Biyoloji 5 – Test 9

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
ATP molekülünün yapısında aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?

A) Adenin organik bazı
B) Riboz şekeri
C) İnorganik fosfat
D) Glikoz

Soru 2
Fotoototrof organizmalar besin üretme tepkimeleri sırasında hidrojen kaynağı olarak,
I. H2O
II. H2S
III. H2
verilenlerden hangilerini kullanabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Kloroplastın granum ve tilakoit zarlarında gerçekleşen fotosentez tepkimeleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Kemiozmozis ile ATP üretimi olur.
B) Elektron taşıma sistemi görev yapar.
C) Işığı absorbe etmek için klorofiller kullanılır.
D) CO2’yi tutmak için RuBP kullanılır.

Soru 4

Fotosentez hızının sıcaklıkla değişimini gösteren grafik incelendiğinde,
I. 30 oC’den yüksek sıcaklıklar enzim yapısını bozduğu için fotosentez yavaşlar.
II. Fotosentez hızı sadece sıcaklığa bağlı olarak değişir.
III. Düşük sıcaklık değerlerinde bitkiler fotosentez yapamaz.
Yorumlarından hangileri yapılabilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi fotosentezi etkileyen kalıtsal faktörler içerisinde değerlendirilmez?

A) Kloroplast sayısı
B) Yaprak sayısı ve genişliği
C) Karbondioksit miktarı
D) Kutikula kalınlığı

Soru 6
Kemosentez yapabilen bakteriler besin üretimi için gerekli olan enerjiyi inorganik kimyasalları oksitleyerek elde ederler.
Buna göre aşağıda verilen kemosentetik bakteri (a) – oksitlemede kullandığı kimyasal (b) eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? b

A) a:Nitrit bakterileri – b:Amonyum
B) a:Nitrat bakterileri – b:Nitrat tuzu
C) a:Sülfür bakterileri – b:İndirgenmiş kükürt bileşikleri
D) a:Demir bakterileri – b:Demir iyonları

Soru 7
Hücresel solunumun glikoliz basamağında,
I. Substrat düzeyinde fosforilasyonla ATP üretimi
II. Oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi
III. ATP’nin defosforilasyonu
verilenlerden hangileri görülür?

A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 8
Etil alkol ve laktik asit fermentasyonları için aşağıdakilerden hangisi ortaktır?

A) Bira mayası hücrelerinde gerçekleşebilmesi
B) Aset aldehit molekülünün oluşması
C) NADH + H+ molekülünün yükseltgenmesi
D) Fermentasyon sırasında açığa CO2 gazının çıkması

Soru 9
Oksijenli solunumun krebs döngüsü reaksiyonları için aşağıda verilenlerden hangisi doğru bir açıklamadır?

A) 34 ATP üretimi gerçekleşir.
B) FADH2 molekülü yükseltgenir.
C) Elektron taşıma sistemi kullanılır.
D) CO2 üretimi olur.

Soru 10
Aminoasitlerin hücresel solunumda kullanılmasıyla ilgili,
I. Solunum reaksiyonlarına sadece krebsten katılırlar.
II. Solunumları sırasında sadece NH3 oluşur.
III. Sadece monomer halde solunuma katılırlar.
Verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 11
• Miyelin kılıflar arasında kalan boşluklardır.
• Nöronların aksonlarını saran ve miyelin kılıf üreten hücrelerdir.
• Nöronların diğer sinir hücrelerinden uyarı almasını sağlayan yapıdır. Bir sinir hücresinde bulunan yapılarla ilgili verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığının olmadığı görülür?

A) Schwan
B) Ranvier boğum
C) Dentrit
D) Akson

Soru 12
Bir sinir hücresi için aşağıdakilerden hangisi uyartı iletim hızının yüksek olmasına neden olur?

A) Miyelin kılıfın olmaması
B) Akson çapının büyük olması
C) Uyartının eşik değerin üzerinde verilmesi
D) Uyartı frekansının yüksek olması

Soru 13
Sadece duyu nöronu zarar görmüş bir kişide,
I. Eli yansa bile sıcaklık hissedilmez.
II. Eli yansa, sıcaklık hissedilir ama tepki verilmez.
III. Eli yansa, sıcaklık hissi algılanmaz, tepki oluşmaz.
Verilenlerden hangileri gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 14
Akson ucuna gelen tüm sinapslar buradan diğer sinir hücresine geçmez, sinapslarda “K” adı verilen bir durumla karşılaşır ve böylece uyarıların tüm vücuda dağılması engellenmiş olur. Bununla impulsun belirli bir yolda ilerlemesi ve sadece hedef organa ulaşması sağlanır.
Verilen açıklamada bahsedilen “K” durumu aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Durdurucu sinaps
B) Kolaylaştırıcı sinaps
C) Seçici direnç
D) Ya hep ya hiç prensibi

Soru 15
Aşağıda verilenlerden hangisi arka beyine ait yapılardan biridir?

A) Talamus
B) Beyincik
C) Beyin kabuğu
D) Omurilik

Soru 16
Aşağıda verilenlerden hangisi tiroit bezi hormonlarındandır?

A) Parathormon
B) Kalsitonin
C) Adrenalin
D) Oksitonin

Soru 17
• Susuzluk durumunda kandaki miktarı artar.
• Böbreklerden emilen su miktarını artırır.
• Eksikliğinde şekersiz şeker hastalığı ortaya çıkar. Bazı özellikleri verilen hipofiz bezi hormonu aşağıdakilerden hangisidir?

A) ACTH
B) FSH
C) ADH
D) TSH

Soru 18
Aşağıda verilen hormonlardan hangisi, kandaki şeker oranının düzenlenmesine yönelik diğerlerinden farklı yönde etki gösterir?

A) İnsülin
B) Glukagon
C) Kortizol
D) Adrenalin

Soru 19
I. Cisimden gelen ışınların göz üzerinde ilk kırıldığı yer
II. Cismin görüntüsünün gözde ilk oluştuğu yer
I ve II şeklinde verilenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak belirtilmiştir?

A) I:Kornea – II:İris
B) I:Mercek – II:Sarı benek
C) I:Kornea – II:Sarı benek
D) I:Mercek – II:İris

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi kulakta yer alan, vücut dengesiyle ilgili yapılardan biridir?

A) Salyangoz
B) Korti organı
C) Kohlear kanal
D) Yarım daire kanalları

1.D2.D3.D4.A5.C6.B7.B8.C9.D10.A11.D12.B13.A14.C15.B16.B17.C18.A19.C20.D