Biyoloji 1 – Test 1

Soru 1
Bir organizmadaki kimyasal reaksiyonların tümüne ne ad verilir?

A) Organ
B) Doku
C) Soyaçekim
D) Metabolizma

Soru 2
I Hücrede sentezlenip, canlı yapısında bulunan ve karbon içeren bileşikler organik bileşik adını alır.
II Karbondioksit karbon içerdiği için organik bileşiktir.
Yukarıda organik bileşiklerle ilgili verilenler için ne söylenebilir?

A) Yalnız I doğru
B) Yalnız II doğru
C) Her ikisi de doğru
D) Her ikisi de yanlış 40

Soru 3
Aşağıda dehidrasyon tepkimeleri ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tepkime sırasında su çıkışı olmaktadır.
B) Biyolojik tepkimelerin tümü dehidrasyon tepkimesidir.
C) Tepkime süreci enzimlerin yardımlarıyla gerçekleşir.
D) Tepkime sırasında hücrenin enerji harcaması gerekir.

Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi inorganik bir bileşiktir?

A) Lipit
B) Protein
C) Nükleik asit
D) Hidroklorik asit

Soru 5
Aşağıda verilenlerden hangisi suda çözünmeyen bitkisel bir polisakkarit olup, bitki hücre çeperinin temel maddesini oluşturur?

A) Kitin
B) Nişasta
C) Selüloz
D) Glikojen

Soru 6
Aşağıda verilenlerden hangisi trigliseritlerin yapı taşı olan gliserol molekülünün yapısında bulunan elementlerden biri değildir?

A) H
B) C
C) O
D) N

Soru 7
Aşağıda yağlarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Doymamış yağ asitleri doymuş hale getirilebilir.
B) Zeytinyağı doymuş yağ asitlerinden oluşan yağdır.
C) Bitkisel doymamış yağ asitleri hidrojenle doyurularak margarinler elde edilir.
D) Karbon atomları arasında tek bağ bulunan yağ asitlerine doymuş yağ asidi denir.

Soru 8
I Isıtma II Tuz derişimiIII Yüksek basınç Yukarıda verilenlerden hangileri proteinlerin yapısını bozarak denatürasyona sebep olur?

A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Soru 9
Enzimlerin etki ettiği maddeye ne ad verilir?

A) Kofaktör
B) Koenzim
C) Substrat
D) Aktivasyon enerjisi

Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi mide hücreleri tarafından üretilen pepsinojen enzimi için aktivatör bir maddedir?

A) Civa
B) Kurşun
C) Siyanür
D) Hidroklorik asit

Soru 11Bu Test www.tembelogrenci.com sitesinden alınmıştır
Vitaminler için aşağıda verilenlerin hangisi yanlıştır?

A) Vitaminler, hücrenin yapısına katılarak enerji verir.
B) Vitaminler, metabolizmada düzenleyici rol oynar.
C) Bitkiler, bazı vitaminleri sentezleyebilirler.
D) Taze meyve ve sebzeler, doğal vitaminlerin ana kaynağıdır.

Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi nükleotitlerin yapısına katılan beş karbonlu şekerlerdendir?

A) Glikoz
B) Fruktoz
C) Galaktoz
D) Deoksiriboz

Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi hem DNA’da hem de RNA’da bulunan bir moleküldür?

A) Riboz
B) Adenin
C) Deoksiriboz
D) Timin

Soru 14
Aşağıda DNA molekülündeki organik bazlarla ilgili verilen eşitliklerden hangisi doğrudur?

A) A=T
B) T=C
C) A=C
D) G=T

Soru 15
ADP’den bir fosfat molekülü ayrıldığında oluşan molekül aşağıdakilerden hangisidir?

A) AMP
B) ATP
C) Adenin
D) Nükleozit

Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi hayvan hücresi zarını oluşturan moleküllerden değildir?

A) Lipit
B) Vitamin
C) Protein
D) Karbonhidrat

Soru 17
Bir bitki hücresi hipertonik çözelti içinde bekletilirse, aşağıdakilerden hangisi görülmez?

A) Su kaybetmesi
B) Sitoplazmasının büzülmesi
C) Çekirdeğinin büyümesi
D) Hücre zarının hücre duvarından ayrılması

Soru 18
Hücre zarından geçemeyen büyük moleküllerin koful oluşturularak hücre içine alınmasına ne denir?

A) Difüzyon
B) Endositoz
C) Pasif taşıma
D) Kolaylaştırılmış difüzyon

Soru 19
Aşağıdakilerden hangisi zarla çevrili olmayan bir organeldir?

A) Mitokondri
B) Plastitler
C) Ribozom
D) Lizozom

Soru 20
Belirli sayıda nükleotit içeren ve en az bir protein ya da RNA’nın sentezinden sorumlu DNA parçasına ne ad verilir?

A) Gen
B) Kromozom
C) Sentrozom
D) Çekirdek

1.D 2.A 3.B 4.D 5.C 6.D 7.B 8.D 9.C 10.D 11.A 12.D 13.B 14.A 15.A 16.B 17.C 18.B 19.C 20.A