Biyoloji 2 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Biyolojinin alt bilim dalı olan taksonominin uygulama alanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Canlıları benzer özelliklerine göre sınıflandırmak.
B) Çevre kirliliğine sebep olan etkenleri belirlemek.
C) Yaban hayatına göre orman işletme esaslarını belirlemek.
D) Hormonların ve kimyasalların insan sağlığı üzerine etkisini araştırmak.

Soru 2
I. Fizyolojik benzerlikleri
II. Embriyolojik gelişmeleri
III. Yaşadıkları ortamlar ( karadasuda)
Canlıların filogenetik (doğal) sınıflandırması yapılırken yukardakilerden hangileri dikkate alınır?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 3
Aşağıdaki tür adlarından hangisi canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ikili adlandırma kurallarına uygun yazılmıştır?

A) Felis Leo
B) Canis lupus
C) Felis Domesticus
D) Capra domesticus

Soru 4
Canlıların sınıflandırma basamaklarına göre Kurt aşağıdaki hangi canlı ile aynı cins içinde yer alır?

A) Ayı
B) İnsan
C) Aslan
D) Köpek

Soru 5
Bazı bakteriler uygun olmayan ortam şartlarında su kaybederek ve kalın bir örtü oluşturarak kendilerini koruma altına alırlar.
Bakterilerin bu şekilde oluşturdukları yapıya ne ad verilir?

A) Fungi
B) Domain
C) Endospor
D) Plantae

Soru 6
Organik besin üretimi sırasında gerekli olan enerjiyi, kükürtlü, demirli veya azotlu inorganik bileşikleri oksitleyerek sağlayan bakteriler, beslenme şekline göre hangi grupta yer alır?

A) Fotoototrof
B) Saprofit
C) Parazit
D) Kemoototrof

Soru 7
Besin içeren bir deney tüpüne konulan bakteriler deney tüpünün sadece en üstünde çoğalma göstermişse bu bakteriler oksijene duydukları ihtiyaca göre hangi gruptadır?

A) Aerob
B) Anaerob
C) Geçici aerob
D) Geçici anaerob

Soru 8
Tatlı sularda yaşayan bazı protista türlerinde bulunan ve hücre içindeki fazla suyu atarak ozmotik dengeyi sağlayan yapıya ne ad verilir?

A) Trikosist
B) Büyük çekirdek
C) Kontraktil koful
D) Pelikula

Soru 9
Mantarlar;
I. Sporla çoğalma
II. Glikojen depolama
III. Heterotrof yaşama
gibi özelliklerinin hangilerinden dolayı hayvanlara benzetilebilir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi damarsız tohumsuz bitkilerdendir?

A) Kara yosunları
B) Eğrelti otu
C) Kibrit otu
D) Atkuyruğu

Soru 11
• Daha çok ılık ve nemli bölgelerde yaşarlar.
• Rizom adı verilen toprak altı gövdeye sahiptirler.
• İletim demetleri bulunur ve sporla çoğalırlar.
Yukarıda bazı özellikleri verilen bitki grubu hangisidir?

A) Damarsız tohumsuz bitkiler
B) Damarlı tohumsuz bitkiler
C) Açık tohumlu bitkiler
D) Kapalı tohumlu bitkiler

Soru 12
I. Lale
II. Orkide
III. Domates
Yukarıdakilerden hangileri tek çenekli (monokotiledon) bitkilerdendir?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi yuvarlak solucanlara örnektir?

A) Tenya
B) Planarya
C) Kıl kurdu
D) Karaciğer kelebeği

Soru 14
Eklem bacaklılar grubundaki canlılarda aşağıdaki solunum sistemlerinden hangisine rastlanmaz?

A) Kitapsı akciğer
B) Solungaç
C) Trake
D) Akciğer

Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi böceklere ait özelliklerden değildir?

A) Antenlere sahip olma
B) Trake solunumu yapma
C) Eklemli dört çift ayağa sahip olma
D) Vücutlarının üç bölümden oluşması

Soru 16
• Akciğerleri basit kese şeklindedir.
• Derilerinde mukus salgılayan bezler bulunur.
• Döllenme ve gelişme su içinde gerçekleşir.
Verilen özellikler aşağıdaki hayvanların hangisinde görülür?

A) Yılan
B) Timsah
C) Kurbağa
D) Kertenkele

Soru 17
Memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Heterotrof beslenmeleri
B) Omurgaya sahip olmaları
C) Akciğer solunumu yapmaları
D) Yavrularını sütle beslemeleri

Soru 18
Bir türün ortaya çıktığı ve buradan yayılmaya başladığı yere o tür için gen merkezi denir.
Anadolu aşağıdaki türlerden hangisi için gen merkezidir?

A) Kayın ağacı
B) Buğday bitkisi
C) Şah kartalı
D) Kara akbaba

Soru 19
Motorlu araçlar, termik santraller ve benzerlerinden atmosfere verilen kirleticilerin güneş ışığı varlığında kimyasal reaksiyona girmesiyle oluşur.
Atmosferin üst tabakasında birikmesi yararlı, yer seviyesinde birikmesi ise zararlı olan, renksiz, kokusuz gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ozon ( O3 )
B) Karbon monoksit ( CO )
C) Kükürt dioksit ( SO2 )
D) Azot dioksit ( NO2 )

Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi besinlerde biyolojik kirliliğe neden olan etmenlerdendir?

A) Küf
B) Kurşun
C) Kadmiyum
D) Tarım ilaçları

1.A 2.B 3.B 4.D 5.C 6.D 7.A 8.C 9.C 10.A 11.B 12.B 13.C 14.D 15.C 16.C 17.D 18.B 19.A 20.A