Biyoloji 7 – Test 1

Ders Listesi Öneri & Düşünce
Cevap Anahtarına Git

Soru 1
ATP molekülünün yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

A) Su
B) Riboz
C) Adenin
D) Fosfat

Soru 2
I ATP’den ADP oluşabilir.
II ADP’den ATP oluşabilir.
Yukarıda canlı bir hücredeki ATP reaksiyonu ile ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış

Soru 3Kaynak: tembelogrenci.com
Aşağıda verilenlerden hangisi ekzotermik reaksiyona örnektir?

A) Sinirsel iletim
B) Oksijenli solunum
C) Aktivasyon enerjisi
D) Genetik bilgi aktarımı

Soru 4
I Glikoz
II Amonyak
III Hidrojen sülfür
Kemosentetik ototrof canlılar, organik besin sentezi için gerekli olan kimyasal enerjiyi, yukarıda verilenlerin hangilerini okside ederek elde ederler?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 5
Ökaryot canlılarda oksijenli solunumun gerçekleştiği organel aşağıdakilerden hangisidir?

A) Golgi aygıtı
B) Kloroplast
C) Ribozom
D) Mitokondri

Soru 6
Oksijenli solunumda 1 molekül glikoz sitoplazmada aşağıda verilenlerden hangisine kadar parçalanır?

A) Pirüvat
B) Sitrik asit
C) Sitokroma
D) Oksaloasetik asit

Soru 7
Krebs çemberi reaksiyonları, pirüvik asitten 2 C’lu asetil CoA oluşmasıyla başlar. Asetil CoA oluşması ortamda hangi molekülün olduğunu gösterir?

A) Hidrojen
B) Oksijen
C) Karbondioksit
D) Sitrik asit

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi elektron taşıma sisteminin (ETS) elemanlarından biri değildir?

A) Koenzim Q
B) Sitokrom C
C) Sitokrom a3
D) Asetil CoA

Soru 9
Eğer bir çift hidrojene ait elektronlar ETS’ye NAD ile ulaştırılırsa her bir çift hidrojen atomuna karşılık kaç ATP sentezlenir?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi fotosentez ve oksijenli solunumun ortak yönlerindendir?

A) ATP sentezlenmesi
B) Sürekli olması
C) Klorofilli hücrelerde gerçekleşmesi
D) Hammadde olarak CO2 ve H2O kullanılması 40

Soru 11Bu İçerik: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
I Adenin
II Timin
III Sitozin
Yukarıdaki organik bazlardan hangileri pirimidin bazları olup, tek halkadan oluşan bir molekül yapısına sahiptir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 12
biyo-7-1-12
aşağıdaki moleküllerden hangisinin yapısında bulunur?

A) DNA
B) RNA
C) FAD
D) NAD

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir canlının gelişmişlik derecesini gösterir?

A) Hücrelerinde sitoplazmanın olması
B) Hücrelerinin zarla çevrili olması
C) Nükleik asitlerin çekirdeğin içinde bulunması
D) Yaşaması için gerekli besinlerle beslenmesi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi DNA’nın yapısında bulunmaz?

A) Fosfat grubu
B) Adenin organik bazı
C) Guanin organik bazı
D) 5 C’lu riboz şekeri

Soru 15
30 nükleotitten oluşan bir DNA molekülünde 10 adenin nükleotit varsa, bu DNA molekülündeki toplam hidrojen bağı sayısı kaçtır?

A) 15
B) 30
C) 35
D) 45

Soru 16
DNA’nın kendini eşlemesi olayına ne ad verilir?

A) Replikasyon
B) Fosforilasyon
C) Transkripsiyon
D) Translasyon

Soru 17Bu Test: www.tembelogrenci.com dan Alınmıştır
Bir canlının protein sentezinde görev alan amino asitlerin dizilişi serinserinvalinlösinvalintriptofan şeklinde ise bu protein sentezinde en az kaç çeşit tRNA görev yapar?

A) 3
B) 4
C) 5
D) 6

Soru 18
DNA’daki genetik bilgiye uygun olarak tRNA aracılığı ile protein sentezlenmesine ne ad verilir?

A) Sentral doğma
B) Transkripsiyon
C) Replikasyon
D) Oksidatif fosforilasyon

Soru 19
Bir DNA’nın tek ipliği üzerindeki nükleotit dizilişi ATGAAT şeklinde ise buna göre tRNA’daki antikodon nükleotidlerinin dizilişi hangisi gibi olur?

A) A T G A A T
B) U A C U U A
C) T A C T T A
D) A U G A A U

Soru 20
Bir protein sentezinde 60 amino asit reaksiyona girdiğine göre, kaç tane su molekülü oluşmuştur?

A) 58
B) 59
C) 60
D) 61

1.A — 2.C — 3.B — 4.C — 5.D — 6.A — 7.B — 8.D — 9.C — 10.A — 11.C — 12.B — 13.C — 14.D — 15.C — 16.A — 17.B — 18.A — 19.D — 20.B