Biyoloji 6 – Test 9

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi yassı kemikler grubunda değerlendirilir?

A) Uyluk kemiği
B) Kaval kemiği
C) Çene kemikleri
D) Kaburga kemikleri

Soru 2
Aşağıda verilen kemik çeşitlerinden hangisi, yapısında sarı ilik kanalı ve sarı ilik bulundurması ile diğerlerinden ayrılır?

A) Kafatası kemiği
B) Omurga kemiği
C) Baldır kemiği
D) Ayak bilek kemiği

Soru 3
Huxley’in kayan iplikler hipotezine göre, çizgili bir kasın kasılması sırasında,
I. A bandının boyu kısalır
II. H bandı kaybolur.
III. Sarkomerin boyu uzar.
verilenlerden hangileri gerçekleşir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 4
I. Sarkoplazmik retikulumdan aktin ve miyozinler arasına Ca+2 salgılanır.
II. Motor sinirin akson ucundan asetil kolin salgılanır.
III. ATPaz’ın etkinliğiyle ATP’nin hidrolizi gerçekleşir.
IV. Aktin iplikler miyozin üzerinden kayar.
Çizgili bir kasın kasılması sırasında verilen olaylar aşağıdaki hangi sıraya göre gerçekleşir?

A) I – III – II – IV
B) II – I – III – IV
C) III – IV – I – II
D) IV – I – III – II

Soru 5
Kasılma sırasında aşağıda verilenlerden hangisinin miktarında azalma olur?

A) Kreatinfosfat
B) Adenozin difosfat
C) Laktik asit
D) İnorganik fosfat

Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi sindirim kanalı organlarından biri değildir?

A) Yemek borusu
B) Onikiparmak bağırsağı
C) Yutak
D) Safra kesesi

Soru 7
I. Ağız
II. Yutak
III. İnce bağırsak
Verilen organlardan hangilerinin kimyasal sindirimi gerçekleştirme görevi yoktur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 8
Midenin, mide boşluğuna sindirim enzimi salgılamasında,
I. Hormonlar
II. Sinirler
III. Fiziksel etkenler
verilenlerden hangilerinin etkisi vardır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Aşağıda verilen damarlardan hangisi karbondioksit yönünden zengin kan taşır?

A) Akciğer toplardamarı
B) Aort atardamarı
C) Kapı toplardamarı
D) Böbrek atardamarı

Soru 10
Üst ana toplardamarında bulunan işaretli bir alyuvar hücresi aort atardamarına ulaşıncaya kadar,
I. Sağ kulakçık
II. Sol kulakçık
III. Sağ karıncık
IV. Sol karıncık
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – II – III – IV
B) I – III – II – IV
C) II – IV – I – III
D) II – I – IV – III

Soru 11
Aşağıda verilen damarlardan hangisi küçük kan dolaşımına ait değildir?

A) Alt ana toplardamarı
B) Akciğer atardamarı
C) Akciğer toplardamarı
D) Alveol kılcal damarı

Soru 12
Alyuvar hücre zarının üzerinde B ve Rh antijenini birlikte taşıyan bir insanın kan grubu aşağıdakilerden hangisidir?

A) B Rh (+)
B) A Rh (-)
C) B Rh (-)
D) A Rh (+)

Soru 13
Aşağıda verilenlerden hangisi özgül olmayan savunma mekanizmaları içerisinde değerlendirilmez?

A) Doğal katil hücreleri
B) İltihaplanma
C) İnterferonlar
D) T lenfosit hücreleri

Soru 14

Aşı ve serumla ilgili verilen tablo incelendiğinde hangi özelliklerde yanlışlık yapılmıştır?

A) I ve III
B) II ve III
C) II ve IV
D) III ve IV

Soru 15
Sağlıklı bir insanda soluk verme sırasında aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmez?

A) Kaburgalar arası kaslar kasılır.
B) Diyafram kubbeleşir.
C) Göğüs boşluğu basıncı artar.
D) Akciğerdeki hava dışarı çıkar.

Soru 16
Kandaki karbominohemoglobin (HbCO2) miktarının artmakta olduğu bir zaman diliminde kan, aşağıda verilen damarların hangisinden geçiyor olabilir?

A) Alveol kılcal damarı
B) Karaciğer kılcal damarı
C) Böbrek toplardamarı
D) Bağırsak atardamarı

Soru 17
Böbreğin havuzcuğunda bulunan idrar dış ortama atılıncaya kadar,
I. Mesane
II. Üreter
III. Üretra
yapılarından hangi sıraya göre geçer?

A) I – III – II
B) II – III – I
C) II – I – III
D) III – II – I

Soru 18
Bir nefronun yapısında yer alan glomerulus kılcallarından bowman kapsülüne doğru süzülme ile aşağıdakilerden hangisi geçemez?

A) Alyuvar
B) NaCl
C) Glikoz
D) Üre

Soru 19
Aşağıda verilenlerden hangisi içgüdüsel davranışlara örnek olarak verilir?

A) Yüksek bir ses karşısında istemsiz olarak göz kırpma
B) Diz kapağının altına sertçe vurulduğunda ayağın öne doğru fırlaması
C) Lezzetli bir yemek görüldüğünde tükürük salgısının artması
D) Tırtılın pupa evresine girmeden önce koza örmesi

Soru 20
Mirketlerde gözlemci mirketin yaklaşan tehlikeyi (örneğin yırtıcı bir kuşu), kendisini tehlikeye sokup yüksek ses çıkartmak kaydıyla gruba haber vermesi aşağıda verilen davranış şekillerinden hangisiyle tanımlanır?

A) Alan savunması
B) Kur yapma
C) Fedakarlık
D) Yer belirleme

1.D2.C3.B4.B5.A6.D7.B8.D9.C10.B11.A12.A13.D14.C15.A16.B17.C18.A19.D20.C