Biyoloji 1 – Test 6

Bu Testteki Sorular (AÖL) 2015 – 3. Dönem Sınavından Alınmıştır

Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliklerinden değildir?

A) Test edilebilirdir.
B) Eldeki verilere ters düşmez.
C) Yapılan tüm deneylerle kanıtlanabilir.
D) Yeni tahminler yapılabilmesine ve yeni gerçeklere ulaşılmasına olanak sağlar.

Soru 2
Suç ve suçluların tespit ve ispatı için çalışmalar yapan biyolojinin alt bilim dalına ne ad verilir?

A) Doğa tarihi
B) Deniz biyolojisi
C) Kriminal biyoloji
D) Doğa tarihi uzmanlığı

Soru 3
Çok hücreli canlıların vücut organizasyonu düzeninde aşağıdakilerden hangisi en üst durumu ifade eder?

A) Organ
B) Hücre
C) Doku
D) Organizma

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi karnivor (etçil) beslenen canlılardandır?

A) Kedi
B) Ayı
C) İnsan
D) Koyun

Soru 5
Oksijenli solunum denklemi düşünüldüğünde, oksijenli solunum yapan bir hücrede aşağıdakilerden hangisinin miktarında azalma olur?

A) Su
B) Besin
C) Enerji (ATP)
D) Karbondioksit

Soru 6
Dış ortamdaki değişen çevre koşullarına karşın organizmanın iç ortamının belli sınırlar içinde değişmez tutulmasına ne denir?

A) Uyarılma
B) Anabolizma
C) Homeostasi
D) Katabolizma

Soru 7
Eksikliğinde guatr hastalığı görülen mineral aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyot (I)
B) Fosfor (P)
C) Sodyum (NA)
D) Magnezyum (Mg)

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi asidik özelliktedir?

A) Tükürük
B) Amonyak
C) Deniz suyu
D) Mide özsuyu

Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi yağların yapı taşlarından birisidir?

A) Selüloz
B) Gliserol
C) Glikojen
D) Fosfolipit

Soru 10
Proteinler oluşurken amino asitlerin arasında oluşan bağlara ne ad verilir?

A) Hidrojen
B) Peptit
C) Ester
D) Glikozit

Soru 11
Vücutta kalsiyum ile fosforun emilmesini ve kemiklerde depo edilmesini sağlayan, eksikliğinde dişlerde ve kemiklerde bozukluklar görülen vitamin aşağıdakilerden hangisidir?

A) A
B) B
C) C
D) D

Soru 12
Aşağıda enzimlerle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Bir enzim her çeşit reaksiyona etki eder.
B) Bazı enzimler tersinir ( çift yönlü) çalışırlar.
C) Enzimsubstrat ilişkisi anahtar kilit uyumuna benzer.
D) Enzim, substrata geçici olarak aktif bölgesinden bağlanır.

Soru 13
Aşağıdaki azotlu organik bazlardan hangisi sadece RNA’nın yapısında bulunur?

A) Adenin
B) Timin
C) Urasil
D) Guanin

Soru 14
Aşağıdaki hücre bölümlerinin hangisinde DNA bulunmaz?

A) Ribozom
B) Mitokondri
C) Kloroplast
D) Çekirdek

Soru 15
ATP sentezi yapılan ortamda;
I Su
II ADP
III Fosfat
moleküllerinden hangilerinin miktarında artış görülür?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 16
19. yüzyılın başında incelediği hücrenin içindeki küresel yapıyı fark ederek bu yapıyı çekirdek (nucleus) olarak isimlendiren bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Virchow
B) R. Schleiden
C) Robert Brown
D) Robert Hooke

Soru 17
Hücre zarı ile çekirdek zarı arasında uzanan tek kat zarlı ve bazılarının üzerinde ribozom bulunan kanalcıklar sistemine ne ad verilir?

A) Ribozom
B) Sentrozom
C) Golgi aygıtı
D) Endoplazmik retikulum

Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi hücre zarındaki pasif geçiş olaylarından değildir?

A) Ozmos
B) Difüzyon
C) Endositoz
D) Kolaylaştırılmış difüzyon

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi bitki hücrelerinde bulunup, hayvan hücrelerinde bulunmayan yapılardandır?

A) Koful
B) Sitoplazma
C) Hücre zarı
D) Hücre çeperi

Soru 20
Aşağıdaki canlı gruplarından hangisinin hücre yapısında çekirdek zarı ve zarlı organel bulunmaz?

A) Bitkiler
B) Bakteriler
C) Mantarlar
D) Protistalar

1.C 2.C 3.D 4.A 5.B 6.C 7.A 8.D 9.B 10.B 11.D 12.A 13.C 14.A 15.A 16.D 17.D 18.C 19.D 20.B