) III – I – II
C) II – III – I
D) III – II – I

Soru 2
ADP’ye fosfat eklenerek ATP elde edilmesi aşağıdakilerin hangileriyle gerçekleşir?
I. Substrat düzeyde fosforilasyon
II. Oksidatif fosforilasyon
III. Fotofosforilasyon

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi ATP’nin yapısında bulunur?

A) 5 C’lu şeker
B) Deoksiriboz şekeri
C) Timin organik bazı
D) Dört fosfat molekülü

Soru 4
Oksijenli solunum reaksiyonları esnasında yüksek enerjili elektronların ETS’den geçmesi sırasında ATP üretilmesine ne ad verilir?

A) Hidroliz
B) Aktif taşıma
C) Fotofosforilasyon
D) Oksidatif fosforilasyon

Soru 5
Glikoliz reaksiyonları hücrelerin hangi bölümünde gerçekleşir?

A) Zar
B) Çekirdek
C) Sitoplazma
D) Mitokondri

Soru 6
Canlıda endotermik bir reaksiyonun gerçekleşmesi sırasında, aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

A) ATP’den fosfat ayrılır.
B) Ortamdaki ATP miktarı artar.
C) Ortamdaki ADP miktarı sabit kalır.
D) ATP’nin dehidrasyon reaksiyonu gerçekleşir.

Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi klorofilin görevlerinden değildir?

A) Işığı soğurması
B) Bitkiye yeşil renk vermesi
C) Işık reaksiyonlarında ATP sentezinde görev alması
D) Karbon tutma reaksiyonlarında karbon dioksiti bağlaması

Soru 8
Fotosentezin, karbon tutma reaksiyonlarının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gerekli değildir?

A) Uygun ışık
B) Uygun sıcaklık
C) ATP
D) NADPH2

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi CO2 yoğunluğuna göre fotosentez hızını gösteren grafik olabilir?
(F.H. = Fotosentez hızı)

A)
B)
C)
D)

Soru 10
I. Glikoliz, oksijenli ve oksijensiz solunum reaksiyonlarında aynıdır.
II. Glikoliz sonucunda oluşan pirüvik asit oksijenli solunumda sitoplazmada birikerek başka reaksiyonlara girmez.
Yukarıda oksijenli ve oksijensiz solunum ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 11
I. Adenin
II. Deoksiriboz
III. Fosfat grubu
DNA’nın yapısını dört çeşit nükleotit oluşturur. DNA’nın bütün nükleotidlerinde yukarıda verilenlerden hangileri aynıdır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
Tüm canlılarda DNA molekülündeki organik bazların oranları ile ilgili olarak aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

A)
B)
C)
D)

Soru 13
DNA’nın genetik bilgiyi aktardığına dair ilk kanıt, aşağıdaki canlılardan hangisiyle yapılan deneyler sonucunda elde edilmiştir?

A) Bakteri
B) Mantar
C) Bitki
D) Alg

Soru 14
Aşağıda DNA’nın kendisini eşlemesiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Eşleme sırasında enzimler kullanılır.
B) Eşleme yapılırken ATP harcanır.
C) DNA kendini yarı korunumlu eşler.
D) DNA’nın kendini eşlemesi sadece vücut hücrelerinde görülür.

Soru 15
RNA’da bulunan 5 C’lu şekere ne ad verilir?

A) Glikoz
B) Riboz
C) Deoksiriboz
D) Pirüvik asit

Soru 16
DNA’nın yapısında aşağıdaki organik bazlardan hangisi bulunmaz?

A) Adenin
B) Urasil
C) Guanin
D) Sitozin

Soru 17
DNA’nın I. ipliğindeki azotlu organik bazların dizilişi;
G – C – C – T – A – T
şeklinde ise;
II. ipliğindeki organik bazların dizilişi nasıl olmalıdır?

A) C – G – G – A – T – A
B) A – T – T – C – G – C
C) T – A – A – G – C – G
D) G – C – C T – A T

Soru 18
DNA kendini eşlerken aşağıdakilerden hangisi tüketilir?

A) Urasil nükleotit
B) Riboz şekeri
C) ATP
D) Enzim

Soru 19
5 serin, 4 tirozin ve 3 valin amino asidin kullanıldığı bir protein sentezi sırasında kaç peptit bağı kurulmuştur?

A) 10
B) 11
C) 12
D) 13

Soru 20

Yukarıda şematize edilmiş reaksiyona göre; Gen 2 mutasyona uğrarsa aşağıdaki durumlardan hangisinin olması beklenmez?

A) A maddesinden B maddesi üretilmez.
B) B maddesinin miktarı artar.
C) Enzim 2 sentezlenemez.
D) A maddesinin miktarı artar.

1.B 2.D 3.A 4.D 5.C 6.A 7.D 8.A 9.D 10.A 11.C 12.C 13.A 14.D 15.B 16.B 17.A 18.C 19.B 20.B