Biyoloji 3 – Test 9

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıda verilenlerden hangisi hücre döngüsünün mitoz süreci içerisinde yer alan evrelerden biri değildir?

A) Profaz
B) Telofaz
C) Sitokinez
D) İnterfaz

Soru 2
Bir hücrede çekirdek bölünmesinin olmasına karşın sitoplazma bölünmesi gerçekleşmez ise,
I. Çok çekirdekli hücreler oluşur.
II. Hücre hacmi küçülür.
III. Hücre yaşamı sonlanır. verilenlerden hangileri gözlenir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve II

Soru 3
2n=36 kromozomlu bir hücre peş peşe üç mitoz bölünme yapar ise,
A) oluşan hücre sayısı
B) oluşan her bir hücrenin kromozom sayısı
verilenlerden değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) a:2 b:18
B) a:4 b:36
C) a:8 b:36
D) a:8 b:72

Soru 4
Aşağıda verilen canlılardan hangisinin çoğalması bölünme yoluyla olmaz?

A) Paramesyum
B) Karayosunu
C) Bakteri
D) Maya mantarı

Soru 5
Canlıdan kopan parçanın kendini tamamlayarak yeni bir canlı oluşturması şeklinde gerçekleşen üreme şekli aşağıda verilen canlılardan hangisinde gözlenebilir?

A) Bira mayası
B) Eğrelti otu
C) Kertenkele
D) Toprak solucanı

Soru 6
Çiçeksiz bitkilerin üremesi sırasında gözlenen,
I. Spor
II. Gametofit
III. Zigot
IV. Sporofit
yapıları haploit (n) ve diploit (2n) kromozomlu olanlar şeklinde gruplandırılırsa aşağıdakilerden hangisi doğru olur?

A) n:I ve II – 2n:III ve IV
B) n:I ve III – 2n:II ve IV
C) n:II ve III – 2n:I ve IV
D) n:III ve IV – 2n:I ve II

Soru 7
Aşağıda verilen, vejetatif üreme şekli – üremeyi gerçekleştiren canlı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Üreme şekli:Rizomla üreme – Canlı:Zencefil
B) Üreme şekli:Çelikle üreme Afrika – Canlı:menekşesi
C) Üreme şekli:Soğanla üreme – Canlı:Lale
D) Üreme şekli:Sürünücü gövdeyle üreme – Canlı:Patates

Soru 8
Aşağıda verilen olaylardan hangisi mayoz bölünmenin Profaz I aşamasında gözlenmez?

A) Tetrat oluşumu
B) Cross-over
C) Kromozom ayrılması
D) Sinapsis

Soru 9
Eşeyli üreme sırasında gerçekleşen,
I. Mayoz hücre bölünmesi ile gametlerin oluşması
II. Sperm ve yumurtanın birleşmesiyle zigotun oluşması
III. Zigotun mitoz bölünmeler ile embriyoyu oluşturması
olaylarından hangileri kalıtsal çeşitliliğe neden olur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10

(+; özelliğin görüldüğünü, -; özelliğin görülmediğini ifade eder.)
Tablo incelendiğinde a, b ve c’nin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisindeki gibi olmalıdır?

A) +, +, –
B) +, -, +
C) -, -, +
D) -, +,

Soru 11
Aşağıda verilenlerin hangisinde kalıtsal çeşitlilik görülmez?

A) Partenogenez
B) Rejenerasyon
C) Konjugasyon
D) Mayoz

Soru 12
Aşağıda altı çizili olarak verilenlerden hangi ikisinin kalıtsal yapısı birbiri ile aynıdır?

A) Kraliçe arı ile işçi arı
B) Kraliçe arı ile oluşturduğu yumurta hücresi
C) Yumurta hücresi ile farklı yumurtadan oluşan erkek arı
D) Erkek arı ile oluşturduğu sperm hücresi*

Soru 13
Dişi bir insanın oogenez süreci incelendiğinde, Mayoz II bölünme sonucu oluşan hücreler aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) 1. Oosit
B) 2. Oosit
C) Ootit
D) Yumurta

Soru 14
• Döl yatağının iç kısmında mukus salgılayan ve bol miktarda kan damarı taşıyan tabakadır.
• Sperm ve yumurtanın birleştiği (döllenme olayının olduğu) yerdir.
• Oogenez ile yumurtaların oluşturulduğu bölümdür.
Dişi üreme sistemiyle ilgili verilen tanımlar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur?

A) Serviks
B) Fallopi tüpü
C) Endometriyum
D) Ovaryum

Soru 15
Menstrual döngü sırasındaki,
I. Ovulasyon
II. Menstruasyon
III. Korpus luteum
IV. Folikül
evreleri aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?

A) I – III – IV – II
B) II – I – III – IV
C) III – IV – II – I
D) IV – I – III – II

Soru 16
Erkek üreme sisteminde spermlerin hareket etmelerini ve beslenmelerini sağlayan seminal sıvıyı üreten bezlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilmez?

A) Prostat bezi
B) Epididimis
C) Cowper bezi
D) Seminal kesecik

Soru 17
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Tedavi edilmediklerinde kısırlığa hatta ölüme neden olabilirler.
B) Sadece kan yoluyla insandan insana bulaşabilir.
C) Hastalık etkenini taşıyan kişiyle ilişkiye girilmesi sonucu bulaşabilir.
D) Gebelikte ve doğumda anneden bebeğe bulaşabilir.

Soru 18
İnsanın embriyonik gelişimi sırasında hücre farklılaşması aşağıda verilen dönemlerin hangisinde başlar?

A) Dölllenme
B) Gastrulasyon
C) Blastula evresi
D) Segmentasyon

Soru 19
Embriyonik gelişim sırasında embriyo, gelişimi için gerekli olan besini aşağıda verilen yapıların hangisinden karşılar?

A) Allantoyis
B) Amniyon
C) Vitellus
D) Koriyon

Soru 20
Hamilelik döneminde,
I. Hamileliğin ilk üç ayında kızamıkçık geçirme
II. Toksozplazmozis hastalığına yakalanma
III. Folik asitin yetersiz alınması
verilenlerden bebeğin engelli olması veya ölümüne neden olabilen etmenlerin tamamı seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

1.D2.A3.C4.B5.D6.A7.D8.C9.A10.C11.B12.D13.C14.A15.D16.B17.B18.B19.C20.D