Biyoloji 3 – Test 4

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2016 Yılınndaki Sınavlarda Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mitozun metafaz evresi ile ilgili değildir?

A) Mitozun ilk evresidir.
B) Çekirdek zarı iyice parçalanır.
C) Kromozomların mikroskopta en belirgin görüldüğü evredir.
D) Kromozomlar ekvator düzlemine dizilir.

Soru 2
2n = 4 kromozomlu bir hayvan hücresinin mitoz bölünmesi sonucunda oluşacak yavru hücrenin kromozom sayısı ne kadardır?

A) n = 2
B) n = 4
C) 2n = 2
D) 2n = 4

Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi mitoz sonucunda oluşan yavru hücrede ana hücreden farklıdır?

A) DNA miktarı
B) Genetik yapısı
C) Sitoplazma miktarı
D) Kromozom sayısı

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi kanser hastalığının oluşumuna neden olmaz?

A) Sigara ve alkol kullanımı
B) Güneş ışınlarının uzun süreli etkisi
C) Sağlıklı ve dengeli beslenme
D) Virüslerin neden olduğu hastalıklara yakalanma

Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi, günümüzde kanser tedavisinde uygulanan radyoterapi yöntemini tanımlamaktadır?

A) Kanserli dokulara yüksek enerjili ışın verilmesi.
B) İlaç tedavisi uygulayarak kanserli hücrelerin bölünmesinin önlenmesi.
C) Kanser hastasının sağlıklı besinlerle dengeli beslenmesi.
D) Kanserin teşhis edilmesinden sonra, alkol ve sigara kullanımının bırakılması.

Soru 6
Prokaryot hücre tipine sahip bakteri ve arkeler ile ökaryot hücre tipine sahip amip, paramesyum ve öglena gibi protistlerdeki eşeysiz üreme tipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bölünerek üreme
B) Tomurcuklanma
C) Sporla üreme
D) Vejetatif üreme

Soru 7
I. Besin sıkıntısı
II. pH oranındaki değişiklikler
III. Metabolizma atıklarının birikmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri bakterilerin üremesini sınırlar?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I, II ve III

Soru 8
a. Tetrat oluşması
b. Homolog kromozomların ayrılması
c. Kardeş kromatitlerin ayrılması
d. Kromozom sayısının sabit kalması
Verilenler Mayoz I ve Mayoz II’de gerçekleşenler şeklinde sınıflanırsa hangisi doğru olur? 

A) Mayoz I :  a ve b – Mayoz II :  c ve d
B) Mayoz I :  a ve c – Mayoz II :  b ve d
C) Mayoz I :  b ve c – Mayoz II :  a ve d
D) Mayoz I :  b ve d – Mayoz II : a ve c

Soru 9
Mayoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik gözlenmesinin asıl nedeni verilenlerden hangisidir?

A) Cross-over’ın görülmesi
B) Homolog kromozomların ayrılması
C) İki aşamada gerçekleşmesi
D) Tek interfaz olması

Soru 10
Bakterilerde gözlenen konjugasyon olayı ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Konjugasyonda görev yapan eşey piluslarının üretilmesi için gerekli bilgiyi taşıyan plazmite F plazmiti denir.
B) Konjugasyon olayında gen aktarımı F+’dan F-‘ye doğru tek yönlü gerçekleşir.
C) Konjugasyon ile ani sıcaklık değişimleri, besin yetersizliği, antibiyotik uygulaması gibi durumlara dirençli bakteriler oluşur.
D) Konjugasyon ile birey sayısı artırılarak bakteri türlerinin devamlılığı sağlanmış olur.

Soru 11
Arılarda gözlenen partenogenez olayı için, I. Döllenmemiş yumurtalardan erkek arılar oluşur. II. Erkek arıların kalıtsal yapısı birbirinin aynısıdır. III. Kraliçe ve işçi arıların kalıtsal yapısında farklılık yoktur. verilenlerden hangileri doğrudur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Soru 12
İnsan dişi üreme sisteminde döl yatağının iç kısmında bulunan ve mukus salgılayıp bol miktarda kan damarı taşıyan tabaka aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?

A) Yumurtalık
B) Yumurta kanalı
C) Endometriyum
D) Serviks

Soru 13
Menstrual döngünün bu evresinde FSH’ın etkisiyle foliküllerden biri gelişir ve içinde yumurta hücresi olgunlaşır. Gelişen folikül hücreleri çok östrojen, az progesteron salgılar. Evre 10-14 gün arasında sürer. Özellikleri verilen menstrual döngü evresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Folikül evresi
B) Ovulasyon evresi
C) Korpus luteum evresi
D) Menstruasyon evresi

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi cinsel yolla bulaşan hastalıklardan biri değildir?

A) AIDS
B) Frengi
C) Dizanteri
D) HPV

Soru 15
Menstrual döngü sırasındaki,
I. Ovulasyon
II. Menstruasyon
III. Korpus luteum
IV. Folikül
evreleri aşağıda verilen hangi sıraya göre gerçekleşir?

A) I – III – IV – II
B) II – I – III – IV
C) III – IV – II – I
D) IV – I – III – II

Soru 16
Erkek üreme sisteminde spermlerin hareket etmelerini ve beslenmelerini sağlayan seminal sıvıyı üreten bezlere aşağıdakilerden hangisi örnek verilmez?

A) Prostat bezi
B) Epididimis
C) Cowper bezi
D) Seminal kesecik

Soru 17
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

A) Tedavi edilmediklerinde kısırlığa hatta ölüme neden olabilirler.
B) Sadece kan yoluyla insandan insana bulaşabilir.
C) Hastalık etkenini taşıyan kişiyle ilişkiye girilmesi sonucu bulaşabilir.
D) Gebelikte ve doğumda anneden bebeğe bulaşabilir.

Soru 18
İnsanın embriyonik gelişimi sırasında hücre farklılaşması aşağıda verilen dönemlerin hangisinde başlar?

A) Dölllenme
B) Gastrulasyon
C) Blastula evresi
D) Segmentasyon

Soru 19
Embriyonik gelişim sırasında embriyo, gelişimi için gerekli olan besini aşağıda verilen yapıların hangisinden karşılar?

A) Allantoyis
B) Amniyon
C) Vitellus
D) Koriyon

Soru 20
Hamilelik döneminde,
I. Hamileliğin ilk üç ayında kızamıkçık geçirme
II. Toksozplazmozis hastalığına yakalanma
III. Folik asitin yetersiz alınması
verilenlerden bebeğin engelli olması veya ölümüne neden olabilen etmenlerin tamamı seçeneklerin hangisinde gösterilmiştir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

1. A 2. D 3. C 4. C 5. A 6. A 7. D 8.A 9.B 10.D 11.A 12.C 13.A 14.C15.D16.B17.B18.B19.C20.D